До Народното събрание на РБ, 06.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

До: Народното събрание на РБ

Копие до: МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство,Омбудсман на РБ, медии

 

От: Ренета Тодорова Стоянова

ЕГН **********

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

 

 

Относно:. Незаконосъобразен правилник от 1958, посл. изм. през 1990

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Преди около година и половина, през лятото на 2012 г., група граждани, сред които и аз, случайно забелязаха по време на дискусии в интернет форум по повод регулацията на преводаческата дейност, че  т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС през 1958 г., не е изменян, нито допълван от 25.12.1990 г. насам. Двама-трима от нас влязоха в диалогов режим с компетентните институции, за да си изяснят някои въпроси, които ги вълнуваха, сред които и въпроса как така този правилник е успял да се съхрани непокътнат от времето на старата конституция.

 

В резултат от съвместните усилия на граждани и институции, положени в продължение на година и половина, се стигна до единодушния извод, че въпросният подзаконов нормативен акт (правилникът за легализациите и т.н.) не отговоря на съвременните изисквания, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, не е съобразен с ратифицирането на международната Хагска конвенция за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, не е основан на нормативен акт от по-висока степен и др. подобни аномалии. Накратко - служи само за срам и позор на демократичната ни република.

 

В момента всички ангажирани в предприетите действия през изминалата година и половина са объркани, огорчени и шокирани. Никой не знае какво трябва да се направи с този аномален правилник, нито кой трябва да го направи, нито кога. Иначе всички сме единодушни, че искаме да живеем в правова държава. Ангажираните са: Омбудсманът на РБ, МВнР, МП, МС, ВАП, СПБ, Президентството и др.

 

Днес прочетох в Конституция на РБ, че като се приема нова конституция:

„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Разпоредбите на заварените закони се прилагат, ако не противоречат на Конституцията.

(2) В едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила Народното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони, които не са отменени по силата на непосредственото действие по чл. 5, ал. 2 на Конституцията."

http://www.parliament.bg/bg/const

 

И си помислих, че може би правилникът е трябвало да бъде отменен много отдавна от Народното събрание. От друга страна, може и да не е трябвало, защото той нито е закон, нито е основан на закон.

 

Вие как смятате?

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

ЕГН **********

 

Следват, за Ваша справка:

 - девет кратки извадки от официални отговори от МВнР, МС, МП и Омбудсман на РБ и др. документи, които потвърждават горното изложение, както и кратки обяснения как се стигна до тези признания; в добавка накрая - кратки обяснения какво му е лошото на този правилник и защо договорите по чл. 2а, ал. 2 от него са незаконосъобразни.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, вижте „МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински Възложител, но не е, фиктивен е)"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

ДЕВЕТ КРАТКИ ИЗВАДКИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРИ И ДР. ДОКУМЕНТИ - ОТ МВнР, МС, МП и ОМБУДСМАН НА РБ

 

1. 21.03.2013 г. - МВнР до МС с копие до мен, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013:

„Правилникът за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г., е една отдавна остаряла

правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения. Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове"

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 

2. 28.03.2013 г. - МС до мен, писмо № 2711/28.03.2013 г.:

"Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

 

3. 17.05.2013 г. - Омбудсман на РБ до г-жа Илка Енчева, писмо изх. № 3065/17.05.2013 г.:

„ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

 

 

4. 19.07.2013 г. - Омбудсман на РБ до мен, писмо изх. № 3589/19.07.2013 г.:

„Правилникът противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

 

5. 08.08.2013 г. - Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова до г-н Хари Стоянов, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013:

„Не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус."  Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор по чл. 2а, ал. 2 от противозаконния правилник за легализациите, заверките и преводите или сам да има фирма с такъв договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

 

6. 27.07.2013 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към

некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните

договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

"Дефиницията за "официален превод" в ЗОП също се нуждае от изменение и допълнение"

 

7. 02.09.2013 г. - На сайта на МВнР е публикувано съобщение, че "МВнР инициира

създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на

закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за

упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Това е косвено признание, че правилникът за легализациите, заверките и преводите не регламентира тези отношения. 

http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

 

8. Есента на 2013 г. - Граждани откриват в интернет Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, е косвено признание, че правилникът за легализациите, заверките и преводите не отговаря на изискванията за съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност. Той не отговаря и на изискванията за съвременна легализация на документите, но това тепърва ще бъде осъзнато. Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

 

 

9. Края на ноември 2013 г. - МВнР до МС с копие до мен:

"Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани. ".

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

 

КАК СЕ СТИГНА ДО ТЕЗИ ОТГОВОРИ

 

За отговора от министър Зинаида Златанова, собственикът на фирмата, в която работя, изпрати жалба до Нотариалната камара с копие до МП по повод един неприятен инцидент - не беше допуснат да превежда пред нотариус за свой клиент, хърватин.

 

Това е отговорът от министър Златанова:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал, както и към жалбата на собственика на фирмата, в която работя. Той е филолог с диплома от СУ, сърбохърватист, над 30 г. опит като преводач, над 15 хил. стр. превод, стотици часове устен превод, вкл. в полицията и в съда)

 

Другите въпроси, които сме задавали, за да получим горните отговори, са основно два:

 

- какъв е този договор по чл. 2а, ал. 2 от правилника за легализациите и

- какъв е този правилник за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

 

Сега вече знаем, че и договорът, и правилникът са незаконосъобразни, но отначало и ние бяхме объркани.

 

За правилника отначало всички отговаряха, че е единственият нормативен акт, регулиращ тази материя (легализациите, заверките и преводите, най-вече преводите).

