До КО с копие до други дирекции в МВнР, МП и медии, 17.05.2014

| No Comments | No TrackBacks
Тема: преводачите очакваме отговор

Здравейте!

Наш колега-преводач, г-н Хари Стоянов, и всички преводачи очакваме Вашия отговор на негово писмо до Вас от дата 13.04.2014, публикувано на адрес: http://www.softisbg.com/my_first_blog/napomnjane-do-mvnr-4-v-1.html.

Използвам случая да Ви информирам относно последните новини за любимия Ви правилник от 1958, посл. изм. 1990:

- Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1 (Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове):
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886
Решението на КЗК: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html

- В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html


С уважение,

Рени Стоянова
ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 11.03.2014 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html***

 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/ 
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен тел.: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/544

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 17, 2014 10:18 PM.

Разговор с преводач и "клиент" в преводачески форум, 21.04.2014 was the previous entry in this blog.

До НС - напомняне, 30.05.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.