06.02.2018 До Омбудсмана с копие до др.

| No Comments | No TrackBacks

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -

Subject: в подкрепа на напомнящо писмо от Хари Стоянов до Омбудсмана
Date: Tue, 6 Feb 2018 00:29:15 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: priemna@ombudsman.bg, vap@prb.bg, priemna@justice.government.bg, nacid@nacid-bg.net; info@mfa.bg; Consular@mfa.bg, priemna@parliament.bg; infocenter"@parliament.bg, GIS@government.bg; primeminister@government.bg, press@president.bg; priemna@president.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.com


-

До: Г-жа Мая Манолова,  Омбудсман на РБ

Копие до: Други компетентни органи и институции с молба да се самосезират според специфичните си компетенции  

-

Уважаема госпожо Манолова,

-

Отн. В подкрепа на поредното напомнящо писмо до Вас, изпратено на 05.02.2018 от Хари Стоянов

-

Подкрепям писмото, изпратено на 05.02.2018 до Вас от Хари Стоянов: http://www.softisbg.com/my_first_blog/2018/02/pismo-do-ombudsmana-05022018.html.

-

Пояснявам. Уреждането на преводаческите проблеми няма да стане с изменение и допълнение на вехтия правилник за легализациите, заверките и преводите. Този т.нар. правилник отдавна плаче за отмяна, както е установил МС още през 2012 г. Да не говорим, че няколко години по-рано същото е установила и междуведомствена работна група, заседавала и мъдрувала две години през 2006-2008.  Установи го и през 2013 предишният Омбудсман, сега конституционен съдия Константин Пенчев. Уважаемият г-н Пенчев препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html. Никой не му обърна внимание. Омбудсманът покорно прие пренебрежението и беше възнаграден с повишение в КС. Четири години по-късно някой все пак се сети, че неприсъственото удостоверяване на подписите на преводачите противоречи на ЗННД и какво да направи, какво? Реши да измени правилника. Да, но както и да се натъкмява, този неадекватен (смехотворен) правилник си остава незаконосъобразен. Вари го, печи го, за нищо не става - това е положението. Защото, по думите на Хари Стоянов:

-

        - Правилникът няма законово основание;
       - МВнР не е получил законосъобразно компетенции да регулира дейността по официалните преводи; и
       - най-важният проблем - регистрационният режим, уреждането на който се предвижда да бъде чрез Правилника след влизане в сила на измененията и допълненията му, е незаконосъобразен, защото разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност гласи: „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон". 

-

Последното го установи и БТПП и на 08.09.2017 изпрати по ел. път становището си в pdf формат до портала за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2887. Там то беше публикувано и естествено - игнорирано, защото обществените консултации служат само за "заблуда на врага", образно казано. Лицата, които се изживяват като "властници", си правят каквото си поискат - нещо като феодално право.

-

Заради "феодалното право" 6 години съм лишена  от право на труд (добре, че тази година се пенсионирах). Допълнително, от 5 години съм лишена от право на собственост, понеже възрастната ми майка (вече покойна) пострада от имотна измама през 2013.  И за да е пълно "щастието" ми, от три месеца и нещо ме съдят като страшен застрахователен измамник със застраховки "Гражданска отговорност", регистрирал и застраховал на свое име "огромен брой" коли като подставено лице ("сламен човек") в "услуга" на румънски граждани и в нарушение  на българското и румънското законодателство (аз нямам кола, не съм шофьор).   

-

С уважение,

Рени Стоянова, Варна

моб. тел. 0888 60 90 72

Ел. поща: rennie@softisbg.com

Предпочитан начин за комуникация - електронен

Блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Блог за застрахователната измама с моя милост в ролята на страшен застрахователен измамник: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

-------------------------------

-

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1509

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 6, 2018 1:28 AM.

29.10.2015 До Зам. гл. пр. Богданова по преписка №179/2015 на ВКП was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.