До дирекция "Консулски отношения" на МВнР, 20.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

Напомням, че очаквам отговор от 10.01.2014 г. и ги уведомявам за отговора от Your Europe Advice.

 

***

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 20, 2014 7:46 PM
Subject: Bulgarian MFA website: incorrect information

 

 

THIS MESSAGE CONCERNS PUBLIC INTEREST!

 

TO: Consular Relations Dept.at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs 

COPY TO: Bulgarian Ministry of Justice, Hague Conference Secretariat, EU institutions, Foreign Embassies and Consulates 

 

 This is a kind reminder that I've been waiting for a reply from the Consular Dept of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs since Jan 10, 2014. The information on the MFA site is still incorrect, only the spelling mistakes have been corrected which is good but far from enough. Meanwhile I contacted Your Europe Advice on 8 March 2014 and received a reply on 16 March 2014 which confirmed that my concerns about the incorrect information on the MFA site were justified.  

 
8 March 2014, to Your Europe Advice: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-8-march-2014.html
Bulgarian diplomatic and consular officials do unnecessary re- and over-certification of signatures of Austrian, German, French etc. state-authorized translators.
 
16 March 2014, from Your Europe Advice: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-17-march-2014.html
As far as translations by registered translators under another member state's legislation, the Bulgarian authorities are bound to accept their translations. Under EU free movement law citizens need to be free to choose and use the translation services of service providers established in various EU countries. The Bulgarian authorities are not allowed to give preference only to service providers established and registered in Bulgaria.
If a service provider is established in another EU country and is licensed under that country's legislation to translate public documents in Bulgarian, its translations should be accepted as equally valid. The opposite would amount to discrimination banned under the EU Services Directive: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm.
 
Уважаеми служители от дирекция "Консулски отношения",
 
Дезинформацията на сайта на МВнР все още не е коригирана, само правописните грешки са поправени, което е добре, но далеч не достатъчно. Междувременно на 08.03.2014 г. се свързах със службата Your Europe Advice към Европейската комисия по въпроса за излишните и незаконни заверки на подписите на заклети в Германия, Австрия, Франция и др. преводачи от страна на българските дипломатически и консулски служители в държавите членки на ЕС. Ето техният отговор от 16.03.2014.:
Що се отнася до преводите от преводачи, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, българските власти са длъжни да приемат техните преводи. По законите на ЕС за свободно движение на хора, стоки и услуги, гражданите са свободни да избират и ползват преводачески услуги от доставчици, установени в различни държави-членки на ЕС. Българските власти нямат право да дават преференции само на доставчиците, установени и регистрирани в България.
Ако доставчикът на услуги е установен в друга държава от ЕС и е лицензиран съгласно законодателството на тази страна за преводи на публични документи на български език, неговите преводи следва да бъдат приемани като еднакво валидни. Обратното би означавало дискриминация, забранена съгласно Директивата за услугите на ЕС: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm.
 
 
Вместо да ми изпращате отговор, е достатъчно да промените погрешната информация на сайта.
 
Поздрави,
Р. Стоянова.    
 
 
Писмото от 10.01.2014:
 
 
***
 
ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html
 
Отговорът от Your Europe Advice, 16 March 2014 (на англ. език)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-17-march-2014.html
 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 
 
 
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/500

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 20, 2014 11:15 PM.

До Омбудсман - напомням, че очаквам отговор от 28.10.2013 и резултат от обещана проверка, 19.03.2014 was the previous entry in this blog.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С БГ ПОСОЛСТВА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.