До КО - напомняне, 06.06.2014

| No Comments | No TrackBacks
Напомням им, че очаквам отговор от 11.03.2014. В цялото МВнР напоследък са се умълчали. Пак ще има предсрочни избори, затова са се вкиснали. Лъгаха, че ще правят закон за преводачите, снишаваха се, криха се... Но, както е казал народът, на лъжата краката са къси.

Тема: Очаквам отговор от 11.03.2014


До: Дирекция "Консулски отношения", МВнР

Копие до: МС, Омбудсман на РБ, медии


Отн.: Въпрос от обществена значимост


Уважаеми служители от Дирекция "Консулски отношения",

Напомням Ви, че все още не съм получила отговор на мое писмо до г-н Р. Лашев от 11 март 2014 г.

Ако сте ми изпратили отговор, а по някакви причини не съм го получила, моля да ме уведомите. Линк към писмото ми от 11 март 2014 г. за Ваша справка: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---11032014.html


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН **********
Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010
email: rennie@softisbg.com
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600***

Цялата ми кореспонденция с МВнР:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/548

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 10, 2014 12:00 AM.

До НС - напомняне, 30.05.2014 was the previous entry in this blog.

От НС, 09.06.2014 - в отговор на писмото ми от 08.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.