До служителите от дирекция "Консулски отношения" с копие до МП, Хага, ЕС и др., 10.01.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Friday, January 10, 2014 7:07 PM
Subject: MFA site

 

TO: Consular Relations Dept.at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs 

COPY TO: Bulgarian Ministry of Justice, Hague Conference Secretariat, EU institutions, Foreign Embassies and Consulats 

 

 

Abstract: There is some untrue, incorrect or incomplete information on the official site of MFA. A kind request to be corrected where needed. A criticism of some corrupt practices on certified translation of documents for use abroad or in Bulgaria.

 

 

Уважаеми служители от МВнР,

 

На сайта на МВнР, раздел „Заверки и легализации", както и другаде, се намира невярна, неточна или непълна информация, както следва:

 

1.„Изискване за апостил

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи."

 

Бихте ли, моля, коригирали текста „поставен от нейното Министерство на външните работи", тъй като в много държави апостил се поставя не само в МВнР? Както знаете, дори в България не се поставя само в МВнР. Бихте могли да напишете, примерно, „поставен от компетентен орган в съответната държава".

 

2. Следващата информация, която се нуждае от корекция, е тази:

Превод на български език

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от кон[с]улски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 13.06.2013 г (в процес на актуализация)."

 

Бихте ли, моля, премахнали текст 1/, тъй като съгл. Виенската конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., преводаческата дейност не е консулска дейност (функция на консулските служители), а предполагам, не е и дипломатическа. Евентуално бихте могли да запазите текста в 1/, като добавите, че става дума само за държави, където редът за извършване на преводи не е уреден нормативно, както гласи чл. 11 от Тарифа № 3 по Закона за държавните такси:

 

„Тарифа № 3 - Такси за преводи

Чл. 11. (1) Когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа, представени от български и чужди граждани."

 

Бихте ли, моля, премахнали също така и текст 2/, тъй като т. нар. „оторизация" на агенциите за преводи е фалшива. Тя се извършва чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, като по договор МВнР уж е Възложител, а агенцията - изпълнител, но в договора няма клаузи за заплащане на извършения от изпълнителя труд. Договорът се сключва без обявяване на ОП (без търг). Нали знаете, че подписване на фиктивен договор между възложител и изпълнител не е оторизация, а престъпление?

Комисията по петициите към ЕП изобщо не подозира какви ги вършите. Там смятат, че договорите по чл.2а, ал. 2 се сключват след провеждане на търг и вярват, че измамната схема с новите изисквания на Младенов, уж въведени с министерска заповед, са били едно нищо и никакво невинно „намерение" на бившия външен министър. Можете да прочетете становището на ЕК към ЕП на адрес: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

Още малко по въпроса: Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Вече повече от година Ви обръщаме учтиво внимание, че нарушавате законите, а Вие сякаш изпитвате перверзно удоволствие да демонстрирате, че имате пълна свобода да безобразничите - особено лица като бившия външен министър Николай Младенов. Сегашният външен министър пък - Кристиан Вигенин - все още не е отговорил на писмото, изпратено официално лично до него от собственика на фирмата, в която работя, преди повече от шест месеца.

Писмо до външния министър К. Вигенин, което чака отговор вече повече от шест месеца:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html#comments

С дезинформацията си за оторизирани от МВнР агенции за преводи подвеждате и чуждите посолства в България и те на свой ред дават същата дезинформация на гражданите си. Може би си мислят, че става дума за някакви държавни агенции, в които работят десетки преводачи? Откъде да знаят какво осмо чудо на света са стотиците „оторизирани" български агенции за „преводи и легализации"? Как се бият в гърдите, че „правят официални преводи" на 30-50 чужди езика и как си скубят косите, като чуят за изискване да наемат на трудов договор поне по двама правоспособни преводача? Невероятно, но факт! За такива народът е казал „с чужда пита помен правят". Жалко, че уважаваното ни МВнР си затваря очите пред своеволията им години наред.  

