15.06.2017 До РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: Fwd: Emailing: 42 2015.pdf
Date: Thu, 15 Jun 2017 09:51:12 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, OP Pleven <op@pl.prb.bg>До: РП-Плевен, пр. 3624/13

Копие до: ОП-Плевен, пр. 42/15

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Моля, незабавно предайте приложеното писмо от ОП-Плевен на пр. Луканов, наблюдаващ ДП 2924/13, пр. 3624/13, тъй като ОП-Плевен поставя срок от 3 дни за изпълнение на 5 точки с отдавна изискани от РП-Плевен копия на документи. За удобство, прилагам две мои писма - до ОП-Плевен с 5-те точки от 31.05.2017 и до ИВСС по същия повод от вчера (без приложенията към тях).

С уважение
Р. Стоянова
Варна
(приложените писма са: от ОП-Плевен до РП-Плевен и двете мои - до ОП-Плевен и до ИВСС)
 
42 2015
 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. "Д. Константинов" №25, ет. 5
тел./факс: 064/823 856 email: op@pl.prb.bg

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1248

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.