07.12.2017 Постановление на СГП за отказ да образуват ДП

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор, СГП и ДАНС  и новини за дек. 2017

-

Резюме. В отговор на сигнала ми до Главния прокурор от 13.07.2017, в който казвам какво не е направено и питам защо не е направено, пр. Точев от СГП ми обяснява, че няма правомощие да даде отговор на искания, каквито не съм отправяла.

Сканиран оригинал на постановлението

-

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
            СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА


Пр.пр.№ 19310/2017г.
.....................2017г.
08 -12- 2017                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            ЗА ОТКАЗ ОТ ОБРАЗУВАНЕ ИА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
                            Гр.София, 07.12.2017г.

    Илиян Точев - прокурор при Софийска градска прокуратура, след като се запознах с материалите по пр. пр. № 19310/2017г. по описа на Софийска градска прокуратура,

                            УСТАНОВИХ:

    В Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал от Ренета Стоянова, адресиран до Главния прокурор на Република България, в който се изразяват опасения, че забавянето на разследването по досъдебно производство № 2924/201Зг. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/201Зг. по описа на РП-Плевен, не се дължи на обикновена забава, а на умишлено укриване на доказателства по делото и неизпълнение на указанията на ОП-Плевен и Съда.
    С постановление на Софийска градска прокуратура от 15.08.2017г. (изв. на 16.08.2017г.) е възложено на ДАНС, извършване на проверка по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт.
    С писмо на ДАНС от 10.11.2017г., материалите по пр.пр. № 19310/2017г. са изпратени в СГП-СЗА, като материалите по преписката са постъпили в СГПСЗА, на 13.11.2017г.
    На 22.10.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено писмо, изпратено по имейл от Ренета Стоянова, относно свързало се с нея лице, което се представило като психиатър Луканова и заявило желание, да извърши послесмъртна психиатрична експертиза на Йорданка Найденова, майка на Ренета Стоянова.
    На 24.11.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено копие на писмо, изпратено по имейл от Ренета Стоянова до прокурор Лещаков ВТАП.
    На 24.11.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено копие на писмо, изпратено по имейл от Ренета Стоянова до ДАНС.
    На 06.12.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено писмо, изпратено по имейл от Ренета Стоянова, в което заявява, че чака отговор относно разследването по делото.

    Предвид обстоятелството, че от РП-Плевен, въпреки направено искане от страна на ДАНС, за предоставяне на пълно ксерокс копие от наблюдателните материали по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП- Плевен, такива до 07.12.2017г., не са предоставени на 07.12.2017г. е разпоредено на деловодството на СГП от УИС на ПРБ, да бъде разпечатана справка за деловодното движение на пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, както и да бъдат разпечатани наличните в УИС на ПРБ, актовете за прекратяване на досъдебното производство, постановление за спиране на наказателното производство, постановление за възобновяване на наказателното производство и последното искане за удължаване на срока за разследването по делото.
    За извършването на правна преценка по настоящата преписка е направена справка в сайта на ВСС и са разпечатани: Определение от 13.11.2014г. по НЧД №3142/2014г. по описа на РС - Плевен, Определение от 02.12.2014г. по ВНЧД № 1001/2014г, по описа на ОС - Плевен, Определение от 01.02.2016г. по НЧД №206/2016г. по описа на РС - Плевен, Определение от 01.03.2016г. по ВНЧД № 160/2016г. по описа на ОС - Плевен
    При анализ на материалите, събрани в хода на извършената проверка се установява следната фактическа обстановка:
    В Районна прокуратура Плевен на 25.06.2013г. е заведена жалба от Ренета Стоянова. По заведените материали в РП- Плевен е образува пр.пр.№ 3624/2013г.
    За наблюдаващ прокурор по преписката е определена Ивета Маркович, която на 01.07.2013г. е възложила извършването па проверка на ОДМВР-Плевен.
    След приключване на проверката, материалите по преписката са изпратени в РП- Плевен и с постановление от 20.12.2013г., прокурор Ивета Маркович е образувала досъдебно производство срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.212, ал.1 от НК, извършено на 18.03.2013г. с пострадало лице Йорданка Найденова.
    Разследването по делото е възложено на следовател при Отдел следствен при ОП- Плевен.
    Водещия разследването е приключил разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен и е изпратил материалите по делото в РП- Плевен, където същите на 15.10.2014г, са разпределени на наблюдаващия прокурор Маркович, която с постановление от 30.10.2014г, е прекратила наказателното производство по делото на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
    Йорданка Найденова е обжалвала постановлението за прекратяване на наказателното производство пред РС- Плевен.
    По повод депозираната жалба в РС - Плевен е образувано ЧНД № 3142/2014г. по което дело състав при РС- Плевен е отменил обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство. Съдът в отменителното определение е дал конкретни указания на прокуратурата сред които и за назначаване на комплексна психолого-психиатрична експертиза на св. Найденова. Определението на РС- Плевен е обжалвано пред ОС-Плевен, относно дадените указания по разследването в частност, за назначаването на комплексната съдебно - психолого психиатрична експертиза, както и са отправени искания за събиране на доказателства. По постъпилата жалба в ОС-Плевен е образувано ВЧНД № 1001/2014г. по което с Определение 02.12.2014г., първоинстанционното определение е потвърдено.
    Прокурор Ивета Маркова си направила самоотвод по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, но самоотвода, не е бил уважен от ОП-Плевен.
    След връщане в РП-Плевен на материалите по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП-Плввен, разследването по делото продължило.
    Водещия разследването отново приключил разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен и изпратил материалите по делото в РП-Плевен, където същите на 16.07.2015г. са разпределени на наблюдаващия прокурор Маркович, която с постановление от 27.07.2015г., прекратила наказателното производство по делото, но този път на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК.
    Постановлението за прекратяване на досъдебното производство от 24.07.2015г. е обжалвано от Найденова пред РС-Плевен и съответно отменено от РС-Плевен по ЧНД № 206/2016г. с Определение № 516/2016г. Първоинстанционото определение е протестирано от РП- Плевен и обжалвано с частна жалба от Найденова. По постъпилата жалба в ОС-Плевен е образувано ВЧНД № 160/2016г. по което с Определение 01.03.2016г.,първоинстанционното определение е изцяло потвърдено.
    Прокурор Маркович, отново си направила самоотвод по делото, но този път самоотвода й е приет и за наблюдаващ прокурор по делото е определена прокурор Цонка Кичева.
    Разследването по делото продължило, като междувременно бил приет и самоотвод на водещия разследването следовател Иван Димитров.
    Разследването по делото продължило.
    Впоследствие поради командироването на прокурор Кичева в друга прокуратура, за наблюдаващ прокурор по делото е определен прокурор Здравко Луканов, който на 17.11.2016г., на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е постановил спиране на наказателното производство по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП-Плевен.
    С постановление от 12.04.2017г., прокурор Здравко Луканов е възобновил, спряното наказателно производство по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624!2013 г. по описа на РП- Плевен и изпратил материалите по делото на водещия разследването следовател за продължаване на разследването.
    За последно на 05.10.2017г., прокурор Луканов, изготвил искане до Административния ръководител на ОП-Плевен за удължаване срока за разследване по делото с четири месеца, считано от 07.10.2017г. В искането прокурор Луканов, посочил, какви действия по разследване предстоят да бъдат извършени, както и че предстои назначаването на съдебно - медицинска психиатрична експертиза по писмени данни относно установяване, какво е било здравословното състояние на Йорданка Найденова.

