До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца, 03.01.2014

| No Comments | No TrackBacks
На 03.01.2014 реших, че е време да напомня на КЗК, че очаквам отговор от тях.  Имейлът се върна като MAILER-DAEMON (недоставено), както беше станало и през август. Наложи се да го изпратя от е-бланката на сайта. Добре, че имат и такава опция! Комисията по конфликтите (КПУКИ) например е достъпна единствено със старовремска поща.

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, January 03, 2014 3:42 PM
Subject: очаквам отговор от 21.08.2013
 
Здравейте,
Очаквам отговор от 21.08.2013 г. Въпросът е от обществена значимост. Моля, ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го попучила, да ме уведомите. 
Ренета Тодорова Стоянова
моб. тел. 0888 60 90 72
 
 
 
 
 
21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 
 
 
 
 
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/444

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 21, 2014 2:00 PM.

До посолството на РБ в Букурещ, Румъния, 20.01.2014 was the previous entry in this blog.

От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал, 09.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.