До МС с копие до НС, 11.04.2014

| No Comments | No TrackBacks
До: МС
Копие: НС
 
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
Благодаря за копието от Ваше писмо 2711/12 от дата 09.04.2014 г. до МВнР, с което препращате "нови сигнали" до тях. За съжаление, пак сте се объркали, както и досега - нито съм Ви изпращала нови сигнали, нито МВнР е компетентният орган по преводаческата дейност. Най-вероятно сте получили съобщение от кампанията срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР. 
 
Както вече сте разбрали, КЗК се самосезира за незаконосъобразната уредба на преводаческата дейност, основана на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990. Предварителният преглед на правилника е показал, че има данни за сериозно несъответствие между същия и редица нормативни актове от по-висока степен.   
 
С настоящето Ви напомням, че очаквам отговор от МС на последното ми писмо, изпратено преди близо три месеца, на 18.01.2014 г. (приложен линк тук по-долу).
 
Напомням Ви също така, че все още не съм получила отговор от МС на предложението, изпратено до Вас преди повече от година, на 16.01.2013 (приложено тук по-долу). Идеята беше МС да отмени правилника.
 
Ако МС не е органът, овластен да отмени правилника, най-учтиво Ви моля да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:
 
"Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."
 
Моля, уведомете г-н Министър-председателя за въпросите, които повдигам. Те са от обществено значение.
 
 
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна
Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)
Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 
1. Линк към последното ми писмо до МС, 18.01.2014: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---18012014.html
 
2. Предложение до МС от 16.01.2013 г., на което все още няма отговор:
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 11:04 PM
Subject: благодаря

Здравейте,

 

Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.) и не бъде съставен нов, само за легализации (без преводи), което вече предложих във връзка с днес публикуваната концепция на Министър Н. Младенов за Закон за консулски услуги на имейл consultations@mfa.bg за предложения на граждани.

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенции наскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 

Наредбата би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнР в т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

 

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти.", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС. В наредбата може да пише, че всеки оторизиран преводач е длъжен да се отзове при повикване от местния съд, а съдилищата ще могат да си подберат съдебни преводачи от Общия регистър, за да отговорят на Европейската директива за осигуряване на безплатен преводач в досъдебното и съдебното производство.  

 

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

 

Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/523

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 11, 2014 11:14 AM.

От МС до МВнР с копие до мен, 09.04.2014 was the previous entry in this blog.

От НС до КЗК с копие до мен, 10.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.