От Соня Божикова, Приемна на МС, 08.01.2014

| No Comments | No TrackBacks

 Поредното недоразумение. Аз моля за информация дали има решение на МС или заповед на министър-председателя за сформиране на работна група с представители на няколко министерства, защото се притеснявам, че групата може да се окаже нелегитимна, както може би е станало с групата от 2006-2008 г.,  а Соня отговаря, че е помолила МВнР за информация относно резултатите от дейността на сформираната група. Ако й бях шеф, досега да съм я уволнила :)

 

Сканиран оригинал на писмото й: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/01/MS_pismo_MVnR_08012014.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

 

                                                            ДО

                                                            МИНИСТЕРСТВОТО

                                                            НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                            /на Ваш изх. 12ПР-1149/

08-01-2014

                                                            КОПИЕ:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи нов сигнал от г-жа Ренета Стоянова, в който се поставят конкретни въпроси.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за актуална информация от Вашата институция относно резултатите от дейността на сформираната междуведомствена работна група за изработването, приемането и прилагането на нов нормативен документ в областта на преводаческите услуги.

            Отговор следва да предоставите на отдел „Приемна" на Министерския съвет и на г-жа Ренета С[т]оянова.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":

                                                СОНЯ БОЖИКОВА

                                                (Подпис, не се чете)

                                                (Печат, не се чете)

 

 

 

Линк към Цялата ми кореспонденция с Приемна на МС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html


 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/438

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 18, 2014 9:31 PM.

Inexplicable suppression by EurActiv of my non-hate-speech, non-off-the-topic comment was the previous entry in this blog.

До г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, 18.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.