От Омбудсман, 25.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратен в отговор на мое писмо от 28.10.2013 г.  Пенчев пак пише глупости - нито проверката му е проверка, нито оправданията му, че "не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативените актове" - достоверни. Пуснах до НС една жалба срещу него.

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/ot_ombudsman_25032014.jpg

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                        ДО

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                      ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет.1, ап.80

                                                                       гр. Варна 9010

 

            [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

            Изх. № 1041/25.03.2014 г.]

 

            Относно: Жалба 1041/2014г. до омбудсмана на Република България

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            По повод на Вашата молба за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет по Ваше предложение от 16.01.2013г., до омбудсмана се получи писмо от Началника на отдел „Приемна", съдържащо следната информация:

            По Ваш сигнал, съдържащ въпрос, свързан с реда за заверка и легализация на официални преводи на документи в Министерството на външните работи, е образувана преписка 2711/13.09.2012г., по която са изпратени девет писма до МВнР с искане за проверка и за предоставяне на отговори, копия от които са изпратени и до Вас. В отговор са получени две становища от Министерството, въз основа на които са изготвени три отговора до Вас- изх. 2711/12 от 13.12.2012 г., изх. 2711/12 от 28.03.2013 г. и изх. 2711/12 от 01.04.2013 г.

            Както вече Ви уведомих с предходно писмо, нямам законови правомощия да предприема действия по отношение на съдържанието на становището на Прокуратурата, изразено по повод на Вашия сигнал до институцията. Знаете, че омбудсманът се застъпва за правата на гражданите, когато те са нарушени с действия или бездействия на държавните или общинските органи. Той не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативните актове, тъй като не реализира държавната власт и няма държавновластнически правомощия. В рамките на своите правомощия многократно съм се обръщал до компетентния орган - Министъра на външните работи с настойчива препоръка да се актуализира нормативната уредба на официалните преводи- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., като съм споделял и тенденциите и практиката в Европейския съюз относно регулиране на професията преводач. Както вече знаете, бях уведомен от министерството, че е сформирана междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон относно статута на преводачите.

 

 

                                                                        КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

                                                                        ОМБУДСМАН НА

                                                                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Подпис, не се чете)

(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОМБУДСМАН, АДMИНИСТРАЦИЯ)

 

 

 

 

ул. „Джордж Вашингтон" 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

***

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

Жалба до НС срещу г-н Пенчев:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---01042014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/515

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 1, 2014 12:05 PM.

Жалба до НС срещу г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ, 01.04.2014 was the previous entry in this blog.

До НС, 04.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.