27.12.2016 До админ. р-л на РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури и ВСС - жалба срещу прокурор

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-


Subject: жалба срещу прокурор
Date: Tue, 27 Dec 2016 15:45:33 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg


До: Админ. р-л на РП-Плевен

Копие до: ОП-Плевен, Гл. прокурор  и ВСС

От: Пострадалата по ДП №2924/13 на РП-Плевен

Жалба

срещу г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен

Уважаеми господин Админ. р-л на РП-Плевен,

Г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13, е укривала 2,5 години, че в регистъра за нотариални удостоверявания на с. Гороцвет, Разградско, копие от който е било иззето по надлежния ред на 12.09.2013 г. (приложено), липсва отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощно от 12.02.2013 със заверен подпис под №2 и съдържание под №2-А, том I, акт №2. През март 2016, след като съдът за втори път отмени нейно постановление за прекратяване с тежките думи, че прокурорът пренебрегва събраните доказателства, които съдът намира достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице, пр. Маркович си направи самоотвод и се измъкна и лук яла, ни лук мирисала.

Освен това, г-жа Маркович не обърна внимание на следните ключови моменти в моя случай:


1. Не съм обявявала за продажба нито 1 кв. м. от земите си.
    Пояснение. По принцип купувачът отива при продавача по обява за продажба. В случая няма обява.  Откъде накъде някакво непознато лице от София ще знае, че аз, възрастна жена от Варна, имам земи в Плевенско, а? И ще ме представлява пред нотариус в Плевен с пълномощно от с. Гороцвет, Разградско? Хм, хм.

Важно! Няма свидетели, които да са ме видели в селото.


2. В пълномощното  са дописани над 50 дка ниви (две съдебни експертизи).
    Пояснение. Бившият прокурор е описал двете съдебни експертизи в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, без да направи правен извод за дописването. Да беше написал поне, че химикалката им е свършвала и се налагало да вземат друга, а и да се преместят на друга подложка, и така - два пъти. Като във вица "Тъщата падна и се набоде на ножа. И така - няколко пъти."

Важно! Не е изяснен въпросът, откъде е гледал пълномощникът, като е описвал имотите в пълномощното (грешката в площта на едната нива насочва, че е гледал от преписа, издаден две седмици по-късно въз основа на това пълномощно - вж писмото до бившия набл. прокурор от 20.04.2015 - стр. 1 и стр. 2).3. В пълномощното е записано, че всичко е платено още при подписването му.
    Пояснение. Платежна разписка няма, но пък има любопитен телефонен разговор между дъщеря ми и лъже-пълномощника, проведен по негова инициатива на 14.05.2013. Той искал банковата сметка на дъщеря ми, за да бил преведял 25 000 лв. - бил се разбрал за тези пари с мене (лъжа). Дъщеря ми отказала. Лъжепълномощникът обещал да развали сделката до края на май 2013. Не изпълнил обещанието си. Изчакахме още няколко дни и на 06.06.2013 с дъщеря ми подадохме сигнал в Прокуратурата за имотна измама. Предоставихме записа на телефонния разговор за 25-те хиляди лева, а Прокурорът го хвърли в кошчето за боклук, образно казано, и писа в първото постановление за прекратяване, че ми били платени 15 000 лв. Повтарям - разписка няма. Има само показания на лъжепълномощника и братовчед му (и двамата осъждани). В интерес на истината и Съдът каза, че няма разписка.


4. Заверката на съдържанието на пълномощното не е отбелязана в регистъра за нотариални удостоверявания на кметството.   (линк към регистъра - много лошо копие; линк към писмо до набл. прокурор по този въпрос)
    Пояснение. Бившият прокурор е написала в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, че "в досъдебното производство се съдържат надлежно заверени копия от всички страници на регистъра за вписване на документите с нотариална заверка, съхранявани в архива на кметство Гороцвет, с нотариална заверка от кмета Иван Димитров, касаещи Йорданка Найденова (лист 141 - 142 от том ) от ДП) и съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г." Правен извод няма. А би трябвало да има и той да бъде нещо такова - щом заверката на съдържанието не е отразена, значи номерацията му е съчинена, т.е. няма заверка на съдържанието. Следователно няма и пълномощно за продажба на имотите, тъй като от 01.03.2008 г. пълномощното за продажба на имоти задължително трябва да бъде със заверка и на съдържанието, а не само на подписа. Вместо да повдигне обвинение за престъпление по чл. 308, ал.2 от НК - подправка на официално нотариално удостоверяване и случаят отдавна да е приключил, пр. Маркович укрива 2,5 години този факт, това годно веществено доказателство, заради което и започнах да Ви пиша.


5. Подписът ми върху пълномощното от архива на кметството е фалшифициран (неистински), при това толкова неумело, че не е необходимо човек да е графолог, за да го забележи.
    Пояснение. Досега, вече четвърта година от разследването (пиша това на 27.12.2016), не е направена експертиза на подписите ми нито върху пълномощното от архива на нотариуса, нито върху пълномощното от архива на кметството, нито върху декларациите по ДОПК, внесени в СлВп-Плевен на 14 и 18 март 2013 (ако има такива). Впрочем няма нужда да се харчат пари за експертизи на подписите ми сега, след като се оказа, че самото пълномощно не съществува (вж. т. 4 по-горе). Съществува престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК, но все още липсва обвинение.    


