От Омбудсман на РБ, 21.10.2013

| No Comments | No TrackBacks

Уведомява ме, че е изпратил писмо до министър-председателя Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка по жалбата ми срещу г-жа Соня Божикова и изказва мнение, че бих могла да оспоря Правилника за легализациите и всичко останало пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/10/ombudsman_otgovor_21102013.pdf

 

ОМБУДСМАН НА РБПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН

изх. № 5911/21.10.2013 г.]

 

                                                            ДО

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            Ул, „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 88

                                                            Гр, Варна 9000

 

Относно: Жалба № П1-Ж 5911/3.10.2013 до омбудсмана на Република България

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Запознах се подробно с жалбата Ви, в която отправяте искане към мен да сезирам Прокуратурата с молба да бъде изменен или отменен Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и за съдействие за получаване на отговор на Ваше предложение до Министерския съвет от 16.01.2013г.

            По повод на Вашата жалба беше извършена проверка и на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана Ви информирам за резултатите от нея. Върховна административна прокуратура, по повод на Ваше писмо до институцията, вече е изразила становище по повдигнатия от Вас въпрос. Съгласно Правилника за организацията и дейността на омбудсмана е извън моите правомощия да предприема действия по отношение на промяната на съдържанието на изпратената до Вас резолюция. Както знаете, съгл. чл. 117, ал. 2 от Конституцията съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Ако считате, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа нарушава Вашите права и законни интереси, Вие бихте могли да го оспорите пред Върховния административен съд по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс. Отделно от това, при направената проверка се установи, че по инициатива на Министерство на външните работи се сформира междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон относно статута на преводачите.

            По отношение на искането Ви за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет, Ви уведомявам, че съм изпратил писмо до г-н Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка, за чиито резултати ще бъдете уведомена своевременно.

 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Подпис, не се чете)

(Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)

 

 

София 1202, ул, „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

   

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/377

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 28, 2013 9:54 AM.

До Приемна на МС, 25.10.2013 was the previous entry in this blog.

До Омбудсман на РБ, 28.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.