    На 29.11.2017г., материалите по досъдебното производство са докладвани на прокурор Здравко Луканов за преглед и указания.
    При анализ на данните по преписката, съдържащи се в събраните материали се формират и следните правни изводи:
    На първо място е необходимо да се отбележи, че Софийска градска прокуратура, единствено разполага с възможност да осъществява инстанционен контрол върху прокурорски актове на прокурори при Софийска районна прокуратура, и неможе да осъществява контрол върху прокурорски актове на други прокуратури.
    Принципно следва да бъде посочено, че в случаите на отмяна на прокурорски акт, неможе да се презюмира, че магистрата е извършил престъпление, освен ако не са налице конкретни данни за осъществено поведение, съдържащо признаците на състав на престъпление от общ характер при постановяване на съответният акт или във връзка с неговото постановяване, тъй като магистратите се ползват с функциоиален имунитет.
    Съгласно чл. 132 от Конституцията на Република България - "При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.".
    Същевременно в хода на проверката служителите на ДАНС, не са събрали изобщо данни от които да се установява, че прокурор Маркович е прекратила на два пъти наказателното производство по досъдебно чроизводство № 2924/201Зг. по описа на РП - Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП - Плевен, не въз основа на неправилен анализ на доказателствената съвкупност по делото, довел от своя страна до неправилни правни изводи от страна на магистрата, относно липсата или наличието на доказателства за извършено престъпление от общ характер, а вследствие на престъпна цел и съответно, да е осъществено престъпление от общ характер.
    Въпреки прието от съдилищата, че постановленията за прекратяване на наказателното производство по досъдебното производство, постановени от прокурор Маркович са неправилни и незаконосъобразни, липсват каквито и да е данни по настоящата преписка към момента, че това е сторено, не въз основа на неправилно изградено вътрешно убеждение, основаващо се на доказателствата по делото и закона, а вследствие на престъпни мотиви.
    При анализ на материалите по преписката и предвид факта, че по време на извършване на проверката служителите на ДАНС, не са събрали данни за извършено престъпление от Наета Маркович, Цонка Кичева и Здравко Луканов се формира извод, че липсват изобщо данни за извършено престъпление от страна на магистратите във връзка с постановените от тях прокурорски актове по досъдебно производство № 2924!2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 362412/13г. по описа на РП- Плевен.
    Предвид наличните многобройни изпратени писма по имейл от Ренета Стоянова до прокуратурата, в които изразява становища по събраните доказателства по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП-Плввен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП - Плевен, а именно, че доказателствата се тълкуват превратно от прокурорите, несъгласието й и възмущението за това, че към момента, няма обвиняеми лица по делото, че не е ангажирана наказателната отговорност на Иван Иванов - нотариус, това че разследването по делото продължава в твърде дълъг период от време, наред с несъгласието й да не бъде назначена указаната от съда и прокурора, комплексна съдебно психолого - психиатрична експертиза на починалата й майка, както и предвид първоначалният й отказ, да й бъдат снети сведения от Стоян Лечев, служител на ДАНС се формира извод, че не следва да се снемат допълнителни сведения от Стоянова, тъй като от анализа на материалите по преписката - исканията, изявленията и изразените виждания от страна на Ренета Стоянова по предмета на разследване по делото и събраните доказателства по него, съдържащи се в изпратените от нея имейли до прокуратурата; наличната разпечатка за деловодното движение на досъдебното производство и съдържащата се в УИС на ПРБ,информация; постановените съдебни актове с които се отменят постановленията за прекратяване на досъдебното производство са достатъчни в своята съвкупност за правилното решаване на настоящата преписка.
    Необходимо е изрично да се отбележи, че Софийска градска прокуратура, няма правомощие, да даде отговор на направените искания от Стоянова за ангажиране на наказателна отговорност на конкретни лица по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, както и за ускоряване на досъдебната фаза на наказателното производство по делото и предаването на съд на конкретни лица, като и СГП, не разполага и с правомощие, да разпореди на наблюдаващия прокурор по делото, да не бъде назначавана послесмъртната комплексна пснхолого - психиатрична експертиза по отношение на Найденова. Тези искания от страна Стоянова са единствено в рамките на преценката на наблюдаващия прокурор по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП- Плевен. Софийска градска прокуратура, не разполага със законова възможност, да дава указания на наблюдаващия прокурор от РП- Плевен, какви действия по разследването следва да се предприемат или непредприемат, какви експертизи да се назначават, и кои лица да бъдат привличани към наказателна отговорност. В подобна насока, Ренета Стоянова е получила и отговор от Димитър Лещаков, прокурор при Апелативна прокуратура Велико Търново с писмо от 20.11.2017г.
    В своите актове съдиите от РС-Плевен и ОС-Плевен са обосновали и необходимостта от назначаване на въпросната експертиза с която Ренета Стоянова, не е съгласна.
    От данните по преписката се установява, че Инспектората на ВСС е сезиран от Стоянова за продължителността на разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624!2013г, по описа на РП- Плевен.
    Също така от данните по преписката се установява и че Окръжна прокуратура Плевен, Апелативна прокуратура Плевен и Върховна касационна прокуратура изискват справки от РП- Плевен за хода на разследването по делото.

    Продължителния период на разследване по делото сам по себе си, не съдържа признаците на престъпления от общ характер.
    Предвид формираният извод, че в случая от данните по преписката, не се установява магистратите - Ивета Маркович, Цонка Кичева и Здравко Луканов, да са осъществили деяние, покриващо съставомерните признаци на престъпление от общ характер считам, че е налице предпоставката на чл. 24, ал. 1 т. 1 от НПК, изключваща образуването на наказателно производство, тъй като не са налице изобщо данни от които да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от общ характер.
    Воден от гореизложеното и на основание чл.199 и чл.213, ал. 1 от НПК

                            ПОСТАНОВИХ:

    1. ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по материалите, съдържащи се в пр. пр. № 19310/2017г. по описа на Софийска градска прокуратура - Специализира звено "Антикорупция" и прекратявам същата.
    Копие от настоящото постановление да се изпрати на:
    Ренета Тодорова Стоянова, на адрес гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17, вх.7, ет.1, ап,8О.
    Преписката да остане на съхранение в Софийска градски прокуратура Специализирано звено "Антнкорупция".


                                        ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                                    /Ил.ТОЧЕВ/
                (Печат: Софийска Градска Прокуратура, Република България)

-

Постановлението с мои допълнения, пояснения и забележки

-
    Илиян Точев - прокурор при Софийска градска прокуратура, след като се запознах с материалите по пр. пр. № 19310/2017г. по описа на Софийска градска прокуратура,

                            УСТАНОВИХ:

    В Софийска градска прокуратура [неизвестно кога] е постъпил сигнал от Ренета Стоянова [от 13.07.2017], адресиран до Главния прокурор на Република България, в който се изразяват опасения, че забавянето на разследването по досъдебно производство № 2924/201Зг. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/201Зг. по описа на РП-Плевен, не се дължи на обикновена забава, а на умишлено укриване на доказателства по делото и неизпълнение на указанията на ОП-Плевен и Съда [и се иска проверка за престъпление срещу правосъдието - чл. 288 НК].
    С постановление на Софийска градска прокуратура от 15.08.2017г. (изв. на 16.08.2017г.)  [копие от което не е изпратено до жалбоподателката] е възложено на ДАНС извършване на проверка по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт.

-

          Пояснение. Почти по същото време, когато на ДАНС е възложена проверка, изпратих  до кабинета на Гл. прокурор молба за информация къде е сигналът ми от 13.07.2017, но отговор не получих. На 02.10.2017 по телефона ме потърси лице, което се представи за Стоян Лечев от ДАНС. Помолих го да говорим на запис, той отказа и ми затвори. Помислих, че е телефонна измама и веднага изпратих писмо до к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във връзка с тел. обаждане от ДАНС, като помолих да ме информират писмено дали съществува такова лице в ДАНС и ако съществува, дали на 02.10.2017 ме е търсило от моб. тел. 0886874076 на стац. ми 052988600. След 20 дни получих отговор  отговор от Р. Арнаудова.  Уведомяваше ме, че неизвестен прокурор от СГП-СЗА на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен.

-


    С писмо на ДАНС от 10.11.2017г., материалите по пр.пр. № 19310/2017г. са изпратени в СГП-СЗА, като материалите по преписката са постъпили в СГПСЗА, на 13.11.2017г.

-

         Пояснение. Обясненията на пр. Точев за пътя на сигнала се разминават с обясненията на Р. Арнаудова. Според пр. Точев пътят е: от ГлавП към СГП към ДАНС към СГП-СЗА, а според Р. Арнаудова - от ГлавП към СГП-СЗА към ДАНС. Не знам кое е вярното, понеже не са ми изпратени копия от съответните писма/постановления.

-

    На 22.10.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено писмо, изпратено по имейл от Ренета Стоянова [на 19.11.2017 до апел. пр. Лещаков от ВТАП с копие до СГП, пр. 19310/17], относно свързало се с нея лице [от моб. тел. 0878692404 в неделя вечерта], което се представило като психиатър Луканова и заявило желание, да извърши послесмъртна психиатрична експертиза на Йорданка Найденова, майка на Ренета Стоянова [В писмото си до апел. прокурор жалбоподателката аргументирано е възразила срещу искането]
    На 24.11.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено копие на писмо, изпратено по имейл [на 21.11.2017] от Ренета Стоянова до прокурор Лещаков ВТАП [в отговор на негово писмо от 20.11.2017]  
    На 24.11.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено копие на писмо, изпратено по имейл [на 24.11.2017] от Ренета Стоянова до ДАНС [в отговор на писмо от ДАНС от 23.11.2017 до жалбоподателката].  

