От МС до МВнР с копие до мен, 09.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Резюме: Соня Божикова пак препраща "нови сигнали".

 

 Сканиран оригинал:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/MS_do_MVnR_09042014.jpg

            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          АДМИНИСТРАЦИЯ НА

          МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

                                                                        ДО

                                                                        МИНИСТЕРСТВОТО

                                                                        НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                                        /на Ваши изх. М 12ПР-1149/

09-04-2014

                                                                        КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                        E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова, в един от които сме уведомени за решение № 413 от 26.03.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме информацията на Вашето внимание, по компетентност.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 2 броя.

 

 

            С уважение,

 

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"

                                                /СОНЯ БОЖИКОВА/ (Подпис, не се чете)

                                                            (Печат)

 

 

 

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

София, бул. "ДондукоВ" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

 

 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/522

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 11, 2014 11:07 AM.

Инфо кампания! Статия в "Капитал": КЗК ще проверява ..., 08.04.2014 was the previous entry in this blog.

До МС с копие до НС, 11.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.