14.06.2017 До ИВСС - молба за съдействие

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция с ВСС

-

Subject: молба за съдействие
Date: Wed, 14 Jun 2017 15:38:58 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДо: Гл. инспектор Теодора Точкова, ИВСС
Копие до: Представителство на ЕК в София

Отн. Молба за съдействие да получа от РП-Плевен копия от документи

Уважаема г-жо Точкова,

Благодаря за обстойното Ви становище от 02.06.2017 по сроковете на ДП 2924/13 на РП-Плевен (приложено).

Бихте ли, моля, ми оказали съдействие за получаване от РП-Плевен на отдавна изискани заверени копия от документи, които би следвало да се съхраняват в РП-Плевен по ДП 2924/13? Това са:

- копие от експертиза на подписа на майка ми върху 2-та броя "оригинални" пълномощни - изискано с писмо от 06.10.2016 с посочено основание наличие на грубо фалшифициран подпис и др. особености върху получено от РП-Плевен копие от едното "оригинално" пълномощно (приложено);

- копие от експертиза на подписа на майка ми върху двете декларации по ДОПК, които би следвало да са били приложени към двата нот. акта при внасянето им за вписване на 14 и 18 март 2013 и за които СлВп-Плевен е изразила готовност да бъдат предоставени на разследващите органи с писмо от 29.12.2014, подписано от рег. директор СлВп-Плевен (приложено) - такава експертиза е поискана с писмо от 27.04.2015 с посочено основание вероятност подписът на майка ми да е фалшифициран и върху тях (приложено);

- копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето "оригиналното" пълномощно - изискано на 27.11.2016, указано да ни бъде изпратено с писмо, изпратено на 19.12.2016 от ОП-Плевен до РП-Плевен (приложено);

- копия от оригиналните документи по сделките от 14 и 18 март 2013, иззети от нотариалната кантора на Иванов 007 - изискани на 20.04.2017, указано да ни бъдат изпратени в 7-дневен срок с писмо на ОП-Плевен до РП-Плевен от 24.04.2017 (приложено).

Ако оказването на такова съдействие е извън правомощията Ви, моля да препратите това писмо до компетентния орган, като имате предвид, че  РП-Плевен, ОП-Плевен и ВТАП са уведомени. За съжаление, РП-Плевен мълчи, ОП-Плевен дава указания и поставя срокове, които РП-Плевен не изпълнява, а ВТАП не вижда основания за намеса.

Целта е да получа исканите копия, а не пак да се изпращат указания, които не се изпълняват и никой да не проверява защо не се изпълняват, нито да налага наказания за бездействие (чл. 307 ЗСВ).

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
пострадала
по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 8 бр. съгл. текста - писма с искания и указания, останали неизпълнени от РП-Плевен месеци и години

.


Забележка. Заедно с писмото до ИВСС съм изпратила, без да забележа, и едно писмо до ОП-Плевен, от което използвах част от текста и някои от приложенията. Мислех да го изтрия, но съм забравила (бел. моя, след изпращане на писмото до ИВСС)
-------- Forwarded Message --------

Subject: молба за проверка
Date: Wed, 31 May 2017 16:55:15 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>

До: пр. Антонова, ОП-Плевен, пр. 42/2015

Уважаема пр. Антонова,

Отн. Молба за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия от РП-Плевен

1. Още не съм получила заверени копия от граф. и физ.-хим. експертизи на подписите на майка ми върху 2-та броя пълномощни, т.нар. от пр. Маркович "2 бр. оригинални пълномощни", макар че са изискани от РП-Плевен още на 06.10.2016 г., за което напомних на РП-Плевен с писмо от 03.04.2017. NB! Не е изключено пр. Маркович да е описала експертизите изопачено или непълно в постановлението си за прекратяване от 30.10.2014, затова не ги изпращат.

