До Национална следствена служба, 21.02.2014

| No Comments | No TrackBacks


Изпратено по имейл с бутон reply.

 

Здравейте,

Благодаря за потвърждението, че сте получили писмото ми до прокурор Н.
Марков:

До Прокурор Н. Марков, 11.02.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-11022014-1.html

Надявам се, Вие вече сте разбрали,  че едно правно недоразумение, наречено
през 1958 г. "правилник за легализациите и т.н.", което не се основава на
никакъв закон и не е изменяно от Коледа 1990 - повече от 23 години, се
използва в цяла България, както и извън нея - в българските посолства и
консулства по света - за системно нарушаване на съвременното
законодателство - българско, европейско и международно. Самото МВнР признава
този тъжен факт.

Признанието на МВнР от края на ноември 2013:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf
Тук пише "Правилникът не отговоря на съвременните изисквания, както и е в
противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на
нормативен акт от по-висока степен".

Признанието на МВнР от март 2013:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

   Тук пише: "Правилникът за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и
поради тази причина не може да бъде изменян и допълван." (може само да
навлиза във все по-дълбоко противоречие с нормативната уредба и с
Конституцията, бел. моя)

"Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на
разпоредбите на Закона за нормативните актове; " (тоест не съществува в
юидическия смисъл на нормативен акт; дори един най-обикновен правилник за
вътрешния ред на входа в блока, където живея, има законово основание, а
злополучният "правилник за легализациите и т.н." - си няма такова, бел. моя)

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва
да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и
съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да
се извършва от нотариусите" (в много държави от ЕС и по света има изградено
съсловие от високо квалифицирани преводачи, чиито преводи, заверени с
подписа и личния им печат, се признават за публични документи, подобно на
заверените от нотариус документи, без никакви допълнителни подписи и печати
върху преводите им; тези преводачи с висок ранг са включени в официални
регистри; МВнР разполага с имената на квалифицирани български преводачи по
силата на съмнителните си договорни отношения с частните фирми за преводи,
но отказва да ги публикува - не били обществена информация, представяте ли
си! - най-вероятната причина е, че много от тези имена са фиктивни, също
като договорите по чл. 2а, ал.2 от незаконосъобразния правилник за
легализациите от 1958, посл. изм. 1990, бел. моя)

За договорите прокурор М. Беремска от ВАП се изказа, че "няма законово
основание да се обявява търг за сключване на договори по чл. 2а, ал. 2 от
правилника за легализациите."
Линк към отговора от прокуратурата:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html

Месец преди това, обаче, от Комисията по петициите към Европейския парламент
беше дошъл точно обратния отговор - договори с Външно се сключват само след
търг.

Линк към отговора от Комисията към ЕП:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/100


МВнР не показва по никакъв начин, че има намерение да прекрати договорите по
чл.2а, ал. 2 от вехтия псевдо правилник, да го предаде в архив и да си
изработи нов правилник - истински, законен. Вместо това ни залъгва - нас,
2-3 преводачи, които водим  труден диалог с министерството повече от година,
че прави закон за преводачите. Това го обещават поне от 12 години и все не
става. Няма как да стане. Не е работа на МВнР да се занимава с преводачите и
с фирмите за преводи (справка: Устр. правилник на МВнР). Единственото му
основание да се занимава с преводаческа дейност е прословутият правилник за
легализациите от 1958, посл. изм.1990,  в който пише, че всички преводи на
документи се извършват от МВнР - в цяла България и по цял свят:

"Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват
от Министерството на външните работи"


А в случай, че собствените му ресурси се окажат недостатъчни, следващата
алинея на същия член урежда възможността МВнР да възлага извършването на
преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

"Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел
"Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от
държавни, обществени, кооперативни и частни фирми."

Обяснението защо са изброени всякакви фирми, но не се споменават никакви
преводачи, е, че Правилникът датира от 1958 г., като последното му изменение
е от 1990 г. - по времето, когато в сила все още е била старата конституция.
През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на
свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и
законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма).
През 1990 г. не е имало дори и Търговски закон. Търговските дружества
(фирмите) са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков.

Понеже тогава не е имало и ЗОП, МВнР е сключвало договорите по чл. 2а, ал. 2
от Правилника, без да обявява обществена поръчка. И до ден днешен МВнР
продължава да ги сключва по същия начин. В момента на сайта на
министерството е публикуван списък на около 650 фирми, сключили без търг
договор, с който МВнР им възлага извършването на официални преводи на
основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника.Накратко, необходима е намеса на Прокуратурата. Уважаваното ни Външно
министерство играе странна роля в преводаческия бизнес - хем се бие по
гърдите, че е единственият преводач в страната, хем издава лицензи на
фирмите с такава дейност, хем лицензите, които издава, са фалшиви, хем
основанието за издаването им - незаконосъобразно.

Очаквам Вашия отговор,

    С уважение,

> Име: Ренета
> Презиме: Тодорова
> Фамилия: Стоянова
> ЕГН: *********...
> Пощенски_код: 9010
> Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
> Населено_място: гр. Варна
> Телефон: 0888609072
> Email: rennie@softisbg.com
> Длъжност: преводач на трудов договор от 01.07.2003 в преводаческа фирма
> "Софтис" - Варна
> Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)


Три статии за първоначално ориентиране в ситуацията на насложили се
дългогодишни недоразумения в преводаческата дейност под незаконното
ръководство на МВнР:
"Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации":
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/post-100.html
Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Защо ние от фирма "Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР (след
като 18 години имахме такъв) - историята на едно трудно решение
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060
----- Original Message -----
From: "Lidia Zdravkova" <l.zdravkova@nsls.bg>
To: "Rennie Stoyanova" <rennie@softisbg.com>
Sent: Thursday, February 20, 2014 5:24 PM
Subject: Read: Bulgaria: corrupt practices on translation and legalization


This is a receipt for the mail you sent to
"Николай Марков" <n.markov@prb.bg> at 11.2.2014 г. 23:33

This receipt verifies that the message has been displayed on the recipient's
computer at 20.2.2014 г. 17:24

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/472

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 21, 2014 4:06 PM.

До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца, 20.02.2014 was the previous entry in this blog.

Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен, 21.02.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.