От Народното събрание, 06.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
From: InfoCenter
Sent: Thursday, March 06, 2014 2:30 PM
Subject: RE: незаконосъобразен правилник
 
 

Уважаема госпожо Стоянова,

 

По повод Вашето поредно писмо, регистрирано с вх. ПГ-3194-Р-7 на 06.03.2014 г., с искане за отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, Ви уведомяваме следното:

Съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя само законите на страната. Всички останали подзаконови актове - правилници, наредби, инструкции, тарифи и др. се издават от съответните  компетентни изпълнителни органи и могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни само от органа, който ги е издал.

 

Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

***

 

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/490

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 8, 2014 11:33 PM.

To Your Europe Advice, 8 March 2014 was the previous entry in this blog.

До Народното събрание на РБ, 08.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.