Пример № 36 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 36

Лица: Нотариус, прокурор и съдия от Шумен

Документ: Присъда 137/3.12.2013г.

Тема: Номерация на кметско пълномощно

-

Присъдата си е окей, но никой не е забелязал, че пълномощното е с удостоверен подпис и съдържание 94 и 95, том І, акт 1314 от 17.10.2011 г., при кметски наместник на с. Кълново. Няма как номерът на акта на бъде 1314, защото всеки том съдържа макс. 200 акта. Това пълномощно първо е било представено пред нотариус. Той не е погледнал номерацията. После е минало през прокурор, следовател и т.н. до съдия. Вероятно много малко юристи в България знаят как се извежда заверка на подпис и съдържание. Нотариусите поне би трябвало да знаят, но те пък не проверяват документите, само ги прелистват отгоре-отгоре. Гражданите трябва сами всичко да си проверяват.

-

На сайта consul-bg.com са дадени много хубави обяснения за     НОМЕРАЦИЯ НА УДОСТОВЕРЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Как се извеждат в деловодството на консула пълномощни за имоти с удостоверени подпис и съдържание?
При заверка на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот, първо с пореден номер се поставя щемпел за удостоверяване на подпис, например №0017.След това се поставя щемпел за съдържание със следващ пореден номер №0018.Между двата номера НЕ може да се записват други документи и заверки. В щемпела за съдържание е оставено място за том.... и за номер......Тези том и  този номер са поредните номера на документите с удостоверено съдържание. Консулът подрежда в една книга /папка/ всички пълномощни с удостоверено съдържание.Кръщава ги първо с том №1 и номера от 1 до 200.
Така ако пълномощното със съдържание  е първо за годината, тогава то ще бъде том І №01.
Ако на друга дата се яви друго лице и пак поиска удостоверяване и на подпис и на съдържание, тогава общият номер на заверката на подпис на пълномощното е например 0020, а номерът за съдържание е 0021, том І №2.
Ако консулът завери за една година 200 пълномощни със съдържание, следващият номер и том е том ІІ №1.Последващото ще е например №315 за подпис и 316 за съдържания, а от томовете е том ІІ №3.
Всяка година номерата започват о 1,и томовете също започват от номер 1.
Например може за годината да сте заверили общо съдържанието на 217 пълномощни, от тях първите двеста са том І, а последните 17 са в том ІІ.

-

Още по темата за заверка на пълномощно на подпис и съдържание - в раздел Проблеми с кметските пълномощни


-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1426

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.