ПИСМО ДО СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА, 11.06.2013

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено по е-поща с копие до КО, НС, МС и медии.

 

ДО:

Г-ЖА ДОНЧЕВА

Съвет за административна реформа
d.doncheva@government.bg


ОТ:

Ренета Т. Стоянова, преводач от фирма за преводи „Софтис" - Варна 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОНЧЕВА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че МВнР години наред сключва фиктивни договори с фирми за преводи. По договор МВнР е Възложител, а фирмата - Изпълнител, но на практика МВнР не е никакъв възложител. Нито възлага работа, нищо заплаща, видно от договора, в който липсват клаузи за срокове и начини на плащане (приложен). Сключването на договор се счита за „оторизация" на фирмите да извършват официални преводи на документи. Думата „оторизация" се споменава единствено на сайта на МВнР и не съществува в никоя законова разпоредба, но всички български учреждения изискват преводът да е извършен от фирма, която има договор с МВнР за извършване на официални преводи, без да се интересуват за какво всъщност служи този договор и какво точно представлява.

 

Този фиктивен договор би могъл да се счита за чиста формалност, ако не беше обстоятелството, че всяка фирма, която го е сключила, е задължена да внася преводите на документи (съдебни, образователни и др.) за извършване на т.нар. заверка на подписа на преводача в МВнР. За тази заверка в официално писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. (приложено) се казва:

 

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

 

Таксата за извършването на това незаконосъобразно удостоверяване е обявена на сайта на МВнР, но липсва в Тарифа №3 към ЗДТ. Имало я е преди години в старата Тарифа №3, която е отменена през 2008 г. (приложени двете тарифи).

 

Моля, във връзка с предприемането на мерки за намаляване на административната тежест и регулаторните режими, да проверите верността на изнесеното и да предприемете или съдействате за предприемане на спешни мерки с цел:

 

- премахване на фиктивния договор между МВнР и фирмите за преводи като излишна, отдавна остаряла "регулация";

- прекратяване събирането на отменената още преди няколко години такса „заверка на подписа на преводача" като незаконна административна тежест.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение:

Ренета Т. Стоянова, преводач от фирма за преводи „Софтис" - Варна 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

http://softisbg.com/contactbg.htm

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

 

 

Приложение:

Писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Фиктивният договор, разгледан успоредно с подобен, който не е фиктивен:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Старата Тарифа №3, отм. ДВ бр. 3/2008 г. (тук има такса за заверка на подписа на преводача):

http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm

Таксата е в чл. 16, Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи 

 

Новата Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача.

 

 

 

12.06.2013, 12:54

Здравейте, сигналът Ви беше получен в секретариата на Съвета за административната реформа и ще бъде разгледан.

 

С уважение,

Диана Дончева,

старши експерт

Секретариат на Съвета за административната реформа

 

 12.06.2013, 13:48

Благодаря много, г-жо Дончева!
 
А в какъв срок да очаквам отговор в смисъл дали  изнесеното в сигнала е потвърдено и ако да, какви мерки са предприети?
 
Още веднъж  благодаря.
 
С уважение,
Рени Стоянова 

 

12.06.2013, 14:06

Здравейте, за съжаление в момента не мога да кажа конкретни срокове, експертите от секретариата ще разгледат казуса, както и всички приложени документи. В момента, в който имам информация ще се свържем с вас.

 

С уважение,

Диана Дончева,

старши експерт

Секретариат на Съвета за административната реформа

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/265

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 11, 2013 5:54 PM.

ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СПБ и НАПА-България, 07.06.2013 с копие до агенции, медии и др. was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО КО ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН, 12.06.13 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.