До Омбудсман - напомням, че очаквам отговор от 28.10.2013 и резултат от обещана проверка, 19.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 19, 2014 8:46 PM
Subject: очаквам отговор от 28.10.2013 и резултати от обещана проверка

 
Здравейте,
 
Очаквам отговор от  28.10.2013 г. Ако сте изпратили такъв, а аз случайно не съм го получила, моля да ме уведомите.
 
Въпросът е от обществена значимост.
 
Напомням Ви, че очаквам и резултатите от проверка във връзка с изпратеното от г-н Пенчев писмо до г-н Орешарски в края на октомври 2013 г. Ако сте получили резултатите, моля да ме уведомите. Аз не съм ги получила. Това е отговорът, който г-н Пенчев ми изпрати на 21.10.2013 г.:
Тук г-н Пенчев пише: "По отношение на искането Ви за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет, Ви уведомявам, че съм изпратил писмо до г-н Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка, за чиито резултати ще бъдете уведомена своевременно."
Ренета Стоянова
 
***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/499

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 20, 2014 11:02 PM.

До Дирекция "Канцелария" на Президента, 02.03.2014 was the previous entry in this blog.

До дирекция "Консулски отношения" на МВнР, 20.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.