От НС, 09.06.2014 - в отговор на писмото ми от 08.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
Получено по е-поща на 09.06.2014.


Уважаема г-жо Стоянова,
По повод поредното Ви писмо, получено по електронна поща в Народното събрание, в което отново поставяте въпроса за липсата на закон регламентиращ преводаческите услуги, Ви уведомяваме следното:
Съгласно разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерския съвет, във връзка с което Ви информирам, че всички Ваши предложения, мнения и препоръки в тази посока следва да бъдат отправени към тях.
На сайта на Народното събрание (www.parliament.bg)  можете да намерите електронната поща на всеки един народен представител от 42-рото Народно събрание, контактите на всички парламентарни комисии, както и тези на отделните парламентарни групи.
Писмото Ви, вх. № ПГ-3194-Р-7/10.03.2014 г., е предоставено на вниманието на Комисията по външна политика, чиито контакти са на посочения по-горе в текста сайт.

С най-добри пожелания!

Информационно-административен център на Народното събрание

Писмото ми до НС от 08.03.2014 и три напомняния, че очаквам отговор:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html
"В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?  

      

        08.04.2014 - До НС - напомняне + информация, че КЗК се е самосезирала
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---08042014.html 

       

        22.04.2014 - До НС - напомняне + инфо и за доклада на Омбудсмана
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/-22042014.html

       

        30.05.2014 - До НС - напомняне
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/---30052014.html        

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html
Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/549

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 11, 2014 9:16 PM.

До КО - напомняне, 06.06.2014 was the previous entry in this blog.

До НС, 12.06.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.