15.12.2017 От ВСС

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС и новините за декември 2017

-

В отговор на мое писмо до апел. пр. Лещаков от 21.11.2017, изпратено с копие до ВСС/ИВСС, Г. Кузманов пише, че нищо не могат да направят.

-

Сканиран оригинал

-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                        ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
            1000 София, ул. „Екзарх Йосиф" 12        Администрация. тел./факс 980-76-32

Изх. № ВСС-13479/2017        ДО

Дата: 15-12-2017            Г-ЖА РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                            УЛ. „Г. БАКАЛОВ" 17
                            ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80
                            ГР. ВАРНА


    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    В изпълнение на решение на Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 35/05.12.2017 г. и във връзка с преписка № ВСС-13479/22.11.2017 г., образувана по Ваш сигнал, в който излагате твърдения за допуснати процесуалнн нарушения по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП - Плевен и изразявате недоволство от получен отговор от прокурор Димитър Лещаков от АП - Велико Търново, Ви уведомяваме следното:
    Органите на съдебната власт са независими при осъществяване на своите функции като при постановяване на своите актове прокурорите и разследващите органи се основават само на закона на събраните по делото доказателства. Законосъобразността, обосноваността и правилността на прокурорските актове подлежи на инстанционен контрол по реда и при условията, предвидени в процесуалните закони.
    Законът не позволява на Висшия съдебен съвет и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС да дават указания на органите на съдебната власт, при изпълнение на служебните им задължения, да се произнасят по правилността на актовете на магистратите или да обсъждат предприетите от тях процесуални действия.
    С оглед на изложеното Вашият сигнал е извън правомощията на Висшия съдебен съвет и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС.


                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО
                                ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ
                                ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                    ГЕОРГИ КУЗМАНОВ
                                                    (Подпис, не се чете)
                                            (Печат: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ)

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС и новините за декември 2017

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1518

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.