2. Още не съм получила заверено копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето "оригиналното" пълномощно, копие от което пр. Кичева беше така мила да изпрати на майка ми, за да се "порадва" на фалшифицирания си подпис върху него, преди да почине (прилагам Ваше писмо от 19.12.2016, с което указвате да бъде изпратено). NB! Не е изключено да няма такъв, затова не го изпращат.

3. Още не съм получила отговор на 10-те точки с изброени пропуски по разследването, посочени от майка ми на 27.12.2016 г. в писмо до админ. р-л на РП-Плевен с копие до Вас, които Вие споменавате в свое писмо до РП-Плевен от 10.01.2017, но неправилно ги квалифицирате като "възражения във връзка с направените фактически и правни констатации в двете отменени постановления за прекратяване" (прилагам Ваше писмо от 10.01.2017) NB! Изброените в 10-те точки пропуски по разследването не са възражения срещу констатациите в отменените от съда постановления, тъй като са пропуснати в постановленията (липсват). Освен това ние сме се консултирали с над 20 адвоката и много добре знаем, че прокурорски акт, минал през съдебен контрол, не се обжалва пред горестоящата прокуратура.

4. Още не съм получила заверени копия от оригиналните документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и от оригиналите на декларациите до ДОПК, които нотариус Иванов №007 би следвало да е приложил към двата нотариални акта от 14 и 18 март 2013 при внасянето им за вписване, подробно описани в мое писмо до набл. прокурор Луканов от 20.04.2017, въпреки Вашите изрични указания в писмо до РП-Плевен от 24.04.2017 с поставен 7-дневен срок (прилагам Ваше писмо от 24.04.2017 с посочен 7-дневен срок). NB! Не е изключено в РП-Плевен изобщо да не разполагат с документите от архива на нотариус Иванов 007 - било в оригинал, или като копия. Не е изключено в СВ-Плевен да не са налични две оригинални декларации, а само една и върху нея подписът на майка ми също да е фалшифициран.

5. Още не съм уведомена официално, че съм конституирана като пострадала по ДП 2924/13 на мястото на покойната си майка, въпреки Вашите указания в писмо до РП-Плевен от 17.05.2017 и поставения 3-дневен срок (прилагам Ваше писмо от 17.05.2017 с посочен 3-дневен срок). NB! Тъй като 3-дневният срок отдавна изтече, приемам, че съм конституирана като пострадала. Освен това НПК не поставя никакви изисквания за специални конституирания. Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 НПК е кристално ясна, че при смърт на пострадалия, правото преминава директно върху неговите наследници. Легитимирала съм се с у-ние за наследници, изпратено до РП-Плевен. Писмено уведомление е необходимо, само ако оострадалият не знае, че е такъв или се оплаче, че не са му разяснени правата. Аз съм наясно с правата на пострадалия - Права на пострадалия: http://softisbg.com/dannies_blog/pra.html  НПК - Чл. 74. (1) Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. (2) При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.


НАКРАТКО.  Моля за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия от РП-Плевен. Целта е е да ги получа, а не пак да се изпращат указания, които не се изпълняват и никой не проверява защо не се изпълняват, нито налага наказания за неизпълнение указанията.


Очаквам компетентния Ви отговор и адекватни действия. 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
пострадала
по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста: писма от ОП-Плевен до РП-Плевен с указания, останали неизпълнение

-
 
Забележка. На това писмо обратна разписка получих само от Представителството на ЕК в София. Два пъти помолих ИВСС да потвърдят получаването, но те не го потвърдиха.
 
-
 
 
Обратна разписка от Представителството на ЕК
Subject: Read: молба за съдействие
Date: Wed, 14 Jun 2017 12:46:13 +0000
From: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
To: rennie@softisbg.com


Your message

   To: COMM REP SOF
   Subject: молба за съдействие
   Sent: 14 June 2017 14:38:58 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

 was read on 14 June 2017 14:46:13 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 9gLtfRkTCU6Rvs+Reo0j1g==
Original-Message-ID: <6d917d60-ddaf-1d32-538e-b5dd857760b5@softisbg.com>
X-Display-Name: COMM REP SOF

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1245

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.