До Асоциацията на преводачите в България, 03.12.2014

| No Comments | No TrackBacks
Изпратено от бланката за контакти на сайта на Асоциацията на преводачите.Моля, предайте на колегите от Асоциацията на преводачите!

Попаднах на интересна статия за хаоса с преводите на худ. л-ра през 90-те:
Личева, А. "Преводи и преиздания", в. "Култура", 2011
http://www.kultura.bg/bg/article/view/18807

Ето част от статията:

"Един от липсващите дебати в българското културно пространство продължава да е този за качеството на преводите, които се появяват на българския пазар. Отсъстващ дебат, който ощетява читателите и не им позволява да чуят нито за преводаческите постижения, нито за преводаческите провали. Съюзът на преводачите в България опитва да преобърне тази тенденция с периодични дискусии или обзори на преводната продукция, но тези опити са крайно недостатъчни на общия фон. Още повече, че наистина единици са културните журналисти и критиците, които поддържат тази тема.

Макар да отчитаме, че тази ситуация не е нова, в началото на 90-те нещата като че ли стояха малко по-различно. Вярно, в издателската дейност тогава цареше хаос, появяваха се маса пиратски издания, използваха се стари преводи, но тъкмо това се беше превърнало и в тема за журналистическото писане. Набиращият скорост и тираж нов вестник „24 часа" в първите години от съществуването си редовно обръщаше внимание на състоянието на преводите. И докато специализираните литературни издания бяха прекалено заети с утвърждаване на новите стилове, с развенчаването на авторитетите и превеждането на автори, които са били табу; и не им оставаше време да следят масовите издания и тяхното качество, „24 часа" се опитваше да поставя актуални проблеми и да води дебата за качеството на преводите, които излизат. Така, да кажем, в интервю с тогавашния председател на Съюза на преводачите Александър Миланов е повдигнат въпросът за правната защита, която преводачите искат срещу пиратите в бранша. А самото издание периодично публикува информации за издатели мошеници, които не плащат авторски права за превод, или изброява заглавия, в които не е упоменат преводачът.

А по-късно в новосъздадената страница „Книги" системно се излиза с информация „Книги фантоми заливат пазара" (рубриката „Пиратство"), в която най-подробно се изброяват издания, в които няма преводач или има други пропуски - липсват сведения за езика, от който е превеждано, оригиналното заглавие и пр. Тази справка се прави по данни на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". В отворения дебат се появяват материали и с позиции на издатели, които искат извинения от преводачите и се защитават, твърдейки, че не слагат името на преводача само в преиздания, в които и в първите издания е нямало споменати преводачи.

Припомняме всичко това, защото, заради липсата на траен ангажимент в специализираната преса, и до днес сме потърпевши от хаоса, който се допусна по отношение на преводите."

Колеги,

Подобен на хаоса с художествените преводи през 90-те е хаосът с всички останали преводи днес - пиратски "издания" на частни фирми без посочване името на преводача.

Интересно, защо ли тази тема не присъства в печата? И защо ли всеки опит да се повдигне неофициално, се посреща с гаден присмех или гузно мълчание?

Време е да се обсъди положението - сериозно е! - и да се предприемат съвместни действия в същата посока, като през 90-те - слагане край на анонимните преводи, "издавани" на клиента без посочване името на преводача.


Какво мислите?

Очаквам мнения - на имейла ми или направо в медиите.

Поздрави,
Р. Стоянова, преводач от фирма "Софтис", Варна
http://rennie.blog.bg/


***

Цялата ми кореспонденция с АП и СПБ:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-07062013-20122013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/589

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 28, 2014 12:47 PM.

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА BG MAMMA IS WATCHIN' YOU! was the previous entry in this blog.

От Асоциацията на преводачите, 16.12.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.