Пример №3 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 3

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Писмо от 2013 г.

Тема: Договор за извършване на официални преводи между МВнР и стотици частни фирми по чл. 2а от Правилника за легализациите

-

Друг прокурор от ВАП, 2013 (вж втория пример - там е произнасянето на първия прокурор): "Няма законово изискване [възложителят] МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за [възлагане] извършване на официални преводи на документи." И този прокурор греши. Законовото основание е ЗОП, но той наистина не важи за договорите по чл. 2а от правилника, защото те са привидни - "възложителят" МВнР нищо не възлага и съответно нищо не заплаща на "изпълнителките" си по договор (стотици частни фирми за преводи), напротив - псевдоизпълнителките плащат на псевдовъзложителя за услугата, наречена "заверка на подписа на преводача". Привидните договори са нищожни - пише го в чл. 26 от ЗЗД.

-

Забележка. Този пример е по линия на борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР

_________

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/758

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.