До посолството на РБ в Букурещ, Румъния, 20.01.2014

| No Comments | No TrackBacks

Резюме: Писмото съдържа 3 въпроса относно информацията, че в консулската служба на посолството на РБ в Букурещ:

- легализират преводи;

- оторизират преводачи;

- презаверяват документи, легализирани от МВнР на РБ. 

Писмото е част от кампанията срещу Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

 

ДО: ПОСОЛСТВО НА РБ В БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

КОПИЕ ДО: БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

 

TO: THE EMBASSY OF BULGARIA IN BUCHAREST, ROMANIA

COPY TO: BULGARIAN AND EUROPEAN INSTITUTIONS

 

Това писмо е в обществен интерес!

Съществуват известни проблеми с оторизацията на преводачите и заверката на преводите в България и извън нея, породени от позоваването на морално остарелите и незаконосъобразни разпоредби на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 (преди 23 години).

 

This letter is of public concern!

There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria and beyond due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). 

 

 

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА РБ В БУКУРЕЩ,

 

На сайта на посолството на РБ в Букурещ се намира следната информация:

 

"Легализации

Консулската служба легализира преводи от румънски на български език и от български на румънски език, направени от оторизирани от посолството преводачи. Не е необходима лична среща с консула.

За да проверите кои са оторизираните преводачи, моля, свържете се с Консулска служба на телефон +40 21 3187978.

Цената на услугата е 20 евро на документ при легализация на превод от румънски на български език и 15 евро на документ при легализация на превод от български на румънски език. За бърза услуга - в рамките на същия работен ден, таксата е двойна.

Консулската служба няма отношение към цената на преводаческите услуги.

При необходимост, Консулската служба може да презаверява документи, легализирани от Министерството на външните работи на Република България. Цената на услугата е 15 евро на документ."

Източник: http://www.bgembassy-romania.org/?cat=12

 

Подобна информация е публикувана и на сайта на МВнР в раздел „Пътувам за..." > Румъния:

„Консулската служба легализира преводи от румънски на български език и от български на румънски език, направени от оторизирани от посолството преводачи. Не е необходима лична среща с консула. За да проверите кои са оторизираните преводачи, моля, свържете се с Консулска служба на телефон +40 21 3187978.

Консулската служба няма отношение към цената на преводаческите услуги.

При необходимост, Консулската служба може да презаверява документи, легализирани от Министерството на външните работи на Република България."

Източник: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=131

 

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ:

1. Какво наричате легализиране на преводите?

2. Как оторизирате преводачите?

3. Какви документи, легализирани от МВнР на РБ, презаверявате?

 

WOULD YOU, PLEASE, EXPLAIN:

1. What do you call legalization of translations?

2. How do you authorize translators?

3. What documents, legalized by the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, do you re-certify?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, гражданка на РБ

ЕГН: **********

ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Варна 9010

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Месторабота: фирма "Софтис" - Варна

Длъжност: преводач

 

За мен:

От лятото на 2012 г. водя официална кореспонденция с институции и организации в РБ във връзка с остарелите и незаконосъобразни практики по преводи и легализация на документи в България, произтичащи от позоваване на незаконосъобразните разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 (преди 23 години).

 

В края на 2013 г., след кратка кореспонденция със служител от българско посолство в държава от ЕС, се установи, че въпросните практики са се разпространили извън територията на РБ.

 

От лятото на 2013 г. провеждам информационна кампания срещу тези практики. Целта е:

- отстраняване на незаконосъобразните практики;

- създаване на регистър на правоспособните преводачи в РБ;

- приемане на закон за преводачите и преводаческата дейност.

 

Цялата ми кореспонденция с официалните институции в РБ от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 

 

Този имейл е част от кампания в обществен интерес! Сегашната уредба на дейността по преводи и легализации, базирана на Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години), е безумно остаряла и незаконосъобразна. Перфектна е единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските граждани у нас и по света. 

 

This message is part of a campaign of public concern against some unlawful practices of performing and certifying translations of documents in Bulgaria as well as in its diplomatic missions abroad, and in particular, against the weird Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents, a grotesque collection of long outdated instructions on how and by whom documents are legalized, translated and certified. These Rules have been kept at the Ministry of Foreign Affairs unamended since 25 Dec 1990, for 23 years now. Little wonder then that the Rules are non-compliant with the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, as has already been confirmed by the Ombudsman of Bulgaria, who wrote in May 2013:

 

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with Hague Convention."

 

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a Bulgarian translator, where the above citation was taken from (in BG language):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Diary of the Informative Campaign launched on 27 June 2013 (in BG language):

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

 

The problem is that these weird, non-compliant Rules on Legalization cannot be either changed or revoked. They simply do not exist in the legal sense of the notion of rules as defined in the contemporary Bulgarian legislation. However, non-existent as they are de jure, de facto they are omnipresent, having polluted virtually all the Bulgarian legislation --- this same legislation they are at flagrant variance with, and metastasized at the Bulgarian embassies and consulates in the EU as well as all over the world.

 


 


 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/443

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 20, 2014 10:42 PM.

Похвално слово за преводача* от д-р Андрей Романов was the previous entry in this blog.

До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца, 03.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.