От НС до КЗК с копие до мен, 10.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

 Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/NS_do_KZK_PG-3194-R-4-10042014.pdf

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

№ ПГ-3194-Р-4

София 10.04.2014 г.

/Моля, цитирайте при отговор/

                                                                        ДО

                                                                        Г-Н ПЕТКО НИКОЛОВ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                                            ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

                                                                        бул. Витоша № 18

                                                                        гр.софия - 1000

                                                            КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНИ СТОЯНОВА

                                                                        rennie@softisbg.com

 

 

 

 

 

            Уважаеми господин Николов,

 

            Предоставям на Вашето внимание по компетентност писмо от г-жа Рени Стоянова, получено по електронната поща на Народното събрание с вх. № ПГ-3194-Р-4/07.04.2014 г., относно неполучен от Вас отговор на нейно писмо от 21.08.2013 г.

            Моля Ви да уведомите подателката за хода на преписката или за основанията за оставянето й без движение.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

 

 

 

                                                                    И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                                                                        НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

                                                                                    (Подпис, не се чете)

                                                                                    ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА

 

 

 

 

София - 1169, пл. „Народно събрание" 2, тел: 9393-39, факс: 981-31-31

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/524

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 11, 2014 5:35 PM.

До МС с копие до НС, 11.04.2014 was the previous entry in this blog.

Do NS, 11.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.