Инфо кампания! Статия в "Капитал": КЗК ще проверява ..., 08.04.2014

| No Comments | No TrackBacks


 

 
Моля, четете и разпространявайте новината!
 
"Капитал": КЗК ще проверява правилата за извършване на преводи
 

Няма правила за извършване на преводаческа дейност. Всичко е незаконно. Години наред МВнР "регулира" незаконно преводаческия сектор.
 
От юли 2012 г. се води кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.
 
Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.
 
Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?
 
Всички държавни институции, които са помолени да изпълнят дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове, мълчат.
 
�Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."
 
�Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."
 
Освен официалната кореспонденция, която се води от 30.07.2012 г., от м. юни 2013 г. тече и информационна кампания срещу незаконната регулация на преводаческата дейност. Ангажирани са и стотици агенции и преводачи, както и сдруженията им.
 
Отчет на положителните резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност и как се стигна до тях, е публикуван на адрес:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
 
А цялата кореспонденция с институциите - на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537
 
Десетки статии по темата са публикувани на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542
Препоръчват се:
Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации
Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
Феодалният модел на преводаческата дейност в България
Защо не желаем да подновим договора си с МВнР � историята на едно трудно решение
 
Петиция с над 13 000 мнения по темата за остарялата, незаконосъобразна уредба на преводаческата дейност е налична на адрес: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13275#13288. Форумът към петицията е активен вече близо две години.
 

Целта е създаване регистър на правоспособните преводачи и закон за преводачите и преводаческата дейност, както и прекратяване на практиката българските консулски и дипломатически служители да "заверяват" подписите на преводачите, регистрирани в държави-членки на ЕС.
 
 
 
***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/521

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 9, 2014 10:27 AM.

До в. "Труд" с копие до медии, 18.01.2014 was the previous entry in this blog.

От МС до МВнР с копие до мен, 09.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.