До Народното събрание на РБ, 08.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

 

До: Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство, Омбудсман на РБ, медии

 

 

Молба към  всички: Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той повдига въпрос от обществено значение. Специално към медиите: Моля, дайте гласност на проблема с липсата на закон, уреждащ реда за извършване на официални (легализирани, заверени) преводи и юридическия смисъл на понятието "заклет преводач".

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Благодаря за бързия отговор, от който става ясно, че НС отговаря само за законите. Подзаконовите актове са извън контрола му.

Те безпроблемно могат да противоречат на законите, на Конституцията и на европейското право.

 

А сега ще бъдете ли така добри да обясните кой закон урежда реда за извършване на заверени/ легализирани преводи от заклет преводач?

 

Имам предвид написаното в редица закони:

 

ЗАКОНИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ИЗРАЗИ КАТО "ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД", „ЗАВЕРЕН ПРЕВОД", „ПРЕВОД, ИЗВЪРШЕН ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ" И ДР. ПОД., БЕЗ ОБЯСНЕНИЕ КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕ ПО СМИСЪЛА НА СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН: 

- Изборен кодекс, 04.03.2014, (чл. 19, ал. 2.)  - „легализиран превод"

- Наказателно-процесуален кодекс (чл. 134) - „превод на български език, заверен по надлежния ред"

- Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 2006 г. посл. изм. 2013 г. (чл. 23, т. 5-7) - „легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач"

- Закон за адвокатурата (Доп. разпоредби, § 92) - „преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред."

- Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Доп. разпоредба, §) - „преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред."  

- Закон за търговския регистър (чл. 18, ал. 1) „заверен превод на български език." В ЗТР се намира следната разпоредба: „В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език." Ами ако преводът не е верен? Абсурд е преводът да има предимство пред оригиналния документ.

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1), „точен превод, извършен от заклет преводач"

- Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2) - „легализиран превод" , „заклет преводач"

- Закон за филмовата индустрия (чл. 20 и чл. 37) - „заверен от консулска служба превод",   „легализиран превод"

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества - на 11 места „легализиран превод"

- Закон за техническите изисквания към продуктите (чл. 26к) - „легализиран превод"

- Закон за движение по пътищата (чл. 161) - „легализиран превод"

- Закон за гражданската регистрация (чл. 70 и чл. 71) - „легализиран превод, заверен по съответния ред"

- Закон за защита на потребителите (чл. 153, ал. 4) - „легализиран превод"

- Закон за управление на отпадъците (чл. 39, ал. 2) - „легализиран превод"

 

ЕДИНСТВЕНО В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЕ СЪДЪРЖА ДЕФИНИЦИЯ - „ПО СМИСЪЛА НА ТОЗИ ЗАКОН ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД Е .."

- Закон за обществените поръчки (чл. 54, ал. 4) - „официален превод".  Дефиницията е: „По смисъла на ЗОП "официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи."

 

Тук специално възниква въпросът, какъв е този договор с МВнР за извършване на официални преводи и по кой закон се сключва?

 

Изброените по-горе закони, а сигурно има и немалко други, смело боравят с понятия като „легализиран превод", „заверен превод", „официален превод", „превод, извършен от заклет преводач", „преводи, извършени по предвидения ред", „преводи, извършени по предвидения ред" и др.

 

Това създава впечатлението, че съществува специален закон, в който използваните понятия са дефинирани и надлежно обяснени. От друга страна, разнобоят в терминологията насочва по-скоро към липсата на такъв.

 

И така, този път въпросът е:

 

В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?   

 

Надявам се, че този път няма да изпратите отговора си като анонимен имейл, а като отговор от уважавана държавна институция - с дата, изх. номер, име и печат.

 

Пример за правилно оформен официален отговор от държавна институция можете да видите на адрес:

 

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/10/ot_prezidentstvoto_94-00-2531_04102013.pdf

 

 С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

ЕГН **********

 

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

 

гр. Варна 9010

 

email: rennie@softisbg.com

 

моб. тел. 0888 60 90 72

 

стац. тел. 052 988 600

 

 

***

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/491

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 8, 2014 11:39 PM.

От Народното събрание, 06.03.2014 was the previous entry in this blog.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 06.03.2014 до 12.06.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.