До "Консулска служба" на българското посолство в Париж, 09.02.1014

| No Comments | No TrackBacks

 

До: Консулска служба на българското посолство в Париж

Копие: Френско посолство в София, институции на ЕС, МВнР на РБ и др.

 

 

 

Уважаеми служители от „Консулска служба" на българското посолство в Париж,

 

Бих искала да Ви помоля за разяснение на следната информация от Вашия сайт: http://www.amb-bulgarie.fr/serv_consulaire_bg_zaverki.php

:

Преводи. Заверка на подпис на преводача:

Посолството на Република България не разполага с щатен преводач от френски на български и от български на френски. При необходимост от извършване на преводи бихте могли да се обърнете към заклетите преводачи към Апелативните съдилища във Франция,
които са регистрирани в Посолството и чийто преводи се заверяват от Консулската служба. Списъкът на тези преводачи можете да изтеглите от тук.
Посолството заверява само преводи, който са извършени от заклети преводачи регистрирани в Посолството.

Заверката на подписа на преводача върху готов превод се таксува съгласно Тарифа №3."

 

Подобна информация се намира и на адрес: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=162

·  "Заверка на подпис на преводач, който е представен в листата на посолството. При необходимост от извършване на официални преводи от български на френски език и обратно заинтересованите лица могат да се обърнат към заклетите преводачи към Апелативните съдилища във Франция, които са регистрирани в Посолството и чийто преводи се заверяват от Консулската служба. Актуален списък на тези преводачи можете да намерите ТУК."
 

Във връзка с горецитираните препратки, бихте ли отговорили на следните три въпроса:

1. На какво законово основание регистрирате преводачи в Посолството?

2. На какво законово основание заверявате подписите им?

3. По кой член от Тарифа №3 таксувате заверката на подписите им?

 

Отговорите на тези въпроси са важни за очакваните промени в остарялата уредба на преводаческата дейност в България, основана на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, за който г-н Р. Лашев, директор на „Консулски отношения" в МВнР на РБ призна в писмо до Приемна на Министерски съвет, изпратено в края на ноември 2013 г., че е незаконосъобразен и противоречи на съвременното законодателство.

 

Справка - сканирано копие на писмото на г-н Лашев до Приемна на МС:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf

 

От година и половина водя кореспонденция с българските институции Омбудсман на РБ, МВнР, МС, ВАП  и др. Не съм само аз. Целта е прекратяване на някои незаконосъобразни практики по заверяване на преводите на документи, наложили се от години в България и разпространили се в българските посолства и консулства по света.

 

Надяваме се на Вашето разбиране и помощ. Наясно сме, че ЕС предприема мерки за премахване на необходимостта от заверен превод чрез издаване на унифицирани многоезични документи и приветстваме тази идея.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, 56 г., преводач от Варна, България

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

 

Цялата ми кореспонденция с МВнР, Омбудсман на РБ, МС, ВАП и др.: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/461

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 9, 2014 12:52 AM.

РАЗГОВОР С ТАЙНСТВЕНА ЛИЧНОСТ ОТ СТРУКТУРИТЕ НА ЕС was the previous entry in this blog.

ДАЙТЕ АКЪЛ! (разговори на тема как се прави агенция за преводи) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.