6. Преписите от решения на поземлена комисия, с които пред нотариус е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска, не са направени от оригиналите.
    Пояснение. Пр. Маркович коментира само преписите за земеделските земи, при това - правно неграмотно (линк към становището на прокурора). Н-к зем. служба е дала показания, че не съхраняват оригинала, затова са издали разпечатка от компютъра, но прокурорът само е описала показанията й, без да направи извод, в постановлението си за прекратяване от 24.07.2015 (второто отменено от съда). Председателят на Нот. камара каза пред журналистката Валя Ахчиева, че преписите за зем. земи са с невярно съдържание. Преписът от решението на ПК за горската земя също не е направен от оригинала. И в двата случая нотариусът е можел да забележи фалшификацията - особено фрапантна при преписите за зем. земи.   

"Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки   Пояснение за двете версии на това решение, изпратено до РП-Плевен на 20.11.2015 и потънало в забрава


7. Решенията на поземлена комисия, с лъже-преписите от които е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска пред нотариуса, не са вписани в СВ-Плевен.
    Пояснение. Съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК, нотариусът не е трябвало да издава нотар. актове за покупко-продажба, докато представените невписани документи за собственост не бъдат вписани, но този нотариус не е знаел за разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК  и не ги вписал (линк към информативния материал "Нотариус 007 не е бил запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК") Прокурорът мълчи по въпроса. Ако ги беше вписал, можех да поискам по граждански ред заличаване на дублиращото вписване - много по-лесно и по-щадящо решение на въпроса за всички, в т.ч. и за Прокурора. Но пр. Маркович като че ли не е желала въпросът да се реши. Тя през цялото време се е държала като пазител на беззаконието - поведение, недостойно за Прокурор.  


8. Аз се легимирам с нотариални актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК и  вписани в СВ-Плевен - за всички свои поземлени имоти.
    Пояснение.  Пр. Маркович споменава в двете си постановления за прекратяване само нот. акт за земеделските ми земи, без да коментира, че не е бил представен пред нотариуса. Просто мълчи по въпроса, че не е бил представен. За другия нот. акт напълно мълчи, дори не споменава, че съществува.

9. Аз съм дала на лъже-пълномощника Станимир нотариалния си акт за гората, но той го е скрил и е извадил преписи от предходни невписани документи за собственост.

    Пояснение. Бях забравила, че съм го дала, но брат му го е казал на дъщеря ми по телефона и тя го е записала. Дала съм била нот. си акт за гората още през 2012 покрай сечта (законна). Дъщеря ми е предоставила на прокуратурата аудиозаписа и текста (текст на аудиозаписа), но пр. Маркович изглежда ги е хвърлила в кошчето за боклук, образно казано.  Никакъв друг документ за собственост не съм давала на този измамник Станимир, който дойде в дома ми в гр. Варна и ме излъга, че бил бедно сираче от родното ми село, да съм му помогнела, като му продам 3-те дка изсечена от брат му гора да садял орехи. Пък той негодникът бил имал стотици декари земя, живеел в София и въртял някакъв бизнес със собствена фирма! Аз съхранявам в оригинал нотариалния си акт за 50-те дка ниви, решенията на ПК за нивите и за гората, както и още много други документи от почти вековната история на поземлената си собственост в Плевенско.


10. Нотариалните актове за покупко-продажба на нотариус 007 гъмжат от грешки: някои - технически, други - класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (линк към информативния материал "Фактическата обстановка" и към документите, с които е извършена имотната измама)
    Пояснение. Съдържанието на нот. актове и неверните изявления на нотариуса, че уж били изпълнени особените изискания на закона при съставянето им, е тема табу за прокуратурата. Бившият прокурор се изказа само за подписите върху тях, че били истински. Да, истински са, ние не оспорваме това. Те задължително трябва да са истински, за да може да се потърси отговорност от ниотариуса по чл. 311, ал. 1 НК  за невярното им съдържание. Пр. Маркович като че ли не е била запозната с ППВС 3/82 за документните престъпления.        

----


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 14.03.2013 за около 3 дка горска територия с фрапантно невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (тук съм "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--------


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 18.03.2013 за около 50 дка зем.територия с невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (и тук съм "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--

-

Заключение. Разследването на имотната измама със земите ми в Плевенско се води от лятото на 2013. Сега сме краят на 2016. Поредното удължаване на ДП-то е до началото на 2017. Казват, че случаят бил много сложен. Аз пък смятам, че е сложен само за прокурори със слаба юридическа подготовка. Справка: Документите, с които е извършена имотната измама.

Надявам се да вземете мерки срещу неграмотното и безотговорно поведение на пр. Маркович не заради мен лично, а в обществен интерес.

В очакване на компетентния Ви отговор, благодаря предварително и Ви желая весели Новогодишни празници и плодотворна Нова година в борбата с всички видове престъпност!

С уважение,

ЙОРДАНКА Д. НАЙДЕНОВА, 83 г., пострадалата по ДП №Д-2924/2013 г.
ЕГН 3301064135
гр. Варна 9010
ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
тел. 0888 60 90 72 (дъщеря ми Рени)
Това писмо е съставено с помощта на дъщеря ми

-  

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/940

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.