-

                  Пояснение. Пр. Точев е пропуснал най-важното ми писмо от този период - писмото, изпратено на 22.11.2017 директно до СГП във вр. с писмото на Р. Арнаудова от 23.10.2017. С това писмо учтиво моля почитаемата госпожа/господин Прокурор от СГП за информация по пр. 19310/17 на СГП и уведомявам Прокурора, че агент Лечев още не е снел обяснения от мен, а ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца, напротив - влошила се е. Завършвам с "Вече не издържам!"

-

           На 06.12.2017г., в деловодството на СГП-СЗА е заведено писмо, изпратено по имейл [на 05.12.2017 до РП-Плевен] от Ренета Стоянова, в което заявява, че чака отговор относно разследването по делото.[от уважаемите компетентни лица, органи и институции на въпроса за издевателствата над пострадалата ѝ майка и пренебрегването на всички доказателства по делото, напълно достатъчни - според Съда - за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице, като е изброила в 14 точки наличните доказателства]

-


    Предвид обстоятелството, че от РП-Плевен, въпреки направено искане от страна на ДАНС, за предоставяне на пълно ксерокс копие от наблюдателните материали по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП- Плевен, такива до 07.12.2017г., не са предоставени на 07.12.2017г. е разпоредено на деловодството на СГП от УИС на ПРБ, да бъде разпечатана справка за деловодното движение на пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, както и да бъдат разпечатани наличните в УИС на ПРБ, актовете за прекратяване на досъдебното производство, постановление за спиране на наказателното производство, постановление за възобновяване на наказателното производство и последното искане за удължаване на срока за разследването по делото.

-

            Пояснение. Това е важно - че от РП-Плевен не са предоставили материалите по ДП 2924/13 чак до края на проверката. Отказали са да съдействат. Проверяващите мимоходом отбелязват, че им е било отказано съдействие, без да го коментират.

-
        За извършването на правна преценка по настоящата преписка е направена справка в сайта на ВСС и са разпечатани: Определение от 13.11.2014г. по НЧД №3142/2014г. по описа на РС - Плевен, Определение от 02.12.2014г. по ВНЧД № 1001/2014г, по описа на ОС - Плевен, Определение от 01.02.2016г. по НЧД №206/2016г. по описа на РС - Плевен, Определение от 01.03.2016г. по ВНЧД № 160/2016г. по описа на ОС - Плевен.

-

            Пояснение. Пр. Точев споменава Определение от 01.02.2016г. по НЧД №206/2016г. по описа на РС - Плевен и Определение от 01.03.2016г. по ВНЧД № 160/2016г. по описа на ОС - Плевен, без да отбележи убийствените констатации на Съда и без да обърне внимание, че дадените указания още стоят неизпълнени, а именно затова беше сигналът от 13.07.2017. В него се казва: "Моля да се обърне специално внимание на това, че РП-Плевен не изпълнява указанията нито на ОП-Плевен, нито на Съда." Пр. Точев не казват нищо и по въпроса за неизпълнението на указанията на ОП-Плевен.

-
    При анализ на материалите, събрани в хода на извършената проверка се установява следната фактическа обстановка:
    В Районна прокуратура Плевен на 25.06.2013г. е заведена жалба от Ренета Стоянова. По заведените материали в РП- Плевен е образувана пр.пр.№ 3624/2013г.
    За наблюдаващ прокурор по преписката е определена Ивета Маркович, която на 01.07.2013г. е възложила извършването па проверка на ОДМВР-Плевен.
    След приключване на проверката, материалите по преписката са изпратени в РП- Плевен и с постановление от 20.12.2013г., прокурор Ивета Маркович е образувала досъдебно производство срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.212, ал.1 от НК, извършено на 18.03.2013г. с пострадало лице Йорданка Найденова.
    Разследването по делото е възложено на следовател при Отдел следствен при ОП- Плевен.
    Водещия разследването е приключил разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен и е изпратил материалите по делото в РП- Плевен, където същите на 15.10.2014г. са разпределени на наблюдаващия прокурор Маркович, която с постановление от 30.10.2014г, е прекратила наказателното производство по делото на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
    Йорданка Найденова е обжалвала постановлението за прекратяване на наказателното производство пред РС- Плевен.
    По повод депозираната жалба в РС - Плевен е образувано ЧНД № 3142/2014г. по което дело състав при РС- Плевен е отменил обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство. Съдът в отменителното определение е дал конкретни указания на прокуратурата сред които и за назначаване на комплексна психолого-психиатрична експертиза на св. Найденова. Определението на РС- Плевен е обжалвано пред ОС-Плевен, относно дадените указания по разследването в частност, за назначаването на комплексната съдебно - психолого психиатрична експертиза ...

-

               Пояснение. Съмненията в психическото здраве на пострадалата ми майка бяха едно голямо недоразумение. Майка ми имаше тежка физическа инвалидност. Физическа, а не психическа! Прокурорите и съдиите не правят разлика между едната и другата - вж  Медицинските документи на пострадалата ми майка и  Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка

-

... , както и са отправени искания за събиране на доказателства. По постъпилата жалба в ОС-Плевен е образувано ВЧНД № 1001/2014г. по което с Определение 02.12.2014г., първоинстанционното определение е потвърдено.
    Прокурор Ивета Маркова си направила самоотвод по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, но самоотвода, не е бил уважен от ОП-Плевен.
    След връщане в РП-Плевен на материалите по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП-Плввен, разследването по делото продължило.
    Водещия разследването отново приключил разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен и изпратил материалите по делото в РП-Плевен, където същите на 16.07.2015г. са разпределени на наблюдаващия прокурор Маркович, която с постановление от 27.07.2015г., прекратила наказателното производство по делото, но този път на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК [поради недоказаност на обвинението, без да повдигне такова].
    Постановлението за прекратяване на досъдебното производство от 24.07.2015г. е обжалвано от Найденова пред РС-Плевен и съответно отменено от РС-Плевен по ЧНД № 206/2016г. с Определение № 516/2016г. Първоинстанционото определение е протестирано от РП- Плевен и обжалвано с частна жалба от Найденова. По постъпилата жалба в ОС-Плевен е образувано ВЧНД № 160/2016г. по което с Определение 01.03.2016г.,първоинстанционното определение е изцяло потвърдено.

-

       Пояснение. ОС-Плевен не само потвърди определението на РС-Плевен, но отсече, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)." (вж Определението на ОС-Плевен от 01.03.2016)

И още:

"Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

И още:

 "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

И още:

"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

И още:

  "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

и т.н.

    Прокурор Маркович, отново си направила самоотвод по делото, но този път самоотвода й е приет и за наблюдаващ прокурор по делото е определена прокурор Цонка Кичева.

-

              Пояснение. Отводът на Маркович не е бил приет от ОП-Плевен. Тя е възразила пред ВТАП и апел. пр. Лещаков от ВТАП го е приел с аргумента "пристрастност". Да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров. Отвод поради пристрастност се прави в началото на разследването, а не след близо 3 години "наблюдение", състоящо се в укриване на доказателства и два неуспешни опита за прекратяване на ДП-то.

-

 
    Разследването по делото продължило, като междувременно бил приет и самоотвод на водещия разследването следовател Иван Димитров.
    Разследването по делото продължило.

-

                Пояснение. Никакво разследване не е продължило. Продължило е пренебрегването на доказателства и мълчанието. Ето какво стана след отвода на пр. Маркович:

-

(Из материала "Мълчанието на прокурорите")

09.05.2016 До пр. Кичева от дъщерята на пострадалата - нотариално заверено писмо с две приложения Първо писмо до новия наблюдаващ прокурор след отвода на първия. Представлява молба за становище по приложените два нотариални акта с отбелязани грешки и бележки към тях. БЕЗ ОТГОВОР.

          По телефона на 27.09.2016 пр. Кичева ми каза, че не може да даде становище по нотариалните актове. Предполагам, че й е попречило правно-неграмотното становище на бившия набл. прокурор за нотариалните актове от 14 и 18 март 2016. Като младши прокурор, нормално е Кичева да е изпитвала силно притеснение при мисълта да оспори становището на такъв един пълноправен, компетентен и опитен прокурор като Ивета Маркович, още повече, че зад гърба й стои настръхнала цяла орда горестоящи прокурори, бранещи глупостите на Маркович със собствените си глупости - вж №26. Направо да се вцепениш от страхопочитание!

