От Приемна на МС до МВнР с копие до мен, 14.10.2013

| No Comments | No TrackBacks

Писмото е получено по е-поща като прикачен файл. Г-жа Соня Божикова моли МВнР за отговор.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

14.10.2013

 

                                                            ДО

                                                            МИНИСТЕРСТВО

                                                            НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                            /на наши изх. № 2711/12

                                                            от 29.07.2013 г. и

                                                            № 2711/12 от 29.08.2013 г./

 

                                                            КОПИЕ:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Бихме искали да Ви напомним, че до 1410.2013 г. в Министерския съвет на Република България не сме получили отговор на наше запитване по преписка Ме 2711/1 2 на г-жа Ренета Стоянова, изпратена Ви на 29.07.2013 г. както и на напомнителното ни писмо от 29.08.2013 г.

            Приложено, изпращаме Ви новопостъпили сигнали на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашето становище.

            Моля за същото в кратък срок в качеството Ви на компетентна по поставените въпроси администрация до отдел „Приемна" на Министерския съвет и г-жа Стоянова.

            При положение, че сте отговорили на адресата, моля да ни предоставите копие от писмото, с оглед законосъобразното приключване на преписката.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 4 бр.

 

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":

                                                            /СОНЯ БОЖИКОВА/

(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете)

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-О8-95

 

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/375

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 24, 2013 3:22 PM.

До Омбудсман на РБ, 23.10.2013 was the previous entry in this blog.

До Приемна на МС, 25.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.