От КЗК до НС с копие до мен, 25.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

В отговор на запитване от НС защо не ми отговарят от 21.08.2013. Оправдават се, че вече са се самосезирали за образуване на производство.

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ot_KZK_do_NS_25042014.jpg

 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

1000 София, бул. Витоша № 18, тел.: 02 / 935 61 13; факс: 02 / 9807315

 

                                                            ДО

                                                            Г-ЖА ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА

                                                            И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

Изх. № ДИП-376                                НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

            КЗК-384/2014

Дата    25.04.2014,                 Копие:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17

                                                            ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80,

                                                            ГР. ВАРНА - 9010

 

            На ваш изх. № ПГ-3194-Р-4/10.04.2014 г.

 

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАДИЛОВА,

 

            Във връзка с Ваше писмо до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), вх. № КЗК-384/14.04.2014 г., с което Вие препращате писмо от г-жа Ренета Стоянова, получено по електронна поща на Народното събрание с горепосочения Ваш вх. №, бихме искали да Ви уведомим за следното.

            Електронно писмо с идентично съдържание е получено и на електронната поща на КЗК, като на подателката на съобщението вече е изпратен отговор по посочената от нея електронна поща (rennie@softisbg.com) на 09.01.2014 г., като същата е уведомена. че администрацията на КЗК работи по предоставената от нея информация и, в случай че бъде образувано производство, комисията ше излезе със съответното решение.

            Освен това, КЗК вече е постановила решение № 413/26.03.2014 г., с което на основание чл. 38, ал.1, т. 1в във връзка с чл. 28, т. 2 от ЗЗК по собствена инициатива (самосезиране) образува производство по застъпничество за конкуренцията за извършване на оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове. На основание чл. 68 от ЗЗК решението на КЗК за самосезиране е публикувано в общодостъпния електронен регистър на комисията (http:/reg.cpc.bg/), като е предоставена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с неговото съдържание.

 

 

                                    С уважение,  (Подпис, не се чете)

                                                            СИЛВИЯ БЕРКОВА

                                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КЗК

                                    (Печат: Комисия за защита на конкуренцията,

                                                Република България)

 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с КЗК:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html

 

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/537

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 8:38 PM.

До НС, 22.04.2014 was the previous entry in this blog.

Статии на тема преводи и легализации is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.