             Писмото от 09.05.2016 е препратено на ОП-Плевен, ВТАП и ВКП  БЕЗ ОТГОВОР. Вече дори не препращат по компетентност. Мълчат.

-

06.06.2016 До ВКП по пр.179/15 - уведомявам ВКП, че очаквам отговор на молбата от майка ми, изпратена до ВКП още на 15.12.2015 за проверка по липсата на отговор от предишния набл. прокурор на 8 писма, изпратени от нея в помощ на разследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015. "във ВКП са образувани 4 преписки по случая: 6728/14, 9989/14, 179/15 и 9392/15 и че нито един върховен прокурор не е разбрал досега, или поне не е показал, че е разбрал, за какво сериозно престъпление става дума - от обществен интерес, не само личен: нотариус, два нотариални акта с невярно съдържание, документно престъпление, имотна измама. Долустоящите прокурори, ангажирани със случая по общо около 20 пр. пр. от три години насам, действат така, сякаш никога не са учили право." БЕЗ ОТГОВОР.

-

08.06.2016 До РП-Плевен - в помощ на разследването  Изпращам на набл. прокурор линкове към "преписите" и "пълномощното". БЕЗ ОТГОВОР. Сигурно мл.пр. Кичева и по "преписите" не е можела да даде становище по същите причини - страхопочитание пред "компетентното" становище на по-опитните от нея колеги.

-

05.07.2016 От майка ми до набл. прокурор. Изпраща някои материали в помощ на разследването. "Всички адвокати, с които се е консултирала дъщеря ми по моя случай на имотна измама, са на мнение, че сме предоставили предостатъчно материали за повдигане на обвинение не само срещу едно лице, а срещу повече. Същото мнение изказаха и съдиите от Плевен при поредния съдебен контрол през февруари-март 2016. Вярвам, че сте компетентен, отговорен и достоен Прокурор. Очаквам Вашето произнасяне по въпроса за "изрядността" на документите, в т.ч. на самите нотариални актове от 14 и 18 март 2013, както за "изрядността" на реда за тяхното съставяне в съответното нотариално производство" БЕЗ ОТГОВОР.

-

Междувременно на 21.07.2016 известната журналистка Валя Ахчиева представи своя поглед върху имотната измама със земите на майка ми: Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама

-

24.07.2016 От мен до набл.прокурор. Напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.08.2016. От майка ми до набл. прокурор с копие до горестоящите прокуратури. Аргументирана молба за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.08.2016 От мен до набл. прокурор - отново напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.10.2016 Писмо от майка ми до пр. Кичева. Благодари за изпратените материали (копие от пълномощното, иззето от архива на кметството и копие от регистъра за нотариални удостоверявания кметството) и уведомява набл. прокурор за фалшифицирания си подпис и за липсата на регистрация на заверката на съдържанието на пълномощното. БЕЗ ОТГОВОР

           Пояснение. 12 дни след това писмо, на 18.10.2016, Гл. прокурор издава заповед за командироване на пр. Кичева в РП-Пловдив. Тя е имала време да отговори, но вместо това замина, без дори да ни уведоми. Чак през януари 2017 научихме, че имаме нов, трети набл. прокурор.

-

31.10.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи Изпращам информативния материал "Защо ще си загубим имотите?". В него се изброяват ключови моменти от имотната измама, разследвана вече четвърта година, останали извън полезрението на разследващите, прокурорите и съдиите. Отправям молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен. Моля също така горестоящите прокурори да упражнят контролните си функции с цел осъществяване на обективно, всестранно и пълно разследване съгл. чл. 14 от НПК. БЕЗ ОТГОВОР.

--

08.11.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури. Изпращам материала Мълчанието на прокуратурата във вида, в който е дотогава. БЕЗ ОТГОВОР.

-

23.11.2016 До пр. Кичева - напомняне по пр. 3624/13. Напомням, че очаквам произнасянето на пр. Кичева по нот. актове на Иванов 007 (мое писмо от 09.05.2016) и по преписите на зем. служба (мое писмо от 08.06.2016). По онова време още не знаехме, че пр. Кичева е била командирована в РП-Пловдив със заповед на Главния от 18.10.2016 и че от 01.11.2016 имаме нов, трети набл. прокурор - Здравко Луканов. БЕЗ ОТГОВОР.

-

27.11.2016 От майка ми до пр. Кичева - молба за получаване на копие от протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметство Гороцвет. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради погрешно адресиране. Кичева вече не е била набл. прокурор, а следващият, трети поред, се представи чак в края на февр. 2017. 

-

10.12.2016 От майка ми до пр. Кичева - напомнящо писмо за молбата от 27.11.2016. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране. (вж горните две entry-та)

-

19.12.2016 До ВТАП и РП-Плевен от майка ми. В отговор на писмо от ВТАП до РП-Плевен с копие до нея от 15.12.2016, майка ми пише, че няма информация дали разследването по нейния случай изобщо е започвало. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране. (вж горните три entry-та)

-

29.12.2016 До РП-Плевен - майка ми отново моли за информация: по кой член и алинея се води ДП-то, взети ли са предвид материалите, изпратени от нея и близките й в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем. Цитира  определението на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от Окръжен на 01.03.2016. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране (вж горните 4 entry-та).

-

03.01.2017 До РП-Плевен - напомнящо писмо от майка ми с копие до горестоящи  и ВСС. Отново моли за информация по ДП-то. Цитира определението на съда от 01.02.2016, в което се казва, че няма причини да не се вярва на пострадалата и че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.01.2017 До РП-Плевен - напомняне за протокола от 2013 и молба да го изпратят заедно с постановлението за спиране от 03.01.2017 БЕЗ ОТГОВОР, защото няма такъв протокол, а не смеят да кажат. Що се отнася до постановлението за спиране, то се получи на 27.02.2017, но се оказа, че не е от 03.01.2017, а от 17.11.2016, пък е било изведено на 20.02.2017. Голям майтап! Вж новините за януари-март 2017.

-

08.02.2017 До админ. р-л на РП-Плевен - очакваме повдигане на обвинение Тук съм обяснила на админ. р-л пропуските на кмета при заверката на пълномощното, цитирала съм констатациите на съда от последния съдебен контрол (че има достатъчно доказателства за подигане на обвинение срещу повече от едно лице) и съм завършила с "Очакваме повдигане на обвинение поне срещу кмета" БЕЗ ОТГОВОР.

                 Пояснение. Това писмо беше изпратено с копие до ВСС. Оттам след месец и половина се получи нещо като отговор от инспектор Кабзималска - начална учителка с магистратура по право. Снабдих отговора на Кабзималска с някои забележки и на 05.04.2017 им го върнах. Тогава Гл. инспектор на ИВСС излезе със становище от 02.06.2017. Съответно снабдих становището с някои допълнения и уточнения и на 11.07.2017 им го върнах, след като преди това неуспешно се бях опитала да го изпратя на Гл. прокурор. Този път Гл. инспектор си изпусна нервите - Гл. прокурор нямал бил правомощия да взема отношение по правилността на становищата на ИВСС, вече ми била писала, че ако пак получи сигнал за бездействие, няма да отговаря. Направо си призна, че чака да изтекат всички давностни срокове. И най-важното според нея - админ. р-л на РП-Плевен ги бил уведомил за предприетите мерки за своевременно приключване на ДП-то. Ето линк към писмото ѝ - от 04.09.2017 е. Засега не съм ѝ отговаряла (пиша това на 16.09.2017)  

-

13.02.2017 От майка ми до ВСС Майка ми уведомява ВСС, че в РП-Плевен прикриват престъплението срещу поземлената й собственост.  Моли за проверка и съдействие. БЕЗ ОТГОВОР.

       Пояснение. За липсата на отговор по този сигнал на 29.05.2017 изпратих жалба до Омбудсмана. Оттам на 05.09.2017 ми отговориха, че от ВСС са им отговорили, че не са получавали такъв сигнал. 

-

17.02.2017До админ. р-л РП-Плевен - последно и най-важно писмо от майка ми до админ. р-л РП-Плевен след кратка кореспонденция с него преди това по повод нейна жалба за бездействие от 27.12.2016, оставена без внимание, тъй като според Вл. Николов "В Районна прокуратура град Плевен по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение" (класически пример за wishful thinking, както казват англичаните).  БЕЗ ОТГОВОР.