 

Постепенно осъзнаха, че не се шегуваме и признаха, че е незаконосъобразен, а Омбудсманът заяви изрично, че не е съобразен с ратифицирането на Конвенцията за апостила.

 

Сега очакваме да признаят, че е отменен от тази конвенция и да изработят нов - без глава „Преводи" в него, защото преводите не са част от процедурата по удостоверяване автентичността на документите. 

 

За договора все още нямаме отговор, който заслужава да бъде вписан в отчета на

постиженията. Досега за него са се изказали само Омбудсманът и един

прокурор - и двамата погрешно:

 

Омбудсманът, ноември 2012 до мен:

 

"Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за

преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков

и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на

преводите."

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

Обясних на Омбудсмана, че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме, че клиентите са истинските възложители и че МВнР не е НЗОК. Той се умълча.

 

Прокурор от ВАП, септ. 2013, до собственика на фирмата, в която работя:

„Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по

чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html

 (тук има и линк към сканирания оригинал)

 

В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обяснява, че

МВнР има право да предявява изисквания към потенциалните си изпълнители,

които кани за участие в обществена поръчка (търг). В Комисията към ЕП явно

са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по

ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а,

ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към

Изпълнителя! Кой да им каже? Голямо недоразумение!  

 

Становище на Комисия по петициите към ЕП - 28.08.2013 г.:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

(ние не сме писали до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в интернет - общодостъпен е)

 

Комисията е сезирана от агенциите, ужасени от т.нар. нови изисквания на Младенов. Вероятно те са подвели Комисията с лъжливи обяснения, че МВнР им е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2 от правилника)  

 

Несъмнено МВнР много добре знаят как се сключва договор с частна фирма. Засега се правят на ударени, понеже Прокуратурата ги пази и затова спокойно си държат на сайта списък с около 650 агенции, сключили фиктивен договор по незаконосъобразен правилник. Е, не са съвсем спокойни, защото ние продължаваме кореспонденцията с Външно и други институции.

Източник на обясненията „Как се стигна до тези отговори" http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

„Постижения в борбата за прекратяване на незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България, започнала през юли 2012 г."

 

 

 

ЗА ПРАВИЛНИКА И ДОГОВОРИТЕ по чл.2а, ал.2 от него

(извадка от писмо до КЗК, изпратено на 21.08.2013, на което все още няма отговор; на 05.03.2014 г. е говорено с тях, затрудняват се, имат нужда от още време, шест месеца не са им достатъчни):

 

„...години наред МВнР ограничава конкуренцията на пазара на преводачески услуги, като възлага с договор извършването на официални преводи само на фирми, които организират преводачески услуги, а не на отделни преводачи, дори да са с по-висока квалификация от изискваната по критериите на МВнР и да са регистрирани напълно законно в Агенцията по вписванията.  

 

Ограничението е заложено в остарелите разпоредби на един вътрешно-министерски Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, оцелял непокътнат през целия т. нар. преход. В този Правилник пише, че МВнР има изключителното право да извършва всички преводи на документи и други книжа в страната:

 

„Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи"

 

А в случай, че собствените му ресурси се окажат недостатъчни, следващата алинея на същия член урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми."

 

Обяснението защо са изброени всякакви фирми, но не се споменават никакви преводачи, е, че Правилникът датира от 1958 г., като последното му изменение е от 1990 г. - по времето, когато в сила все още е била старата конституция. През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). През 1990 г. не е имало дори и Търговски закон. Търговските дружества (фирмите) са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков.

 

Понеже тогава не е имало и ЗОП, МВнР е сключвало договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка. И до ден днешен МВнР продължава да ги сключва по същия начин. В момента на сайта на министерството е публикуван списък на около 650 фирми, сключили без търг договор, с който МВнР им възлага извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника.

 

Всъщност МВнР няма как да обяви търг, дори да иска, защото отдавна не извършва никакви преводи и не възлага нищо на фирмите, желаещи да сключат договор по чл. 2а, ал. 2. Макар че по този договор МВнР се води Възложител, министерството не е никакъв възложител, по-скоро е Изпълнител на фирмите, защото те му плащат за извършване на т.нар. „заверка на подписа на преводача". За тази заверка МВнР вече официално призна, че „не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." Цитатът е от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен (приложен линк тук).

 

Решението следователно не е МВнР да започне да сключва договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника и с преводачите, регистрирани в АВ. Решението е създаване на съвременна уредба на преводаческата дейност, позволяваща свободна конкуренция между фирми и преводачи на пазара на преводаческите услуги.

 

Сериозен проблем е, че изискването за сключен (фиктивен) договор с МВнР за извършване на официални преводи е навлязло в огромен брой български закони и наредби, създадени през периода от 1990 г. до днес, като например: 

 

- Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, в сила от 01.07.2007, изм. 2011 (чл. 7, ал. 3), 

- Закон за обществените поръчки (тук се намира единствената дефиниция за „официален превод" в бг законодателство и тя е нелепа;

- Закон за адвокатурата (чл.18, ал. 6, т. 1-3, в сила от 01.01.2007),

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1),

- Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2),

- Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице,

- Закон за филмовата индустрия,

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества,

- Закон за техническите изисквания към продуктите,

- Закон за движение по пътищата,

- Закон за международните договори на Република България,

- Закон за храните,

- Закон за гражданската регистрация и мн. др.

Дори някои нотариуси изискват сключен договор по чл. 2а, ал. 2!

 

 

Още веднъж благодаря,

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова

 

 

***

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/484

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 6, 2014 9:54 AM.

From Your Europe Advice, 5 March 2014 was the previous entry in this blog.

To Your Europe Advice, 5 March 2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.