От Асоциацията на преводачите, 16.12.2014

| No Comments | No TrackBacks
Помислили са, че им пиша за художествените преводи.


Subject: отговор на УС на АП

Date: Tue, 16 Dec 2014 20:26:46 +0200
From: ait@translators-bg.com

To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>


Уважаема госпожо Стоянова, изпращам Ви отговора на УС на АП: "Въпреки нашето съгласие с изложеното във Вашето писмо, не сме в състояние да предприемем стъпки по решаване на въпроса, тъй като в Асоциацията не членуват преводачи на художествена литература." Румяна Кърджева технически секретар на АП


***

Цялата ми кореспонденция с АП и СПБ:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-07062013-20122013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/590

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 28, 2014 12:56 PM.

До Асоциацията на преводачите в България, 03.12.2014 was the previous entry in this blog.

До Асоциацията на преводачите в България, 28.12.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.