-

21.02.2017 От майка ми до админ. р-л ОП-Плевен - молба за информация за хода на ДП №2924/13 на РП-Плевен съгл. правомощията на админ. р-л на ОП по чл. 234, ал. 3 от НПК и пак пише как е станала имотната измама (разпоредбата е цитирана в писмото). БЕЗ ОТГОВОР.

-

09.03.2017 От майка ми до Специализирана прокуратура Молба за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице. За тази молба на 10.04.2017 по телефона ми казаха, че не я получавали, въпреки че на 10.03.2017 бяха изпратили обратна разписка, с която потвърждаваха получаването. Казаха ми да я изпратя пак, на хартия до "Черковна" 90. Съгласих се, но като затворих телефона, си помислих, че не е редно да твърдят, че не са получили сигнала по имейла, след като са потвърдили получаването му и същия ден изпратих  писмо до Омбудсмана. В резултат, след около месец, на 05.05.2017 получих постановление за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321 НК. Обжалвах го на 12.06.2017 БЕЗ ОТГОВОР. Преди няколко дни им се обадих да питам за пр. 148/17. Казаха ми, че ще получа отговор "по надлежния ред", но не ми казаха кога (пиша това на 16.09.2017)

-

15.03.2017 Майка ми почина

-

       

    Впоследствие поради командироването на прокурор Кичева в друга прокуратура, за наблюдаващ прокурор по делото е определен прокурор Здравко Луканов, който на 17.11.2016г., на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е постановил спиране на наказателното производство по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП-Плевен.

-

          Пояснение. Пр.Луканов спира производството поради неразкриване на извършителя, без да възложи издирването му по чл. 245 ал.1 НПК, което е  ... хм, доста правно-неграмотно, тъй като първо, при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК извършителят е посочен в документ (пълномощно в нашия случай) и второ, при спиране на ДП на такова основание, прокурорът възлага на МВР и/или др. органи да издирят неизвестния извършител, а пр. Луканов не е възлагал никакво издирване на никого. Хубавото е, че с това спиране прокурорът все пак косвено призна, че има фалшифициран подпис на пострадалата. Проблемът е, че в писмо до пострадалата и дъщеря ѝ, както и до до ВКП, обясни спирането с необходимост да се бил запознаел с материалите по ДП-то, а в НПК няма такова основание за спиране. И още един проблем - че  ВКП са приели правно-неграмотните му обяснения, без да реагират. Може би и те не знаят, че в НПК няма основание за спиране "за запознаване с материалите по ДП-то"?

-
    С постановление от 12.04.2017г., прокурор Здравко Луканов е възобновил спряното наказателно производство по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624!2013 г. по описа на РП- Плевен и изпратил материалите по делото на водещия разследването следовател за продължаване на разследването.

 -

     Пояснение. Възобновил го е поради необходимост от извършване на допълнителни ПСД, без да посочи какви. Това, че не е посочил какви ПСД предстоят, е констатация на Гл. инспектор ИВСС Теодора Точкова - вж нейното становище (с мои забележки по него). Вж също постановлението на пр. Луканов (също с мои забележки по него)

-


    За последно на 05.10.2017г., прокурор Луканов, изготвил искане до Административния ръководител на ОП-Плевен за удължаване срока за разследване по делото с четири месеца, считано от 07.10.2017г. В искането прокурор Луканов, посочил, какви действия по разследване предстоят да бъдат извършени [неизвестно какви], както и че предстои назначаването на съдебно - медицинска психиатрична експертиза по писмени данни относно установяване, какво е било здравословното състояние на Йорданка Найденова [9 месеца след смъртта на пострадалата, починала в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване! гавра с паметта на клетата ми майка!].

-

            Пояснение. Напомням отново, че съмненията в психическото здраве на пострадалата ми майка бяха едно голямо недоразумение - вж  Медицинските документи на пострадалата ми майка и  Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка

         Що се отнася до посочените от пр. Луканов  действия по разследването, които предстоят да бъдат извършени, Съдът още в началото на 2016 г. указа точно и ясно, че са събрани достатъчно доказателства и няма нужда да се събират още, а следва да се извърши преценка на вече събраните, цитирам: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)" След броени дни се навършват две години от съдебния контрол и почти три от последния опит за прекратяване на наказателното производство. Изредиха се трима набл. прокурори и двама следователи, а преценка още не е извършена.

 

  -

    На 29.11.2017г., материалите по досъдебното производство са докладвани на прокурор Здравко Луканов за преглед и указания.

-

    Пояснение. Пр. Точев е пропуснал да отбележи, че в периода от 7 месеца и половина след възобновяването на спряното ДП до 29.11.2017, преписката е била докладвана на прокурора за решаване, освен на датата 29.11.2017, и много пъти преди това. Справка в информационната система на прокуратурата показва, че:

        през април преписката е била при прокурора за решаване 4 пъти: на 21-ви, 25-ти, 26-ти и 28-ми,

        през май - 8 пъти: на 3-ти, 5-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти, 16-ти, 17-ти и 19-ти,

         през юни - 7 пъти: на 2-ри, 5-ти, 6-ти, 13-ти, 15-ти, 21-ви и 28-ми (дава указания на следователя)

                Забележка. На 07.06.2017 срокът е бил удължен до 07.10.2017. Съобщение за искането и получаването на удължаването липсва, само на 11-ти юни се появява странно съобщение, че преписката не е регистрирана.

 

          През юли, август и септември е спокоен период (отпускарски). Има само две съобщения: че на 25.07.2017 е изпратено някакво писмо до ИВСС и че на 12.09.2017 е изпратена някаква резолюция с адресат РП-Плевен.

        През октомври се появяват три съобщения: на 7-ми - искане за удължаване (в деня на изтичане на срока), адресирано до ОП-Плевен, на 11-ти - получено макс. удължаване от 123 дни, считано от 10.10.2017 (до 07.02.2018, общо 4 месеца), и на 28-ми - очакват се още материали (съобщението е без дата, снимката е направена на 28-ми) 

        На 01.11.2017 се върна старият надпис (от 10.10.2017, за удължаването със 123 дни), който остана до 29.11.2017, когато, както правилно е посочил пр. Точев, преписката е докладвана на прокурора за решаване за n-ти път (това, за n-тия път, не е посочено от пр. Тончев, естествено).

             Оттогава изминаха почти два месеца (пиша това на 27.01.2018). Преписката още не е решена. Срокът изтича след броени дни. Ясно е, че пак ще бъде удължен.

-

През целия период на наблюдаващ прокурор, от 01.11.2017 досега, 26.01.2018 (година и три месеца), Луканов не е отговорил на нито едно наше писмо - нито на майка ми, докато беше жива, нито на мен след смъртта ѝ. Изпратил е само едно писмо, на 17.02.2017, адресирано до двете с майка ми. Получихме го на 27.02.2017 заедно с постановлението за спиране. Три дни след това майка ми получи инсулт и след седмица в болницата и още седмица в къщи почина на 15.03.2017 г.

-

Като се посъвзех, на 03.04.2018 му писах, че очаквам отговор на писмото, изпратено на 06.10.2016 от майка ми. Не ми отговори, естествено.

-

И до ден днешен нито един прокурор не е обърнал внимание на това писмо, а то беше изключително важно. С него майка ми уведомяваше "почитаемата пр. Кичева" (предишния набл. прокурор) за фалшифицирания си подпис върху пълномощното, за сбърканото си ЕГН и за липсата на рег. номер за заверка на съдържанието на пълномощното в кметския регистър. Беше написала собственоръчно под фалшифицирания си подпис "Фалшив! дата, подпис" с немощна, старческа ръка, деформирана от ревматоиден артрит, но подписът ѝ пак си беше нейният - характерен и устойчив подпис на бивша учителка с 37 години учителски стаж.

-

След 03.04.2017 съм изпратила на набл. прокурор следните писма - всички оставени без отговор:

-

13.04.2017 До пр. Луканов - молба за възобновяване на спряното производство (много учтива) 

 -

 20.04.2017До пр. Луканов, РП-Плевен Искане за заверени копия от оригиналните документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и напомняне за липса на отговори на писма от 06.10.2016 и от 27.11.2016, както и за констатацията на съда при съдебния контрол на 01.02.2016: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"

-

24.04.2017 Получавам постановление на Луканов от 12.04.2017 за възобновяване на ДП-то. Като цяло е тъпо, но поне е издадено и изведено на една и съща дата - 12.04.2017. Този прокурор падна много ниско, задето се кри като мишка 3 месеца. Не знам какво трябва да извърши сега, за да измие срама си. Истински подвиг може би? Да повдигне успешно обвинение! Да, би било чудесно, ако стане! И веднага бих му се извинила, че съм го обиждала в блога.

