От г-н Лашев, директор на КО, 20.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

Получено по пощата на 07.03.2014.

 

Сканиран оригинал:

Писмото: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/RLashev_12PR-1149_20022014_1.jpg


Пощ. плик: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/RLashev_12PR-1149_20022014_2.jpg

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

12 ПР-1149

 

            ДО

            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА - преводач

            гр. Варна 9010

            ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

            фирма за преводи „Софтис"

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваши писма - преписка № 2711/2012 година, Министерството на външните работи е изразило официални становища до Вас изпратени чрез Администрацията на Президента, Министерския съвет, както и по пощата в отговори № 2711/от 14.10.2013 година, №2711/28.10.2013 г, № 2711/08.11.2013 г., №2711/20.12.2013 г., №2711/08.01.2014 г., № 2711/16.01.2014 г. и №2711/24.01.2014 г.

            Обръщаме Ви внимание, за което многократно Ви информирахме, че се изготвя проект на нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводача, който е в процес на изработване и съгласуване между компетентните дирекции на Министерство на външните работи, след което ще бъде внесен за разглеждане и обсъждане на второто заседание на Междуведомствената работна група.

 

 

            С УВАЖЕНИЕ,

 

              X (Подпис: Р.Лашев)

              РАКОВСКИ ЛАШЕВ

              ДИРЕКТОР

(Печат: Република България,

Министерство на външните работи,

Дирекция "Консулски отношения")

 


 

***

Цялата ми кореспонденция с МВнР от август 2012:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/493

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 12, 2014 12:03 AM.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 06.03.2014 до 12.06.2014 was the previous entry in this blog.

До г-н Лашев, директор на КО, 11.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.