ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 06.03.2014 до 12.06.2014

| No Comments | No TrackBacks

06.03.2014 - До Народното събрание на РБ с копие до институции и медии
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014.html
"може би правилникът е трябвало да бъде отменен много отдавна от Народното събрание. От друга страна, може и да не е трябвало, защото той нито е закон, нито е основан на закон?"


06.03.2014 - От Народното събрание
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/post-101.html
"Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя само законите на страната"


08.03.2014 - До Народното събрание на РБ с копие до институции и медии http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html
"В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?  

        08.04.2014 - До НС - напомняне + информация, че КЗК се е самосезирала
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---08042014.html 

        22.04.2014 - До НС - напомняне + инфо и за доклада на Омбудсмана
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/-22042014.html

        30.05.2014 - До НС - напомняне
        ttp://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/---30052014.html         

     

25.03.2014 - До НС

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-25032014.html
Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от г-н Пенчев, Омбудсман на РБ, на мое писмо до него от 28.10.2013 г., както и за получаване на резултатите от проверката, за която г-н Пенчев е помолил писмено г-н Орешарски през октомври 2013 г.

 

27.03.2014 - От НС

"Уважаема г-жо Стоянова,
Изпращаме Ви отговор от Главния секретар на Народното събрание, по повод Ваше писмо.

Успешен ден,
Информационно-административен център на парламента"

(прикачено кратко писмо от и.д. Главен секретар на НС Петя Гладилова до Омбудсмана с молба да ми отговори или да обясни защо е прекратил преписката  с мен)

                 31.03.2014 - От Омбудсмана до НС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-31032014.html
Оправдава се, че вече е отговорил и изтъква, че в годишния си доклад за 2013 е "отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи". 

                    01.04.2014 - До НС

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,
Благодаря за съдействието да получа отговор от Омбудсмана на РБ на писмо до него от 28.10.2013.  Вече получих отговор. Моля, бихте ли били така добри да заведете жалбата, която изпращам прикачена към настоящия имейл? Благодаря, С уважение, Ренета Т. Стоянова, преводач
                           Жалба срещу г-н К. Пенчев:  http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---01042014.html 

 

 04.04.2014 - До НС
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-04042014.html
Молба за съдействие от НС за получаване на отговор от КЗК на писмото ми до тях от 21.08.2013

              10.04.2014 - От НС до КЗК с копие до мен
              http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ot-ns-do-kzk-s-kopie-do-men-10042014.html

             11.04.2014 - До НС
              http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/do-ns-11042014.html

             25.04.2014 - От КЗК до НС с копие до мен
             http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/post-103.html
             Оправдават се, че вече са се самосезирали за образуване на производство. http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/---30052014.html

 09.06.2014 - От НС в отговор на писмото ми от 08.03.2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/-09062014---08032014.html

Обясняват ми кой има законодателна инициатива и ме информират, че писмото ми от 08.03.2014, вх. № ПГ-3194-Р-7/10.03.2014 г., е предоставено на вниманието на Комисията по външна политика.

12.06.2014 - До НС

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/-12062014.html

Обяснявам, че е станало недоразумение и завършвам с изречението: Очаквам Вашия отговор и отговора на КВП на въпроса: "Защо уважаваното ни МВнР "регулира" незаконно преводаческата дейност?"


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/492

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 8, 2014 11:48 PM.

До Народното събрание на РБ, 08.03.2014 was the previous entry in this blog.

От г-н Лашев, директор на КО, 20.02.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.