До Омбудсмана, 17.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено от е-бланката на сайта на институцията Омбудсман на РБ. Като цитирам годишния доклад на Омбудсмана за 2013 г., отново моля Омбудсмана да уведоми Прокуратурата за правилника и договорите по него. 

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
(ЕГН, Адрес, Телефон 0888609072, Email: rennie@softisbg.com)


Институция: МВнР
Описание: В годишния си доклад за 2013 г. г-н К. Пенчев е отделил внимание на незаконосъобразния правилник за легализациите и т.н., по който МВнР години наред "регулира" незаконно преводаческата дейност в България, като е отбелязал между другото:

"Необходимо е също така практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи да бъде прекратена."

Очаквам г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата за тази неприсъствената заверка. Както и за договорите по чл. 2а, ал. 2 от правилника. Те не са споменати в доклада, но вече е ясно, че също са незаконосъобразни, доколкото основанието им е такова, а и сами по себе си са фиктивни.

Г-н Пенчев е наясно, че положението е изключително сериозно - написал го е в доклада си. Констатациите не са достатъчни, действия трябват. Вече наближават две години, откакто за пръв път уведомих г-н Пенчев за правилника и договорите по него. Добре е, че г-н Пенчев най-сетне написа в годишния си доклад, че има нередности, но от доклада му не личи да знае какво трябва да направи сега, след като най-сетне ги е забелязал. Благодаря.

Искане:

1. Г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата на РБ за неприсъствената заверка на преводачески подписи в МВнР, за която в годишния си доклад за 2013 съобщава, че е необходимо да се прекрати. Това не е невинна практика, а престъпление, което не бива да се укрива.

2. Г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата на РБ за стотиците фиктивни договори по чл.2а, ал.2 от правилника за легализациите, сключени между МВнР и частни фирми. Тези договори не са невинна практика, а престъпление, което не бива да се укрива.

Предходни_разглеждания: На 26.03.2014 г. КЗК се самосезира за правната уредба на преводаческата дейност от гледна точка на конкуренцията.

Допълнителни_документи: Решение на КЗК да образува производство: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

 

***

 

Доклад на Омбудсмана за 2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

 

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/529

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 18, 2014 6:01 PM.

От Омбудсмана до НС с копие до мен, 31.03.2014 was the previous entry in this blog.

Годишен доклад на Омбудсмана на РБ за 2013, представен на 15.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.