До НС - напомняне, 30.05.2014

| No Comments | No TrackBacks
До: „Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство, Омбудсман на РБ, медии
 

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

Очаквам отговор на мой въпрос до НС, зададен в писмо до Вас от 8 март 2014 г.  Въпросът беше "В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?"

Ако сте ми изпратили отговор, а по някакви причини не съм го получила, моля да ме уведомите. Линк към писмото ми от 8 март 2014 г. за Ваша справка: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН **********
Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010
email: rennie@softisbg.com
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600


***
Цялата ми кореспонденция с НС:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

Блог: http://rennie.blog.bg/ 
Имейл: rennie@softisbg.com
Моб. тел: 0888 60 90 72
Стац. тел.: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/546

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 30, 2014 9:45 AM.

До КО с копие до други дирекции в МВнР, МП и медии, 17.05.2014 was the previous entry in this blog.

До КО - напомняне, 06.06.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.