Жалба до НС срещу г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ, 01.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратена като прикачен файл.

 

                                                                      ЖАЛБА

 

срещу г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ

 

от Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

моб. тел. 0888 60 90 72; стац. тел. 052 988 600

 

От 30.07.2012 г. кореспондирам с г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ, по въпроса за незаконното „регулиране" на преводаческата дейност и вече повече от година и половина напразно очаквам г-н Пенчев да уведоми компетентните органи за някои проблеми и административни затруднения пред гражданите потребители на преводачески услуги.

 

Основният проблем, който се опитвам да поднеса на вниманието на Омбудсмана на РБ, е, че преводаческите услуги се усложняват и оскъпяват, без гражданите да получават гаранция за истинността на преводаческия подпис, поради нарушаване на ЗННД, потвърдено неколкократно от държавни органи, вкл. и от г-н Пенчев.(Приложение 3)  

 

Причината на проблема е незаконната и некомпетентна „регулация" на преводаческата дейност на основание един незаконосъобразен правилник и фиктивните договори по него. (Приложение 1 и 2)

 

Г-н Пенчев вече призна, че правилникът е незаконосъобразен, но все още се въздържа да уведоми компетентните органи, а още в първото си писмо го помолих за това:

 

Да уведомите компетентните органи, които могат да накарат МВнР да актуализира Правилника на основание на който сключва с фирмите този странен договор, че последно е актуализиран на 25.12.1990!"

           

Цитатът е от първото ми писмо до Омбудсмана, 30.07.2012 г.  (линк към първото ми писмо е даден тук, по-долу)

 

За договорите по правилника г-н Пенчев пази пълно мълчание, сякаш са тема табу, а и за тях го помолих още в първото си писмо:

 

Да уведомите компетентните органи да проверят как точно фирмите изпълняват договора си с МВнР, след като в него липсват срокове и възнаграждения."

           

Цитатът е от първото ми писмо до Омбудсмана, 30.07.2012 г.

 

Линк към първото ми писмо до Омбудсмана, изпратено на 30.07.2012 г.:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pyrvo-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-30-07-2012-.1032504

 

От м. май 2013 г. се моля на г-н Пенчев поне да се изкаже в медиите по проблемите с преводите, преводачите и агенциите. Не отговаря. Мълчи упорито, макар че похвалих негови изказвания на други теми (наистина ги харесвам) и дори му дадох идеи какво би могъл да каже в случая - нищо изобличително или негативно, просто да обясни, че регистри на преводачи има в много страни, те са в обществен интерес, оторизацията за извършване на преводи се дава поименно - на конкретен човек, за конкретен език и т.н.

 

Идеите какво би могъл да каже г-н Пенчев, ако реши да се изкаже пред медиите, са дадени в мое писмо до Омбудсмана от 28.10.2013 г.

 

Линк към писмото от 28.10.2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html

 

В същото писмо, от 28.10. 2013 г., помолих г-н Пенчев да изпълни дълга си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

 

Чл. 16, ал. 1 от ЗНА: „Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

Преди няколко дни, на 25.03.2014 г., получих отговор от него, че Омбудсманът „не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативните актове". Добре, не попада, но поне да ме информира кои държавни органи попадат в обхвата му, за да помоля тях да изпълнят дълга си по чл. 16., ал. 1 от ЗНА, или той самият да установи контакт с тях и да ги помоли да изпълнят дълга си. Мълчи.

 

В същото писмо, от 25.03.2014 г., ме информира и за резултатите от една проверка, която чаках пет месеца, а тя се оказа пълен провал - доказа единствено, че наистина няма отговор на мое предложение до МС от 16.01.2013 г., заради което именно се жалвах на Омбудсмана. Предложението беше МС да отмени правилника, утвърден с ПМС през 1958 г. Г-н Пенчев не реагира по никакъв начин на „резултатите", които ми изпрати. Може би изобщо не ги е чел. 

