КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С БГ ПОСОЛСТВА

| No Comments | No TrackBacks

27.12.2013 -10.01.2014 - Кореспонденция с бг посолство в държава от ЕС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

Направиха шокиращи признания, после внезапно млъкнаха.

 

20.01.2014 - До посолството на РБ в Букурещ, Румъния
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-20012014.html
(съдържа 3 въпроса относно информацията, че легализират преводи, оторизират преводачи и презаверяват легализирани документи)

 

09.02.2014 - До "Консулска служба" на българското посолство в Париж
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-09021014.html
(3 въпроса за заверката на подписите на френски заклети преводачи)

 

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/501

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 20, 2014 11:31 PM.

До дирекция "Консулски отношения" на МВнР, 20.03.2014 was the previous entry in this blog.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ПОДКРЕПА ОТ КОЛЕГА И ДИСКУСИИ С КОЛЕГИ 21.08.2013 - 25.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.