До НС, 22.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

До: „Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание 

Копие до: други институции, медии и др.

 

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,


Очаквам отговор на писмото, изпратено до Вас на 08.03.2014 г. с копие до други институции и медии. Ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.


Въпросът от 08.03.2014 г. беше "В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?" 


Този въпрос е риторичен. Целта е само да бъде обърнато внимание на НС, че няма такъв закон.


ВАЖНО! Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1 (Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове):
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886
Решението на КЗК: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html


ВАЖНО! В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

 

Молба към  всички: Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той повдига въпрос от обществено значение. 

Специално към медиите: Моля, дайте гласност на проблема с липсата на закон, уреждащ реда за извършване на официални (легализирани, заверени) преводи и юридическия смисъл на понятието "заклет преводач".

 

Благодаря предварително.


С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач

http://rennie.blog.bg/

 

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html


 

 

 

 

***

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/536

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 8:16 PM.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 30.04.2014 was the previous entry in this blog.

От КЗК до НС с копие до мен, 25.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.