 -

26.04.2017 Препращам на пр. Луканов писмо от ОП-Плевен с указания за него Писмото от ОП-Плевен е от 24.04.2017. Изпратено е до РП-Плевен с копие до мен. Реших да го препратя на Луканов, защото е важно, а окр. прокурор не е посочила по коя преписка на РП-Плевен да бъде приложено и може евентуално да го забутат някъде, както вече се е случвало неведнъж. 

 -

03.05.2017 До пр. Луканов - моля за извинение Усърдно се извинявам за гафа с думата "кретен", за да предотвратя евентуални опити да ме съдят за обида. Добре, че вече се бях извинила пред ОП-Плевен още същия ден, когато сгафих, на 28.04.2017. Същевременно напомням, че майка ми почина, без да получи извинение от нито един прокурор или следовател  за обидите по неин адрес, че била "агресивна", че имало съмнения в свидетелската й годност, че била пречела на разследването и т.н. 

-

05.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Искане незабавно да бъда призована за снемане на пълни показания. Изразих готовност да окажа пълно съдействие на разследването. 

-


10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Моля го за отговор на мое писмо отпреди година до предишния набл. прокурор. Опитвам се да му обясня какви грешки е допуснал нотариус Иванов 007.


10.05.2017, 22:43 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане по ДП 2924/13  за граф. експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни. Нашият случай най-вероятно ще се окаже фалшифицирани кметски подписи. 

-

19.05.2017 До РП-Плевен, пр. 3624/13, с копие до горестоящи Оплаквам се, че нямам никаква информация за хода и срока на ДП-то.

-

05.06.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен - в помощ на разследването. Изпращам му материала "Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца".

-

15.06.2017 До РП-Плевен - препращам писмото от ОП-Плевен до РП-Плевен и моля служителите от РП-Плевен незабавно да го предадат на наблюдаващия районен прокурор, тъй като ОП-Плевен поставя срок от 3 дни за изпълнение на 5 точки с отдавна изискани копия на документи. Прилагам и две мои писма: до ОП-Плевен с 5-те точки и до ИВСС.

-

14.07.2017 Fwd: сигнал за престъпление срещу правосъдието - препращам сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор

-

08.08.2017 До РП-Плевен - в помощ на обвинението, изпращам бележките по пълномощното и по регистъра. Прилагам и писмото с указанията на ОП-Плевен от 13.06.2017 (неизпълнени от РП-Плевен)

-

05.09.2017 До РП-Плевен. Изпращам още материали в помощ на разследването - готови разработки (преценки) по трите най-важни документа, с които е извършена документната имотна измама с нашите земи. Това са нот. актове, преписите от решения на ПК и пълномощното. За тях Съдът указа на Прокурора да извърши преценка, но в РП-Плевен се изредиха трима прокурора, а преценка няма и няма. Вече 18-ти месец не се изпълняват указанията на Съда, а те са задължителни. Отделно от това, вече 11-ти месец чакам копие от граф. експертиза на подписа на майка ми върху двата екземпляра на пълномощното и 9-ми месец - копие от протокола, с който от  кметството е иззет "оригинала" на втория екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на майка ми). От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен да ми ги изпратят още преди няколко месеца, но не ги изпращат.

-

15.09.2017 До РП-Плевен - напомняне. Напомням, че вече 19-ти месец не се изпълняват указанията на Съда. Цитирам съдебните определения и препращам материалите от 05.09.2017, като обяснявам, че са важни, защото съдържат становища на компетентни лица.

-

29.09.2017 До РП-Плевен във връзка с тел. р-р за срока на ДП 2924/13 (с копие до горестоящи) По телефона ми казаха, че срокът не е удължаван. Тук споменавам разпита на брат ми в Хасково на 28.09.2017. Пак напомням за пренебрегването на доказателства и пак изпращам материалите от нашето собствено разследване. Искам да се вземат мерки срещу пренебрегването на доказателствата по нашия случай на имотна измама, която изобщо не е с голяма фактическа и правна сложност - просто трябва да се прегледат няколко документа и прокурорът да се произнесе компетентно по наличните в тях доказателства за документни престъпления, т.е. да извърши преценка, по думите на Съда, след което да повдигне обвинение поне срещу едно лице.

-


04.10.2017 До РП-Плевен - във вр. с несъстоялия се р-р с пр. Луканов  Тел. р-р не се състоя, защото набл. прокурор отказа  да записвам гласа си, докато говорим. Не неговия глас, а моя! Дадох му за пример апелативния и продължих с изреждане на пропуските и грешките в разследването, като дадох конкретен пример с пълномощното и завърших със седем въпроса:
1. Кога ще ни се изпрати граф. експертиза на подписа на пострадалата върху 2-та броя "оригинално" пълномощно (цяла година я чакаме)?
2. Кога ще ни се изпрати копие от протокола, с който от кметството е иззет т.нар. "оригинал" на пълномощното (близо година го чакаме)?
3. Защо се пренебрегват доказателства (констатация на Съда)?
4. Защо се тълкуват превратно (пак констатация на Съда)?
5. Защо още не е извършена преценка на събраните доказателства? Това е указание на Съда, а не мое искане. Според Съда, събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице. Констатациите и указанията на Съда, са от началото на миналата година, а още не са взети предвид, още по-малко - изпълнени, 20-ти месец вече.
6. Защо се мълчи по резултатите от нашето собствено разследване? Пак ги изпращам като линк (ако линкът не се отваря, моля да ме уведомите)
7. Защо две години разследването не е мръднало - от второто прекратяване през юли 2015 досега? А преди това други две години се е движило в погрешна посока или общо 4 години и 4 месеца изгубено време досега, считано от датата на подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013.

-

06.10.2017 До РП-Плевен Това мое писмо представлява молба до набл. прокурор за писмено произнасяне. Изпратено е след поредното му упорито звънене на домашния ми телефон. Не съм му вдигала, защото работата му не е да си приказва с мен по телефона, а да се произнесе писмено. Почти цяла година вече мълчи.

-

10.10.2017 До пр. Луканов във вр. с призовка извън срока по НПК. Отказвам да се явя на разпит, като излагам причините за това в 6 точки. Отказът е изпратен и на хартия с обратна разписка по Еконт Експрес до ОСлО-Варна с придружително писмо до следовател Милен Михалев.

-

    В същия период - от април до края на ноември 2017 - горестоящите прокуратури са изпратили до РП-Плевен следните писма - също оставени без внимание от набл. прокурор:

24.04.2017 ОП-Плевен изпраща до РП-Плевен указания в 7-дневен срок да ми бъдат изпратени поисканите на 20.04.2017 копия

-

25.04.2017 От ВТАП до РП-Плевен Искат да бъдат уведомени за предприетите действия по нашето ДП.

-

28.04.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен. Моли да й бъде изпратено копие от постановлението за възобновяване на производството по ДП №2924/2013.

-

03.05.2017 От пр. Антонова до РП-Плевен Отново моли да й бъде изпратено копие от постановлението за възобновяване и даава указания на набл. прокурор да ме уведоми за предприетите действия.

-

11.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Препраща писмото ми до набл. прокурор от 05.05.2017.

-

15.05.2017 От пр. Лещаков, ВТАП, до РП с копие до ОП Плевен. Иска да бъде уведомен за предстоящите действия и прогнозния срок за приключване на ДП-то в РП-Плевен.

-

17.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Препраща на набл. прокурор 3 мои писма до него и му дава указания да ми предостави поисканите на 20.04.2017 копия. Този път му поставя срок от 3 дни, без да му напомни, че на 24.04.2017 му е дала срок от 7 дни за същото.

-

15.06.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен За пореден път окръжният прокурор указва на РП-Плевен да ми бъдат изпратени исканите копия - пак в срок от 3 дни.

08.09.2017 От ВТАП до РП-Плевен - уведомява РП-Плевен, че искам копия от документи и дава указания да вземат "отношение по предвидения за това ред по НПК".

