До Приемна на МС, 25.10.2013

| No Comments | No TrackBacks

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

Благодаря за изпратеното до мен копие от Ваше писмо до МВнР от 14.10.2013 г., в което напомняте на МВнР, че очаквате отговор на Ваше запитване от 29.07.2013 г. в качеството му, по Вашите думи, „на компетентна по поставените въпроси администрация".

 

С настоящето отново Ви уведомявам, че МВнР не е компетентната администрация по въпросите, които поставям. Става дума за уреждане статута на преводачите, а този въпрос, по думите на самото МВнР, е извън функционалната компетентност на МВнР.

 

Ето какво точно се казва в писмо от дирекция "Консулски отношения" на МВнР до собственика на фирмата, в която работя:

 

 "ако и в Република България, както в други държави преводачите имаха статут и дейността им беше легализирана по такъв начин, че след подписа на преводача и полагането на неговия личен печат, не биха били необходими никакви други удостоверявания. Решаването на този въпрос обаче е извън функционалната компетентност на Министерството на външните работи."

 

Цялото писмо, от което е взет горният цитат, е публикувано на адрес:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/-na-firmite-v-ko-12042013.html

 

Използвам случая да Ви уведомя също така, че вчера, 23.10.2013 г., помолих Омбудсмана на РБ за съдействие да получа отговор от Вас на мое предложение, изпратено още на 16.01.2013 г. Ако си спомняте, ставаше дума Министерски съвет да отмени Правилника за легализациите (одобрен с постановление на МС през 1958 г.)  и да помогне за съставянето на официален, държавен регистър на квалифицираните преводачи, като издаде една наредба (постановление? или може би заповед на министър-председателя?) за поименно оторизиране на квалифицираните преводачи. Бях изложила и мотивация защо съставянето на такъв регистър не е работа на МВнР, нито на което и да е друго, отделно взето министерство.

 

На 02.09.2013 г. Ви изпратих напомнящо писмо за това предложение, в което се опитах да Ви обясня, че МВнР не е компетентната администрация, както и че в България, за съжаление, не съществува компетентна администрация по преводаческата дейност, но все още не съм получила от Вас потвърждение за получаването му, въпреки че Ви го изпратих още няколко пъти, всеки път с копие до още една институция и отвсякъде получих обратните е-разписки, само от Вас - не. Затова Ви изпращам линк към адреса, където е публикувано и Ви моля да бъдете така добра да го прочетете.

 

До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, 02.09.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---02092013.html

Резюме: Обяснявам, че в България няма компетентна администрация по преводаческата дейност. МВнР използва Правилника, за да сключва без търг фиктивни договори със стотици фирми. Моля МС да отмени Правилника и да помогне за съставяне на регистър на преводачите - нещо, за което за първи път помолих МС още на 16.01.2013.

 

В случай, че предоставянето на становище по предложение, отправено до  Министерски съвет, излиза извън Вашите компетенции, моля, предайте писмото ми на съответното по-висшестоящо лице в рамките на Министерски съвет или направо на министър-председателя. Въпросът е от обществена значимост.

 

 

Важно е лицата, които се ангажират да помогнат, да знаят следните общи положения:

- регистри на преводачите има в много страни по света, дори и в държави, където няма специален закон за преводачите;

- преводачите се вписват в регистрите поименно и дори ако преводачът има фирма, в регистъра фигурира като физическо лице с лични данни, а не с данни за фирмата си;

- оторизация се дава само за конкретен чужд език, за който лицето може да докаже, че владее на високо ниво;

- доказването на степента на владеене на един или повече чужди езици става с изпит или по документи (университетска диплома и др.), като за редките езици се допуска да става и само с декларация от преводача, че владее дадения рядък чужд език, особено ако няма дипломирани преводачи с този рядък език;

- регистърът на преводачите може да бъде обикновен списък, не е необходимо да се ангажират програмисти, нито да се използва специален софтуер;

- след вписване в регистъра (списъка), всеки преводач получава уникален номер от този регистър (списък) и му се издава индивидуално удостоверение за правоспособност;

- в удостоверението пише, че преводачът има право да заверява извършените от него/нея преводи с подпис и собствен печат, без никаква друга заверка;

- докато се състави регистър (списък), преводачите заверяват подписите си пред нотариус.

 

 

Забележка. Необходимо е да се установи единно название за всички правоспособни  (квалифицирани, оторизирани) преводачи. У нас по традиция те се наричат заклети. От тях една част са съдебни преводачи. Те са специализирани в юридическата материя. По традиция се считат за най-важните не само у нас, а и по цял свят. Необходими са в съда, полицията и другаде. Съществуват и други специализирани преводачи: медицински, технически, финансови и др. Особено ценни преводачи са юристи, лекари, икономисти и други специалисти, които владеят чужд език на високо ниво. Повечето заклети преводачи у нас нямат възможност да специализират и са принудени да превеждат всякакви текстове, което прави работата им още по-трудна и отговорна. Преводът не е машинопис на чужд език!     

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

(ЕГН, адрес, стац. и моб. телефон)

 

 

 

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/376

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 24, 2013 11:55 PM.

От Приемна на МС до МВнР с копие до мен, 14.10.2013 was the previous entry in this blog.

От Омбудсман на РБ, 21.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.