ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СПБ (СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ) ОТ 07.06.2013 ДО 28.12.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изключително трудна кореспонденция. Шест месеца чаках, докато получа първи отговор от СПБ и то анонимен - без име, без подпис, без печат, изпратен от имейл "office" общо от името на УС на СПБ. Дори обратна е-разписка не изпращат.

 

07.06.2013 - ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СПБ и НАПА-България и др.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---07062013.html

20.09.2013 - Писмо до ръководството на СПБ във връзка с писмото ми до тях и НАПА-България от 07.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-20092013.html

На 09.12,2013 получих обратна е-разписка, че поредното ми напомнящо писмо до СПБ е получено от АП (Асоциацията на преводачите) - организация, отцепила се от СПБ през 90-те години на 20-ти век. Написах им кратко писъмце:

09.12.2013 - До АП

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-09122013-1.html

Благодарих им и ги помолих да предадат на колегите си от СПБ, че очаквам писмо от тях с цел съдействие в борбата за уреждане статута на преводачите, още повече, че СПБ са писали до Омбудсмана по този въпрос през 2012 г. (бях намерила кратко съобщение за писмото на СПБ в годишния доклад на Омбудсмана и го цитирах) 

 

19.12.2013 - От УС на СПБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-19122013.html

Уверяват ме, че от 1991 г. работят по въпроса за уреждане статута на преводачите и ми желаят светли рождественски празници. Писмото е анонимно.

 

20.12.2013 - До УС на СПБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-20122013.html


Моля за потвърждение, че анонимното писмото, което получих на 19.12.2013, наистина е изпратено от УС на СПБ, изказвам възмущение от бездействието на СПБ, обяснявам трудностите по създаване на закон за преводаческата дейност и официален регистър на преводачите и завършвам оптимистично с надежда, че ще изгладим недоразуменията и ще водим редовна кореспонденция с цел взаимна подкрепа в борбата за уреждане статута на преводачите и пожелания за весели празници.

 

03.12.2014 - До Асоциацията на преводачите в България

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/12/-03122014.html

Сравних "издаването" на анонимни специализирани преводи от агенциите за преводи с издаването анонимни художествени преводи от издателствата през 90-те години на 20-ти век.


16.12.2014 - От Асоциацията на преводачите

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/12/-16122014.html

Помислили са, че им пиша за художествените преводи.


28.12.2014 - До Асоциацията на преводачите в България

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/12/-28122014.html

Обясних им, че не става дума за художествените преводи. Изпратих им линк към доклада на Омбудсмана за 2013 и към Решението на КЗК.


 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/416

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 20, 2013 10:16 PM.

До УС на СПБ, 20.12.2013 was the previous entry in this blog.

ДО АП (АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ), 09.12.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.