-

Писмата от горестоящите съдържат неколкократни указания да ми бъдат изпратени исканите копия от документи, налични в РП-Плевен. И до ден днешен не съм получила нито едно копие от нито един документ - нито от граф. експертиза на пълномощното, изискана още приживе от майка ми на 06.10.2016, нито от протокола, с който от кметството е иззето т.нар. второ оригинално пълномощно (с фалшифицирания подпис на майка ми), изискан за първи път още приживе от майка ми на 27.11.2016, нито от оригиналите на декларациите до ДОПК, внесени в СВ-Варна при вписване на двата нот. акта за покупко-продажба на 14 и 18 март 2013, изискани за първи път още на 27.04.2015  от първия набл. прокурор.  Не съм видяла нито един лист от материалите по ДП, освен копията от двата документа, изпратени в края на окт. 2016 от втория набл. прокурор - пълномощното с фалшифицирания подпис на майка ми и кметския регистър с липсващия рег. номер за заверка на съдържанието на пълномощното.

-


   

При анализ на данните по преписката, съдържащи се в събраните материали се формират и следните правни изводи:
    На първо място е необходимо да се отбележи, че Софийска градска прокуратура, единствено разполага с възможност да осъществява инстанционен контрол върху прокурорски актове на прокурори при Софийска районна прокуратура, и неможе да осъществява контрол върху прокурорски актове на други прокуратури.

-

            Пояснение. Това е важно: "Софийска градска прокуратура, единствено разполага с възможност да осъществява инстанционен контрол върху прокурорски актове на прокурори при Софийска районна прокуратура, и неможе да осъществява контрол върху прокурорски актове на други прокуратури". Следователно СГП не са компетентни да извършат проверка по сигнала ми от 13.07.2017 до Главния прокурор. От кабинета на Главният прокурор са изпратили сигнала НЕ където не трябва, а там са се заели с проверка, която е извън компетентността им. И ДАНС не е компетентен да извършва проверка по сигнал за престъпление по чл. 288 НК - чл. 194, ал. 1 т. 1 НПК: "Разследването се провежда от следователи по дела: 1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) за престъпления от общ характер по [...] чл. 286 - 289". Може би в СГП не знаят, че през  2015 г. ДАНС е загубил правото да разследва такива престъпления? И самите агенти от ДАНС също не знаят?  

-

    Принципно следва да бъде посочено, че в случаите на отмяна на прокурорски акт, неможе да се презюмира, че магистрата е извършил престъпление, освен ако не са налице конкретни данни за осъществено поведение, съдържащо признаците на състав на престъпление от общ характер при постановяване на съответният акт или във връзка с неговото постановяване, тъй като магистратите се ползват с функциоиален имунитет.
    Съгласно чл. 132 от Конституцията на Република България - "При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.".
    Същевременно в хода на проверката служителите на ДАНС, не са събрали изобщо данни от които да се установява, че прокурор Маркович е прекратила на два пъти наказателното производство по досъдебно чроизводство № 2924/201Зг. по описа на РП - Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП - Плевен, не въз основа на неправилен анализ на доказателствената съвкупност по делото, довел от своя страна до неправилни правни изводи от страна на магистрата, относно липсата или наличието на доказателства за извършено престъпление от общ характер, а вследствие на престъпна цел и съответно, да е осъществено престъпление от общ характер.
    Въпреки прието от съдилищата, че постановленията за прекратяване на наказателното производство по досъдебното производство, постановени от прокурор Маркович са неправилни и незаконосъобразни, липсват каквито и да е данни по настоящата преписка към момента, че това е сторено, не въз основа на неправилно изградено вътрешно убеждение, основаващо се на доказателствата по делото и закона, а вследствие на престъпни мотиви.

-

     Пояснение.  По въпроса за "липсата" на "каквито и да е данни по настоящата преписка към момента, че това е сторено, не въз основа на неправилно изградено вътрешно убеждение, основаващо се на доказателствата по делото и закона, а вследствие на престъпни мотиви", съдът се произнесе при съдебния контрол в началото на 2016, че 

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)."

И още:

 "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и т.н. и т.н. - вж  убийствените констатации и задължителните указания на Съда при съдебен контрол за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама, след които прокуратурата изпадна в ступор и вече две години не може да излезе от това състояние. 

-

Ние отдавна сме готови с нашето собствено разследване, което е много по- обективно, всестранно и пълно:

- по кметското пълномощно;

- по кметския регистър;

- по преписите от решения на ПК;

- по нотариалните актове на Иванов 007.

 -

Никой не се произнася по нашето пълно, обективно и всеобхватно разследване. Всички прокурори мълчат. Гузно!

-


    При анализ на материалите по преписката и предвид факта, че по време на извършване на проверката служителите на ДАНС, не са събрали данни за извършено престъпление от Ивета Маркович, Цонка Кичева и Здравко Луканов се формира извод, че липсват изобщо данни за извършено престъпление от страна на магистратите във връзка с постановените от тях прокурорски актове по досъдебно производство № 2924!2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 362412/13г. по описа на РП- Плевен.

-

           Пояснение.  Анализ ли? Какъв анализ?  Нали "Софийска градска прокуратура, единствено разполага с възможност да осъществява инстанционен контрол върху прокурорски актове на прокурори при Софийска районна прокуратура, и неможе да осъществява контрол върху прокурорски актове на други прокуратури"? След като СГП не е компетентна да извърши проверка по сигнала ми от 13.07.2017 до Главния прокурор, следва да го препрати по компетентност, а не да ми прави анализ на постановленията, които вече са минали през съдебен контрол - ето го пак съдебният контрол за всички, които още не са го видели, като напр. пр. Точев.  

-


    Предвид наличните многобройни изпратени писма по имейл от Ренета Стоянова до прокуратурата, в които изразява становища по събраните доказателства по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП-Плввен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП - Плевен, а именно, че доказателствата се тълкуват превратно от прокурорите ...

     Пояснение. Това, че доказателствата се тълкуват превратно от прокурорите, не е "становище" на Ренета, а констатация на Съда:'прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)" -вж Определение на ОС-Плевен от 01.03.2016.

-

несъгласието й и възмущението за това, че към момента, няма обвиняеми лица по делото, че не е ангажирана наказателната отговорност на Иван Иванов - нотариус, това че разследването по делото продължава в твърде дълъг период от време, наред с несъгласието й да не бъде назначена указаната от съда и прокурора, комплексна съдебно психолого - психиатрична експертиза на починалата й майка

-

           Пояснение. Напомням за пореден път, че съмненията  в психическото здраве на пострадалата ми майка бяха едно голямо недоразумение. Майка ми имаше тежка физическа инвалидност. Физическа, не психическа! Прокурорите и съдиите не правят разлика между едната и другата - вж  Медицинските документи на пострадалата ми майка и  Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка

        Освен това, дори - хипотетично - майка ми да беше тотален имбецил (кретен, идиот, малоумник), това с нищо не променя съдържанието на документите по имотната измама, които свидетелстват, че кметът не е знаел как се заверява пълномощно за продажба на имот, н-к зем. служба не е знаела как се заверява препис от документ за собственост - вж искрените ѝ показания, че не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000, затова редовно издават "преписи" от липсващи оригинали, нотариус Иванов 007 не е знаел, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава, докато този документ не бъде вписан (чл. 586, ал. 4 ГПК), не знае, че  решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА"), нотариус, който се е "уверил" в собствеността на праводателя от "документ" за собственост без подпис на издателя, т.е. от лист хартия без никаква удостоверителна стойност, заверен криво-ляво без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг - вж "документа" за собственост с бележки по него: стр. 1  и стр. 2 . Вж също "Извадка от съдебни решения за такива неподписани "преписи от решения на ПК". И накрая - прокуратура, която не знае как се разследва ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА (подсказка: не става със свидетелски показания!).

              Накратко, абсолютна правосъдна трагедия! 

-

 

... както и предвид първоначалният й отказ, да й бъдат снети сведения от Стоян Лечев, служител на ДАНС ...

-

         Пояснение.  Отказът беше от страна на Стоян Лечев. Напомням, че 02.10.2017 по телефона ме потърси лице, което се представи за Стоян Лечев от ДАНС. Помолих го да говорим на запис, той отказа и ми затвори. Помислих, че е телефонна измама и веднага изпратих писмо до к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във връзка с тел. обаждане от ДАНС, като помолих да ме информират писмено дали съществува такова лице в ДАНС и ако съществува, дали на 02.10.2017 ме е търсило от моб. тел. 0886874076 на стац. ми 052988600. Изказах предположение, че е било опит за тел. измама, понеже лицето се изразяваше много непрофесионално и отново напомних за сигнала си до Гл.прокурор от 13.07.2017. Този път получих отговор  на  23.10.2017, подписан от Р. Арнаудова.  Уведомяваше ме, че неизвестен прокурор от СГП-СЗА на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен. А на на 22.11.2017  във вр. с писмото от Р. Арнаудова от 23.10.2017  изпратих дирекно до СГП молба за информация по пр. 19310/17 на СГП, като уведомих СГП, че агент Лечев още не е снел обяснения от мен и че ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца, а напротив - влошила се е, и завърших с "Вече не издържам!" Е, пр. Точев е пропуснал да спомене точно това писмо, което изпратих директно до СГП.

