ПИСМО ДО КО ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН, 12.06.13

| No Comments | No TrackBacks


Изпратено по е-поща с копие до ВАП.

 

ДО:

Дирекция „Консулски отношения"

 

ОТ:

Ренета Т. Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

 

Отн. Ваш отговор на мое писмо до ВАП от 25.05.2013

 

Уважаеми служители от Д „КО",

 

Благодаря за отговор изх. №  КО-23-00-54 от 3.06.2013 г. , но предполагам, че е станало недоразумение - съобщението, на което отговаряте, не е изпратено до Вашата дирекция, а до ВАП. 

 

Вашият отговор ме изненада, но иначе, като съдържание, в него няма нищо ново. Разполагам с подобен отговор още от 18.01.2013 г., изпратен до мен от г-жа Марина Желязкова, мл. експерт в дирекция  „Информация и ситуационен център". Тъй като връзката с г-жа Желязкова се прекъсна, в началото на м. март писах до дирекция  „Информация и ситуационен център" . Писах и до дирекция „Международно право и юридически въпроси", но до Вашата дирекция не съм писала във връзка с проекта за закон за консулското обслужване и консулските услуги. Ако сте получавали нещо, то е било копие. Тъй като измина много време, без да получа отговор от двете дирекции, на 25.05.2013 г. се обърнах към ВАП. Смятам да изчакам техния отговор.

 

Ако имате желание да помогнете, моля сигнализирайте, където е необходимо, че съм сигнализирала, че проектът за новия закон смесва консулските и преводаческите услуги.

 

Както знаете, смесването на тези  две съвсем различни и независими една от друга услуги (дейности) се дължи на продължаващото позоваване на остарелите разпоредби на Вашия вътрешно-ведомствен Правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм. 1990, за който вече има официално становище, че "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения" - вж. писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. (приложено). Този стар Правилник неправомерно е вкаран в новия закон и се е получило нещо неприемливо.

 

Така например, в проекта за новия закон:

- преводите са сред изброените консулски услуги (Чл. 7, т. 5), което, меко казано, е некоректно и противоречи на Виенската конвенция за консулските отношения (приложена);

- таксата за заверка на подписа на преводача се споменава в Чл. 14 (1), т. 2, а тази такса е отменена още преди няколко години - вж. старата и новата Тарифа 3 (приложени);

- Вашата дирекция е записана сред органите, които извършват консулско съдействие и консулски услуги (чл.2), което означава, че проектът за новия закон третира българските граждани като чужденци в собствената им Родина.

 

Впрочем и в Устройствения правилник на МВнР некоректно е записано, че Вашата дирекция извършва консулско обслужване. Още малко и Вас, служителите от дирекция „Консулски отношения", ще Ви обявят за консулски служители и консулски длъжностни лица! Моля, обадете се, където трябва, да поправят грешката.

 

И последно, моля, престанете да бездействате, а решете важните въпроси, които аз и собственикът на фирмата, в която работя, сме Ви поставили още миналата година. Заради Вашата некомпетентност, бездействие и административни пречки нашата фирма вече шести месец е възпрепятствана да изпълнява в пълен обем предмета на дейността, за който е законно регистрирана - официални и неофициални преводи на английски, сръбски, хърватски и словенски език.

 

Очаквам официален отговор от дирекция „Консулски отношения" по въпросите във връзка с проекта за консулския закон, както и по другите въпроси, за които сме контактували. Нямате никакво извинение за бездействие, когато този проект включва Вашата дейност по един недопустимо незаконосъобразен начин, а неадекватните Ви отговори по въпросите, касаещи свободната дейност на нашата фирма, спъват нашата работа вече половин година. 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап.80

гр. Варна 9010

тел. 052 988 600

моб. 0888 609072

 

Прилагам:

ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г. http://www.bglegis.com/VIENSKA_KONVENCIQ_za_konsulskite_otnoseniq%2063.pdf

                                                                     

Писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Старата Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г. (тук има такса за заверка на подписа на преводача):

http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm

Таксата е в чл. 16, Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи 

 

Новата Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача.

 

 Вашият отговор на моето писмо до ВАП от 25.05.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03062013.html

***

 

Моето писмо до ВАП от 25.05.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---25052013.html  

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/266

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 12, 2013 4:18 PM.

ПИСМО ДО СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА, 11.06.2013 was the previous entry in this blog.

През очите на един преводач - тъжна история с хепи енд is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.