31.05.2017 До окр. пр. Антонова от ОП-Плевен - молба за проверка

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15

-

Subject: молба за проверка
Date: Wed, 31 May 2017 16:55:15 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>До: пр. Антонова, ОП-Плевен, пр. 42/2015

Уважаема пр. Антонова,

Отн. Молба за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия от РП-Плевен

1. Още не съм получила заверени копия от граф. и физ.-хим. експертизи на подписите на майка ми върху 2-та броя пълномощни, т.нар. от пр. Маркович "2 бр. оригинални пълномощни", макар че са изискани от РП-Плевен още на 06.10.2016 г., за което напомних на РП-Плевен с писмо от 03.04.2017. NB! Не е изключено пр. Маркович да е описала експертизите изопачено или непълно в постановлението си за прекратяване от 30.10.2014, затова не ги изпращат.

2. Още не съм получила заверено копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето "оригиналното" пълномощно, копие от което пр. Кичева беше така мила да изпрати на майка ми, за да се "порадва" на фалшифицирания си подпис върху него, преди да почине (прилагам Ваше писмо от 19.12.2016, с което указвате да бъде изпратено). NB! Не е изключено да няма такъв, затова не го изпращат.

3. Още не съм получила отговор на 10-те точки с изброени пропуски по разследването, посочени от майка ми на 27.12.2016 г. в писмо до админ. р-л на РП-Плевен с копие до Вас, които Вие споменавате в свое писмо до РП-Плевен от 10.01.2017, но неправилно ги квалифицирате като "възражения във връзка с направените фактически и правни констатации в двете отменени постановления за прекратяване" (прилагам Ваше писмо от 10.01.2017) NB! Изброените в 10-те точки пропуски по разследването не са възражения срещу констатациите в отменените от съда постановления, тъй като са пропуснати в постановленията (липсват). Освен това ние сме се консултирали с над 20 адвоката и много добре знаем, че прокурорски акт, минал през съдебен контрол, не се обжалва пред горестоящата прокуратура.

4. Още не съм получила заверени копия от оригиналните документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и от оригиналите на декларациите до ДОПК, които нотариус Иванов №007 би следвало да е приложил към двата нотариални акта от 14 и 18 март 2013 при внасянето им за вписване, подробно описани в мое писмо до набл. прокурор Луканов от 20.04.2017, въпреки Вашите изрични указания в писмо до РП-Плевен от 24.04.2017 с поставен 7-дневен срок (прилагам Ваше писмо от 24.04.2017 с посочен 7-дневен срок). NB! Не е изключено в РП-Плевен изобщо да не разполагат с документите от архива на нотариус Иванов 007 - било в оригинал, или като копия. Не е изключено в СВ-Плевен да не са налични две оригинални декларации, а само една и върху нея подписът на майка ми също да е фалшифициран.

5. Още не съм уведомена официално, че съм конституирана като пострадала по ДП 2924/13 на мястото на покойната си майка, въпреки Вашите указания в писмо до РП-Плевен от 17.05.2017 и поставения 3-дневен срок (прилагам Ваше писмо от 17.05.2017 с посочен 3-дневен срок). NB! Тъй като 3-дневният срок отдавна изтече, приемам, че съм конституирана като пострадала. Освен това НПК не поставя никакви изисквания за специални конституирания. Разпоредбата на чл. 74, ал. 2 НПК е кристално ясна, че при смърт на пострадалия, правото преминава директно върху неговите наследници. Легитимирала съм се с у-ние за наследници, изпратено до РП-Плевен. Писмено уведомление е необходимо, само ако оострадалият не знае, че е такъв или се оплаче, че не са му разяснени правата. Аз съм наясно с правата на пострадалия - Права на пострадалия: http://softisbg.com/dannies_blog/pra.html  НПК - Чл. 74. (1) Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. (2) При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.


НАКРАТКО.  Моля за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия от РП-Плевен. Целта е е да ги получа, а не пак да се изпращат указания, които не се изпълняват и никой не проверява защо не се изпълняват, нито налага наказания за неизпълнение указанията.


Очаквам компетентния Ви отговор и адекватни действия. 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
пострадала
по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста: писма от ОП-Плевен до РП-Плевен с указания, останали неизпълнени


-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1227

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.