До г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, 18.01.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено по е-поща с копие до дирекция "Консулски отношения" в МВнР, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, Омбудсман на РБ, Народно събрание, Върховна административна прокуратура, Секретариата на  Хагската конференция,  институции на ЕС, български медии и др.

**** 

 
Това писмо е до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС. За останалите е само за сведение. Напомням й, че, по признание на самото МВнР, правилникът за легализациите е незаконосъобразен и я информирам за пореден път, че договорите по него представляват документи с невярно съдържание (фиктивни са). Моля я да уведоми за това г-н министър-председателя.
 
This letter is to the Council of Ministers of Bulgaria. For the other Bulgarian addressees, it is just informative. There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). I kindly ask Ms Bozhikova to inform the Bulgarian Prime MInister that these Rules spawn some controversies in Bulgaria and beyond.
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,
 
Благодаря за писмо No. 2711/12 от дата 08.01.2014 г.
 
За съжаление отново е станало недоразумение. Разбрали сте погрешно, че Ви моля за "информация относно резултатите от дейността на сформираната междуведомствена група за изработването, приемането и прилагането на нов нормативен документ в областта на преводаческите услуги".
 
Не съм Ви молила за нищо подобно. Молбата ми беше за информация относно решение на МС или заповед на министър-председателя за сформиране на такава група:

"Моля, бихте ли ми помогнали да получа информация дали има решение на МС за сформиране на работната група от представители на няколко министерства и ако има - къде мога да прочета за това решение? Или заповед на г-н Министър-председателя? Имам предвид Устройствения правилник на МС:

 

„Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя"

 

Притеснявам се, че групата може да е сформирана нелегитимно, какъвто може би е случаят с предишната такава група от 2006-2008 г., която напразно е работила две години и след като е установила, че правилникът за легализациите, заверките и преводите няма законово основание, а заверката на преводаческите подписи в МВнР се извършва в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и следва да се прекрати, е била разпусната и нищо не се е променило. И до ден днешен правилникът продължава да се използва, а заверката на преводаческите подписи продължава да се извършва в нарушение на закона и за нея продължава да се събира такса, която не съществува в нито една тарифа за държавните такси. Освен това знаете, че през март 2013 г. г-н Иван Сираков Ви увери в официално писмо, че МВнР работи по въпроса съвместно с други министерства и повече нищо не се чу. През ноември 2013, г-н Раковски Лашев също Ви увери, че сформираната група работи. Но никой досега не е написал ясно и конкретно: с решение на МС или със заповед на министър-председателя се сформира работна група с представители на тези и тези министерства. Никой нищо не знае. В медиите нищо не се говори. Няма никаква прозрачност.

 

Надявам се, че този път молбата ми ще бъде разбрана правилно и удовлетворена надлежно, макар че кореспонденцията ми с Вас от 03.09.2012 г. досега не дава големи надежди това да се случи.

 

С настоящето отново Ви уведомявам, че договорът за възлагане извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от т.нар. правилник за легализациите представлява документ с невярно съдържание (фиктивен договор).

 

За основанието на договора - правилника за легализациите - вече сте уведомена лично от МВнР, че противоречи на съвременното законодателство. Знаете също така, пак от МВнР, че правилникът няма законово основание, поради което не е изменян или допълван от 25.12.1990 г. досега, а и в момента не може да се изменя или допълва по същата причина, т.е. единственото, което може да стане оттук нататък, е правилникът да навлиза във все по-дълбоко противоречие със съвременното законодателство, докато някой не се сети накрая, че този правилник е отменен изцяло от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 2001 г.

 

Още на 16.01.2013 г. - преди година - съм Ви уведомила за това правно недоразумение, наречено правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990. Доскоро смятах, че правилникът може да се отмени - с решение на МС, заповед на министър-председателя или протест на Главния прокурор. Сега вече знам, че няма и не може да има начин да се отмени. Причината е същата, поради която не може да се измени или допълни. Няма как да се измени, допълни или отмени нещо, което не съществува. Остава само правилникът да се прибере в архив, а законодателството да се изчисти от споменаването му. Както, предполагам, знаете, този правилник-фантом се споменава твърде често в българското законодателство - същото това законодателство, на което противоречи.    

