До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца, 20.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено na 20.02.2014 по имейл с бутон reply в отговор на техен отговор от 09.01.2014, че колегите от "Застъпничество за конкуренцията" били работели по случая. Явно много се работи там, пот се лее вече 6 пълни месеца, от утре започва седмият. Имейлът се върна като DAEMON (неполучен). На 21.02.2014 го изпратих още веднъж от е-бланката за обратна връзка на сайта на КЗК. 

 

Резюме: Намекнах им, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от сферата на наказателното право.

 

***

Здравейте,

 

 Очаквам отговор от 21.08.2013 г. Въпросът е от обществена значимост. Моля, ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, да ме уведомите.

 

 Предполагам вече сте разбрали, че става дума за дългогодишно нарушаване на конституционните права на преводачите. Може би е най-добре да предадете казуса с Правилника и договорите по чл. 2а, ал.2 от него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от сферата на наказателното право.

 

 По признание на самото МВнР, "Правилникът не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство.

 Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". Цитатът е от писмо, подписано от Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" в МВнР:

 http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf

 

 Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, не просто е остарял, той е незаконосъобразен, по-точно - не е никакъв нормативен акт в юридическия

 смисъл на думата (справка: Закона за нормативните актове), а просто един набор от вехти инструкции, кой знае как оцелели непокътнати през целия

 период на т.нар. преход. И не само оцелели, но и въздигнати в същински култ - над всички закони, над  Конституцията на РБ, над европейскoто право,

 над международната Хагска конвенция за апостила.

 

Надявам се, Вие сте наясно, че това правно недоразумение, наречено през 1958 г. "правилник за легализациите и т.н.", което не се основава на никакъв закон, години наред се използва за системно нарушаване на съвременното законодателство - българско, европейско и международно. МВнР не показва по  никакъв начин, че има намерение да прекрати договорите по чл. 2а, ал. 2 от правилника, да го прибере в архив и да си изработи нов правилник - истински, законен, само за легализациите, без преводи в него.

 

Правилната оторизация (лиценз) за извършване на преводи се дава поименно - на конкретен човек за конкретен език. Дори оторизираният преводач да има фирма, лицензът му е на личното, собственото му име, а не на името на фирмата му. Регистрите на оторизираните (заклетите) преводачи в ЕС и във всички страни по света съдържат само имена на преводачи (физически лица).

 

Ренета Стоянова

моб. тел. 0888 60 90 72

 

***

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КЗК

21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.
         
03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца          
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html
          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html
          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца
         http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
         Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от сферата на наказателното право.

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/471

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 20, 2014 10:41 PM.

Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации was the previous entry in this blog.

До Национална следствена служба, 21.02.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.