Писмо до г-жа Илка Енчева с копие до преводачи и др., 23.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

Резюме: Изпратено като продължение на дискусиите, проведени на 22.02.2014 между г-жа Енчева, г-жа Роза Василева и мен на тема "Свободната конкуренция между преводачите и фирмите" и по-конкретно по въпроса "Необходимо ли е преводачи с фирма да се заклеват към други преводачески фирми?" Според г-жа Василева, това е съвсем естествено. Според мен не е необходимо. Поставям въпроса за по-широка дискусия, като изпращам имейла и до Съюза на преводачите (СПБ), Асоциацията на преводачите (АП), едно сдружение на агенции (НАПА-БГ), други фирми, няколко държавни институции и юристи. 

 

 

До: г-жа Илка Енчева, собственик на фирма „Калинка БГ" ЕООД, гр. София

Копие до: Преводачески фирми, преводачи, преводачески съюзи, държавни институции, юристи

 

ТЕМА: СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРЕВОДАЧИТЕ И ФИРМИТЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,

 

 

Много Ви благодаря за приятните дискусии на тема „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите", които проведохме по е-поща вчера, 22.02.2014 г. по Ваша инициатива във връзка с писмото, което сте изпратили до Комисията за защита на конкуренцията с копие до мен:

 

Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен, 21.02.2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---21022014.html

 

В хода на дискусиите се изясни, че понякога извършвате официални преводи и за фирма „Евър Транслейшънс" ЕООД - гр. Варна в качеството си на заклет преводач към тази варненска фирма. Преводите Ви се разпечатват на бланка на варненската агенция и се подпечатват с нейния печат, а не с печата на Вашата фирма. Документите се придвижват между София и Варна с куриер.

 

Остана неизяснен само един въпрос, а именно, защо работите като заклет към „Евър" преводач при положение, че имате своя собствена агенция, сключила договор с МВнР за извършване на официални преводи?

 

Г-жа Роза Василева, собственик на „Евър Транслейшънс" ЕООД, се включи в дискусиите ни и изказа мнението си, както следва:

 

Аз също съм заклет [преводач] към други фирми, както и ползвам и други управители на фирми които са и заклети преводачи и това е напълно естествено."

 

Както знаете, аз не споделям това мнение и Ви насочих - и Вас, и г-жа Василева, за справка към т. 6 от Списъка с необходими документи за сключване на договор с МВнР.

 

Списък на необходимите документи за сключване на договор с Външно
http://www.mfa.bg/uploads/files/List_docs_contract_translate.pdf
(тук вж. т.6)

 

Дискусиите спряха дотук поради Вашата заетост.

 

Ще се радвам, ако успеете да намерите време за отговор на последния неизяснен въпрос.

 

Според мен, не е нужно да работите като заклет преводач за други фирми, щом имате своя собствена. Спокойно можете да извършвате официални преводи за всички тях от името на своята фирма. Сега го правите по много сложен начин - разпечатвате превода, като оставяте празно място за антетката на другата фирма („Евър" в случая), подписвате го и го изпращате по куриер в този вид (полуготов). „Евър" го получава, довършва отпечатването, като отпечатва антетката си на оставеното празно място, а до Вашия подпис най-отдолу поставя своя фирмен печат. Така оформен, преводът се предава на клиента, сякаш е бил извършен от служител на „Евър", а пък Вие в никакъв случай не сте неин служител. Не сте служител на нито една от другите фирми с договор. Вие сте техен равнопоставен партньор със собствена фирма и собствен договор с МВнР. 

 

Интересно би било да се чуят и още мнения - на други управители / собственици на преводачески фирми, както и на официални лица и юристи, затова изпращам този имейл до повече адресати.

 

Въпросът към всички е: Приемате ли за естествена практиката собствениците/управителите на фирми, сключили договор с МВнР, да бъдат заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред да ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи?

 

Моля, отговорете на този въпрос поне с „Да" или „Не".

 

Ако сте заклети към собствена преводаческа фирма, сключила договор с МВнР, моля, споделете дали също сте заклети и към други фирми, както и дали ползвате други управители / собственици на фирми, които са и заклети преводачи.

 

Ако сте държавни служители или юристи, моля, бъдете така добри да коментирате накратко тази практика от гледна точка на закона.

 

Благодаря предварително на всички отзовали се.

 

Още веднъж благодаря лично на г-жа Илка Енчева!

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма

Мой блог, посветен на проблемите в преводаческия сектор: http://rennie.blog.bg/

 

Този имейл е част от кампания срещу незаконосъобразните практики в областта на преводите и легализациите, наложили се от дълги години. Сегашната уредба на преводаческата дейност, базирана на Правилника за легализациите, е безнадеждно остаряла и е в ущърб на гражданите и фирмите потребители на преводачески услуги. Освен всичко друго, с този правилник МВнР ограничава и свободната конкуренция, за което вече е уведомена Комисията за защита на конкуренцията. Не е задължително да отговаряте, но е желателно да споделите с приятели и колеги. Кампанията не се спонсорира от партии, фирми и т.н.,  нито преследва партийни, политически, комерсиални и пр. користни цели.

 

Дневник на кампанията, започнала на 27.06.2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

Постижения за 1,5 година официална кореспонденция:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 


***
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/474

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 23, 2014 9:37 PM.

Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен, 21.02.2014 was the previous entry in this blog.

До Омбудсмана - напомням, че очаквам отговор от почти 4 месеца, 24.02.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.