 

Ако все още сте спокойна, моля, обърнете внимание какво казва Омбудсманът на РБ за въпросния правилник:

 

 „недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."
http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/
NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"! "съществените правни и имуществени интереси"!

 

Ако въпреки всичко продължавате да сте спокойна, моля, обърнете внимание, че правилникът за легализациите, за който Омбудсманът на РБ пише, че е несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, се използва за организиране на дейности, свързани с международен обмен на документи, което изнася проблема далеч извън границите на България. Сегашната уредба на тези дейности е перфектна единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските гражданите за незаконосъобразни заверки. 

 

В тази връзка за пореден път Ви моля да престанете да препращате писмата ми към МВнР и да предприемете мерки за възстановяване на законността в интерес на българските граждани у нас и по цял свят.

 

Аз искам да живея в правова държава. Вие не искате ли?

 

Ако и Вие искате да живеете в правова държава, на първо време е достатъчно да уведомите министър-председателя на България, че сте получили сигнал за използване на незаконосъобразен правилник и сключване на стотици незаконосъобразни (фиктивни) договори по него. МВнР твърди на официалния си сайт, че фирмите с такъв договор (фиктивен!) са оторизирани да извършват официални преводи от и на чужди езици - всякакви чужди езици. Това е, меко казано, некоректно. Правилната оторизация за извършване на преводи е поименна - конкретен човек се оторизира за извършване преводи от и на конкретен език. Каква оторизация е сключването на фиктивни договори между Възложител (МВнР) и Изпълнител (стотици частни фирми-посредници) на основание правилник-фантом?      

 

Вашата отговорна длъжност Ви задължава да действате отговорно, а Вие вече повече от година се държите безотговорно! Кореспонденцията ни е класически пример за неефективна комуникация между граждани и държавна администрация.

 

Линк към цялата ни кореспонденция: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 

Повтарям отново:

 - договорът по чл. 2а, ал. 2 (в чужбина - по чл. 2а, ал. 4) от правилника за легализациите представлява документ с невярно съдържание;

 - съставянето, подписването и използването на документ с невярно съдържание представлява документно престъпление;

 - укриването на престъпление е съучастничество в престъпление.

 

 

Накратко, очаквам от Вас:

- да отговорите на запитването ми дали има решение на Министерски съвет или заповед на министър-председателя за сформиране на работна група от представители на няколко министерства, както се изисква от чл. 24(1) на Устройствения правилник на Министерски съвет;

- да уведомите министър-председателя за наличие на сериозен правен проблем (правилника за легализациите) и стотици документи с невярно съдържание (договорите по него)    

 

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, български гражданин

ЕГН: **********

ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Варна 9010

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Месторабота: фирма "Софтис" - Варна

Длъжност: преводач  

 

 

Справка:

Линк към цялата ми кореспонденция с институциите по преводаческите проблеми от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 -10.01.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.

 

Положителни резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконосъобразните практики по заверка на официалните преводи в РБ и как се стигна до тях:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

Дневник на мащабната информационна кампания срещу незаконосъобразните практики по  по заверка на официалните преводи в РБ, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 

Ключови статии:

05.06.2013 - ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е) http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

19.12.2013 - Феодалният модел на преводаческата дейност в България
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

27.12.2013 - Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

27.12.2013 - Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила? http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

05.01.2014 - КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html


     

----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 09, 2014 4:52 PM


Sent by Archimed eDMS - Document Management System

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/441

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 18, 2014 11:17 PM.

От Соня Божикова, Приемна на МС, 08.01.2014 was the previous entry in this blog.

Похвално слово за преводача* от д-р Андрей Романов is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.