До НС, 04.04.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Friday, April 04, 2014 6:03 PM
Subject: молба за съдействие от НС

 

ДО: Отдел "Информационно-административен център" на Народното събрание

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от Комисията за защита на конкуренцията на мое писмо до тях, изпратено от е-бланката за жалби и сигнали на сайта на комисията още на 21.08.2013 г. В началото на януари т.г. им напомних писмено, че от 4 месеца очаквам отговор и след няколко дни получих кратък имейл, че се работи по сигнала ми. В края на февруари отново напомних, че чакам вече 6 (шест) месеца, но отговор все още липсва.

 

Прилагам за справка линк споменатата по-горе кореспонденция.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         
         
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
         
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
          Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро  от областта на наказателното право.

 

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/516

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 4, 2014 7:18 PM.

От Омбудсман, 25.03.2014 was the previous entry in this blog.

КЗК се самосезира за уредбата на преводаческата дейност, 26.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.