07.02.2018 Постановление на Апел. прокуратура София

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018

-

На 26.01.2018 писах до Гл. прокурор, че още не съм получила отговор на сигнала си до него от 13.07.2017. Вместо отговор от Главния, получих това постановление на Апел. прокуратура-София, с което се потвърждава постановление на СГП от 07.12.2017 за отказ да образуват ДП  по сигнала ми до Гл. прокурор от 13.07.2017. 

-

Сканиран оригинал на постановлението


                            ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                            АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ
№ 538/2018г.
09.02.2018 г.

                            ДО
                            СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
                            На Ваш № 19310/2017г.

                    КОПИЕ:    РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                            ул. „Г. Бакалов" 17 вх.7 ет.1 ап.80
                            гр. ВАРНА                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                            гр.София, 07.02.2018г.

    Ив. Трифонова - прокурор в Софийска апелативна прокуратура, след като се запознах с материалите по преписка № 538/2018г. по описа па АП - София, преписка № 19310/2017г. по описа на СГП и жалба от Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна

                                УСТАНОВИХ:

    В Софийска апелативна прокуратура е постъпила жалба от Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна срещу постановление от 07.12.2017г. на Софийска градска прокуратура, с което е отказано образуване на досъдебно производство и е прекратена преписка № 19310/2017г. по описа на СГП. Настоява се за проверка по сигнала за престъпление по чл.288 от НК при разследването по ДП № 2924г2013г. на Р11-Плевен. По преценка на жалбоподателя „самата имотна измама не е сложна за разследване, има само два-три документа, които трябва да се разгледат компетентно". Ренета Стоянова сочи, че е подготвила собствено разследване, резултатите от което са предоставени иа прокуратурата, Всички адвокати, с които се консултирали, били категорични че „случаят е от областта на наказателното право".
    След запознаване с материалите по преписката намирам, че жалбата е неоснователна.

       Според Ренета Стоянова, СГП е обяснила, че няма правомощие да даде отговор на искания, които не са правени, а именно не е искано ангажиране на наказателна отговорност на конкретни лица по ДП № 2924/2013г, на РП-Плевен, не е искано ускоряване на досъдебната фаза по посоченото дело, не е искано назначаване на послесмъртна комплексна психолого-психиатрична експертиза. В същото време това твърдение противоречи на по-нататъшното изложение на жалбата. В него се настоява за проверка с оглед престъпление по чл.288 от НК „в РП-Плевен при разследването по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен". По същество обаче конкретните аргументи за твърдяното престъпление се свеждат до недоволство от обстоятелството, че разследването по това ДП продължава близо пет години. като многократно се удължават сроковете. В тази връзка се коментира, че не е направена графологична експертиза на подписа на пострадалата върху пълномощното, не е установено нотариусът в гр.Плевен въз основа на какви документи за собственост се е уверил, че „продавачката е собственик на продаваните имоти". СГП не коментирала защо РП-Плевен не изпълнявала както указанията на ОП-Плевен, така и на съда. Не било обсъдено и изказването на Димитър Танев /председател на Нотариалната камара/ в предаването „Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016г., в което се обсъждал въпрос, свързан с предмета на разследване по делото.
    При тези твърдения законосъобразно и обосновано Софийска градска прокуратура е приела. че не са налице основания за образуване на досъдебно производство. СГП е изискала подробна справка за движението по делото, както и копия на постановените по него прокурорски и съдебни актове. Сама по себе си, продължителността на разследване по едно досъдебно производство, не е обстоятелство, което да доведе до ангажиране на наказателна отговорност на съответните наблюдаващи прокурори. Преценката дали следва да се повдигне /и какво/ обвинение е в прерогативите на наблюдаващия делото прокурор, като е създадена законова система от гаранции за ненамеса във вътрешното му убеждение. Прокурор от горестоящата прокуратура не може да дава указания, които да засягат вътрешното убеждение на решаващия прокурор и да нарушават неговата независимост. Поради това и с оглед характера на направените в жалбата оплаквания правилна е преценката на СГП, че не са налице основания за намеса от нейна страна. След като по реда на чл.46, ал.3 от НПК е недопустимо да се разпорежда как делото да бъде решено по същество, то е недопустимо и да се изследва извършено ли е престъпление, касаещо начина на оценка на доказателствата по делото.
    В конкретния случай законосъобразна е преценката на решаващата прокуратура, че по преписката липсват основания за образуване на досъдебно производство. Поради това не намирам основания за отмяна на проверяваното постановление на Софийска градска прокуратура.

    гр. София 1ЗОЗ, ул. „Антим I" № 17, тел.: 02/981 39 46, факс: 02/980 00 59, e-mail: apelativ@prb.bg

    С оглед горното и на основание чл,199, вр. чл.213 от НПК

                                ПОСТАНОВИХ:

    ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна срещу постановление на Софийска градска прокуратура от 07.12.2017г. по преписка № 19310/2017г. по описа на СГП.
    ПОТВЪРЖДАВАМ постановление на Софийска градска прокуратура от 07.12.20!7г., с което с отказано образуване на досъдебно производство и е прекратена преписка № 19310/2017г. по описа на СГП.
    ПОСТАНОВЛЕНИЕТО да се изпрати на Софийска градска прокуратура ведно с материалите по преписка № 19310/2017г. по описа на СГП.
    ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна, за сведение.

    ПРИЛОЖЕНИЕ/за СГП/
    1.Преписка № 19310/2017г. по описа на СГП.                                ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                        /ИВ. ТРИФОНОВА/
                                (Печат: Апелативна прокуратура, София)гр. София 1ЗОЗ, ул. „Антим I" № 17, тел.: 02/981 39 46, факс: 02/980 00 59, e-mail: apelativ@prb.bg

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1514

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.