 

3. Следващата информация, която също се нуждае от корекция, се намира непосредствено под обясненията за „оторизираните" агенции:

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

 

Вие в МВнР заверявате НЕ „превода на документа", а подписа на преводача, при това го правите в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Знаете, че нарушавате ЗННД и продължавате да го правите. (вж. писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704)

 

Крайно време е да спрете да заверявате подписите на преводачите от цялата страна, поставени върху преводи, изпратени до Вас от стотици посреднически агенции за „преводи и легализации", които сте „оторизирали" чрез сключване на фиктивен договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години!), за който сами признавате, два пъти вече през 2013 г., че е незаконосъобразен и противоречи на съвременното законодателство (вж. писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС по-горе, както и писмото, изпратено от директора на „Консулски отношения" до МС от края на ноември 2013:  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html)

 

Ако много държите да събирате такси от заверки на преводачески подписи, бихте могли да установите директна връзка с преводачите и да поддържате техен регистър, както е направило Министерството на правосъдието с нотариусите, а не регистър на фирмите-посредници. 

 

 

4, Следващата информация, която също се нуждае от корекция (допълване), е тази:

(пак от горния текст)

Информация за таксите и сроковет[e] за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

Линкът води към таблица, в която - изненада! - липсва такса за поставяне на апостил:

http://www.mfa.bg/uploads/files/taks(1).pdf

Пише само „Легализиране на български документ за чужбина" - от 15 до 30 лв. според срока на услугата. 

Бихте могли да добавите и един ред за услугата „Поставяне на апостил върху български документ за чужбина". Поставяте апостил от 2001 г. насам.

Цената би могла да бъде 5 лв. без разлика от срока - така, както гласи информацията за България на сайта на Хагската конференция по частно международно право:

http://www.hcch.net/upload/wop/2012apostille_pd03.pdf

(тук пише, че поставянето на апостил в България струва "5 lv" и не зависи от срока на услугата)

7.3 Fees

 

a) Does your State charge for issuing an Apostille?

the fee is always the same

5 lv.      Bulgaria. [1]"

 

За да не се зачудите какво толкова искам, след като има цена за легализация, Ви моля да разберете най-сетне, че има два вида легализация - консулска легализация (такава, каквато е описана в любимия ви, незаменим правилник за легализациите от 1958, посл. изм, 1990, и легализация с апостил - каквато във вехтия ви правилник, естествено, не съществува. Бихте могли да погледнете една хубава статия от австрийски автори по темата.

КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език): http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html

(има и линк към оригиналната публикация - много добър пример как се дава информация за преводи и легализации)

 

5. И последно, на сайта на МВнР се наблюдава голямо разминаването в информацията за това, как се извършват преводи на български език от преводачи в чужбина. Едно е  написано на първата (общата) страница за „Заверки и легализации", а съвсем друго - на отделните страници, посветени на всяка една държава (раздел „Пътувам за ...").

На първата (общата) страница „Заверки и легализации" пише: 

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави - страни по конвенцията."

(„същият" -  вж. по-горе т. 2; разбирайте, от консулските служители или от оторизираните от МВнР агенции)

А после на отделните страници за всяка страна по конвенцията човек се натъква на изненади, като например:

Полша: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=127

Преводите на всички български документи и книжа, които ще бъдат използвани в Полша за официални цели,  се извършват от полски заклети преводачи."

(както виждате, няма нито консулски служители, нито фалшиво оторизирани от МВнР агенции; има полски заклети преводачи, включени в официален регистър!)

Има и друго. На почти всички страници, посветени на държави, в които има заклети преводачи, включени в официални регистри, пише, че Консулската служба заверява подписите им или нещо подобно, например:

Австрия:

За да могат да бъдат използвани в Република България, се препоръчва документите, издадени от компетентните австрийски органи, да бъдат преведени на български език от съдебно заклет преводач в Австрия, а преводът - заверен от Консулската служба."

Какви са тези допълнителни заверки върху преводи, извършени от съдебно заклети преводачи в Австрия и другаде (свръхзаверки, според австрийските автори от линка по-горе)? Не е ли по-добре да напишете, че преводите от чужд на български език се извършват в България?

 

Благодаря предварително,

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, преводач  

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Мобилен: 0888 60 90 72

Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/436

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 10, 2014 7:14 PM.

ДИАЛОЗИ (не съвсем по Платон :) was the previous entry in this blog.

Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.