-

се формира извод, че не следва да се снемат допълнителни сведения от Стоянова, тъй като от анализа на материалите по преписката - исканията, изявленията и изразените виждания от страна на Ренета Стоянова [съда при съдебния контрол] по предмета на разследване по делото и събраните доказателства по него, съдържащи се в изпратените от нея имейли до прокуратурата; наличната разпечатка за деловодното движение на досъдебното производство и съдържащата се в УИС на ПРБ информация; постановените съдебни актове с които се отменят постановленията за прекратяване на досъдебното производство са достатъчни в своята съвкупност за правилното решаване на настоящата преписка.

    Необходимо е изрично да се отбележи, че Софийска градска прокуратура, няма правомощие, да даде отговор на направените искания от Стоянова за ангажиране на наказателна отговорност на конкретни лица по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП- Плевен, както и за ускоряване на досъдебната фаза на наказателното производство по делото и предаването на съд на конкретни лица, като и СГП, не разполага и с правомощие, да разпореди на наблюдаващия прокурор по делото, да не бъде назначавана послесмъртната комплексна психолого - психиатрична експертиза по отношение на Найденова. Тези искания от страна Стоянова са единствено в рамките на преценката на наблюдаващия прокурор по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г, по описа на РП- Плевен. Софийска градска прокуратура, не разполага със законова възможност, да дава указания на наблюдаващия прокурор от РП- Плевен, какви действия по разследването следва да се предприемат или непредприемат, какви експертизи да се назначават, и кои лица да бъдат привличани към наказателна отговорност. В подобна насока, Ренета Стоянова е получила и отговор от Димитър Лещаков, прокурор при Апелативна прокуратура Велико Търново с писмо от 20.11.2017г.

-

         Пояснение. Пр. Точев е подменил исканията ми. Те бяха, цитирам:

'НАКРАТКО. Моля за проверка по този сигнал за престъпление срещу правосъдието (чл. 288 НК). По-конкретно, какви са мотивите на разследващите в Плевен години наред да укриват наличните доказателства за извършено престъпление срещу собствеността и да не ги подлагат на анализ и преценка? Дали бездействието им се дължи на натиск? Предвид излезлите данни за окр. прокурор Димитър Захариев от Плевен, който движи с бандата на Куката и Бокса, евентуален натиск никак не е за изключване, още повече, че земите ни са във владение на Иво Бокса (това също не е установео от РП-Плевен, както не е установено и че кметът "заверител" е осъден в края на 2013 г. от Разградския съд за над 100 неприсъствени заверки и освободен от длъжност в началото на 2014). Моля да се обърне специално внимание на това, че РП-Плевен не изпълнява указанията нито на ОП-Плевен, нито на Съда."

        Проверката на пр. Точев и агент Лечев не дава отговор на тези въпроси, а просто информира  за хода на мудното разследването и то без да установи, че набл. прокурор не е изпълнил задълженията си по НПК. Това, че не ги е изпълнил, не е мое становище, а на Съда при съдебния контрол в началото на 2016, цитирам:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)."

И т.н. и т.н.

       РП-Плевен много се изложи с това разследване.

-

    В своите актове съдиите от РС-Плевен и ОС-Плевен са обосновали и необходимостта от назначаване на въпросната експертиза с която Ренета Стоянова, не е съгласна.

-

    Пояснение. Нищо не са обосновали. Подведени са били от набл. прокурор, че пострадалата има мед. документи за психически заболявания, а те са за тежки физически - вж мед. документи. При второто прекратяване РС-Плевен не е засягал темата за "необходимостта" от псих. експертиза на пострадалата, а Окръжният по инерция е написал, че единственото ПСД, което остава да се извърши, е псих. експертиза, заради което на 08.03.2016 изпратих жалба до админ. р-л ОС-Плевен. На 30.03.2016 получих "резолюция", надраскана на ръка върху 1-вата страница от жалбата ми: "Да се отговори, че съдебният акт е влязъл в сила"

Това е положението.

-


    От данните по преписката се установява, че Инспектората на ВСС е сезиран от Стоянова за продължителността на разследването по досъдебно производство № 2924/2013г. по описа на РП- Плевен, пр.пр.№ 3624!2013г, по описа на РП- Плевен.
    Също така от данните по преписката се установява и че Окръжна прокуратура Плевен, Апелативна прокуратура Плевен и Върховна касационна прокуратура изискват справки от РП- Плевен за хода на разследването по делото.

    Продължителния период на разследване по делото сам по себе си, не съдържа признаците на престъпления от общ характер.

    Предвид формираният извод, че в случая от данните по преписката, не се установява магистратите - Ивета Маркович, Цонка Кичева и Здравко Луканов, да са осъществили деяние, покриващо съставомерните признаци на престъпление от общ характер считам, че е налице предпоставката на чл. 24, ал. 1 т. 1 от НПК, изключваща образуването на наказателно производство, тъй като не са налице изобщо данни от които да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от общ характер.

-

     Пояснение по "не се установява магистратите - Ивета Маркович, Цонка Кичева и Здравко Луканов, да са осъществили деяние, покриващо съставомерните признаци на престъпление от общ характер". За  Ивета Маркович - вж само материала от септ. 2017 "Какво разкрива едно старо писмо?" Бърз отговор - корупционни практики", който започва така:

                   "Преди две и половина години, на 13.03.2015, пострадалата по ДП 2924/13, пр. пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен (майка ми, покойница от 15.03.2017), изпраща писмо до набл. прокурор Ивета Маркович с молба за излизане от тесния кръг около пълномощното - вж писмото от 13.03.2015.  В него майка ми обяснява как  документите доказват, че приетата от разследващите версия за упълномощаването в с. Гороцвет, Разградско, е несъстоятелна и моли прокурора да погледне само три дати, маркирани в приложените документи, след което обяснява, че "голямата измама" е станала в кантората на Плевенския нотариус. Прокурорът не отговаря на писмото, въпреки че му е препратено и от ВТАП на 16.03.2015, и от ОП-Плевен на 25.03.2015  с изрични указания да се има предвид в хода на разследването.

                    Година по-късно, на 09.03.2016, прокурорът протестира пред ОС-Плевен  срещу отмяната на постановлението му за прекратяване (второ поред), като отново изтъква версията с пътуването "за сделката" в Плевен, изложена още в първото му постановление (отм. от Съда в края на 2014). Тогава, при първото обжалване през 2014, Съдът приема тази версия, но вече при второто, през 2016, категорично я отхвърля, като посочва множество противоречия и неточности в прокурорското постановление, като например:        

             "показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

             "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно".

и т.н.

         За Цонка Кичева - вж само писмото на майка ми до нея от 06.10.2016, с което майка ми лично уведоми Кичева, че подписът й е фалшифициран, а рег. номер за заверка на съдържанието на пълномощното липсва в кметския регистър (и ЕГН -то ѝ е сбъркано между другото). Кичева е имала време да отговори на това писмо, преди да замине за РП-Пловдив в командировка, но вместо това замълча и изчезна, без дори да ни уведоми. Новият - трети - набл. прокурор Луканов също мълча месеци наред.

     За Здравко Луканов - вж само как мълчи втора година и как също остави пострадалата ми майка без отговор на писмото ѝ от 06.10.2016 за фалшифицирания ѝ подпис. Клетатата ми майчица почина в 7-мия месец от изпращанетона това писми, без да получи отговор! Дори Кичева е имала време да отговори, да не говорим за Луканов. Гнусна история, продажна!

- 


    Воден от гореизложеното и на основание чл.199 и чл.213, ал. 1 от НПК

                            ПОСТАНОВИХ:

    1. ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по материалите, съдържащи се в пр. пр. № 19310/2017г. по описа на Софийска градска прокуратура - Специализира звено "Антикорупция" и прекратявам същата.
    Копие от настоящото постановление да се изпрати на:
    Ренета Тодорова Стоянова, на адрес гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17, вх.7, ет.1, ап,8О.
    Преписката да остане на съхранение в Софийска градски прокуратура Специализирано звено "Антнкорупция".


                                        ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                                    /Ил.ТОЧЕВ/
                (Печат: Софийска Градска Прокуратура, Република България)

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор, СГП и ДАНС  и новини за дек. 2017

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1480

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.