 

Г-н Пенчев не реагира и на тревогата ми, че МВнР години наред дава празни обещания за изготвяне на закон за преводачите, а резултат няма. Г-н Пенчев само повтаря, че е сформирана работна група. Не се интересува нито дали групата е сформирана легитимно съгл. УП на МС, нито защо работата на предишната група от 2006-2008 се е провалила, нито докъде е стигнала работата на експертите в края на 2012 и през март 2013. Ами ако сегашната група е нелегитимна, какъвто може би е случаят с предишната от 2006-2008? Такива въпроси той подминава с мълчание.   

 

Междувременно възникна и друг проблем - новите изисквания към фирмите с договор бяха отменени, без да се отменя заповедта, с която щяха да се въвеждат и без да се издава нова. Г-н Пенчев е уведомен и за този странен случай. Засега мълчи. Надявам се да реагира.

 

Информация за това, как бяха отменени новите изисквания:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Моля за извършване на проверка, защо г-н Пенчев отказва да уведоми компетентните органи за незаконосъобразния правилник и мълчи за стотиците фиктивни договори по него.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)

ЕГН **********

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 БР. СЪГЛ. ТЕКСТА:

1. За правилника

2. За договорите по него

3. Потвърждение от държавни органи, че сегашната уредба не е в обществен интерес

 

1. За правилника. Той е отменен от международна конвенция. Само трябва да се обяви официално. Информация кога и как е отменен е публикувана на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

2. За договорите. Г-н Пенчев много добре знае, че в уважаваното ни МВнР работят хора, които предлагат на частни фирми да подпишат фиктивен договор с МВнР - министерството уж им възлага да извършват преводи. Фирмите се съгласяват, защото им се предлага оферта, на която никой търговец не може да устои - безплатна реклама на официален държавен сайт за всички, подписали фиктивния договор. В замяна фирмите обещават - устно, това не го пише в договора! - да плащат  - от джоба на клиента, не от своя!  -  от 15 до 30 лв. в държавни таксови марки за всеки преводачески подпис върху превод на официален документ. Всичко това г-н Пенчев го знае, но мълчи.

 

Списък на фирмите, сключили фиктивен договор с МВнР:

http://www.mfa.bg/uploads/files/tab13_06_2013.xls

 

Информация за фиктивния договор с МВнР:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

3. Потвърждение, че при установилата се от дълги година незаконосъобразна уредба на преводаческата дейност процедурата по превод на официални документи само се усложнява и оскъпява, без да се гарантира на гражданите, че преводът е качествен, преводачът - квалифициран, а истинността на подписа му - гарантирана, тъй като заверката на подписа на преводача се извършва в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Последното е потвърдено от МВнР с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 до МС и от МС с писмо № 2711/12 от 28.03.2013 до мен.

 

Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите

Цитатът е от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013, от МВнР до МС, публикувано на адрес:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Бившият  външен министър Николай Младенов призна пред НС, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

 

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Цитатът е стенограма на 363-та ПС на НС, 15.06.2012 г., публикувана на адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Проблемът с липсата на гаранции за истинността на подписа на преводача е коментиран и от Омбудсмана с тъжно примирение, че Правилникът стои по-високо от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 

„В действителност тези преводачи не контактуват пряко с Министерството, респ. със звено „Заверки и легализации" , а чрез фирми - еднолични търговци или търговски дружества, сключили договори за превод с МВнР. Това фактическо положение е съобразено с единствения нормативен акт, уреждащ този вид обществени отношения, а именно: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 3 септември 1958 година (Обн. ДВ бр. 73 от 12 септември 1958 г, изм. ДВ, бр. 10 от 4 февруари 1964 г., изм. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 1983 г, изм. ДВ, бр. 103 от 25 декември 1990 г.)"

Цитатът е от отговор на Омбудсмана, 02.11.2012 г.: http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

 

 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/514

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 1, 2014 11:32 AM.

До НС, 25.03.2014 was the previous entry in this blog.

От Омбудсман, 25.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.