От Омбудсмана до НС с копие до мен, 31.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

В отговор на тяхно запитване защо пет месеца не е отговорил на писмото ми от 28.10.2013 г. Оправдава се, че вече е отговорил и изтъква, че в годишния си доклад за 2013 е "отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи". 

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ombudsman_do_ns_31032014_1.jpg


 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                        ДО

                                                                        Г-ЖА ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА -

                                                                        И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                                                                        42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

Изх. 1041/31.03.2014 г.]

                                                КОПИЕ          ДО

                                                                        Г-ЖА РЕНИ СТОЯНОВА

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАДИЛОВА,

 

            По повод на Ваше писмо № ПГ-3194-Р-7 от 27.03.2014 г., Ви информирам, че г-жа Рени Стоянова е получила отговор на писмото си на 25.03.2014 г. по електронна поща, копие от който Ви прилагам.

            В допълнение искам да Ви уведомя, че по повод на жалби до институцията, както от г-жа Стоянова, така и от други граждани, съм отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи в Доклада за дейността на обмудсмана на Република България за 2013 г, до Народното събрание.

 

            Приложение: Съгласно текста.

(приложението е глуповатото му писмо до мен от 25.03.2014: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-25032014-1.html, бел. блогър)

 

 

 

                                                                        КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

                                                                        ОМБУДСМАН

                                                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Подпис, не се чете)

(Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)

 

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: ombudsman@ombudsman.bg

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/527

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 18, 2014 5:42 PM.

Do NS, 11.04.2014 was the previous entry in this blog.

До Омбудсмана, 17.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.